DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Codi 18204202
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
NIETO DE LA FUENTE, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica mariadelcarmen.nieto@urv.cat
Professors/es
NIETO DE LA FUENTE, MARIA DEL CARMEN
Web
Informació rellevant Es fa al Campus Terres de l'Ebre. Si els alumnes de Tarragona i Vendrell la volen cursar han d'anar a Tortosa a fer-la i poden consultar la guia 18214202.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Mantenir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals en el context professional.
 A6 Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional.
 A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
 A16 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
 A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix la importància de l’ètica en investigació
Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
 A6 Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a partir d’una planificació orientativa
 A11 Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia
Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa
Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa
 A16 Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés de investigació quantitativa
 A20 Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Busca i proposa solucions davant de situacions i/o problemes donats
 B6 Pren la paraula amb grup transmetre’n convicció i seguretat, adaptant el seu discurs
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent