DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Codi 18204216
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
Adreça electrònica maria.jimenez@urv.cat
Professors/es
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
Web
Informació rellevant Es tracta d'una asigantura de càracter pràctic que està directament relacionada amb les asignatures de la menció d'infermeria i pediatria. El objtectiu principal es que l'alumne desenvolupi competències en relació al cuidatge dels nens i les seves families quan es troba hospitalitzat como a la comunitat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.
 A4 Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la professió.
 A9 Respondre a les necessitats del pacient, famílies i comunitat, planificant, executant i avaluant les cures d'infermeria.
 A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.
 A19 Coneixement rellevant per a aplicar les cures infermers, proporcionant i garantint benestar, qualitat, i la seguretat a l'individu, família i comunitat.
 A21 Comunicar-se de forma efectiva amb pacients, família, comunitat i amb l'equip interdisciplinari.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Aprofundir en l’atenció integral dels infants i adolescents tenint en compte el gènere, cultura, procedència geogràfica, classe social, edat
 A4 Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció als infants i adolescents en situacions especials de risc personal, familiar o social
 A9 Reconèixer la família com una unitat d'atenció, tenint en compte les relacions que s'estableixen entre els seus membres
Aprofundir en el concepte d'atenció hospitalària en l'etapa de la infància i adolescència
 A11 Identificar els canvis que es produeixen en el nen i la seva família a causa de la malaltia i l'hospitalització, i la seva repercussió en la dinàmica familiar
Aprofundir en l'atenció als nens / nenes i adolescents en situacions especials de risc personal, familiar o social
 A19 Aprofundir en el paper familiar en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
 A21 Aprofundir en el paper de la infermeria en l'atenció hospitalària als infants i adolescents
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
EIX 1: Desenvolupament personal, relacional, ètic social i cultural Desenvolupar la capacitat per assolir rols i compromís en l’aprenentatge, la socialització i la capacitat per treballar en equip de manera tolerant.
Fomentar el respecte per les intitucions en els serveis de cures pediatriques.
EIX 2: Desenvolupament d’un coneixement científic i del pensament crític Explorar quin es el rol de la infermera en l'àmbit pediàtric.
Transmetre informació, protecció de la intimitat, autonomia al món dels nens, els drets dels infants, cultura, creences i valors...
Desenvolupament del compromís ètic, sensibilitat, escolta i empatia.
Quines són les polítiques i procediments que el centre estableix per protegir als nens i adolescentes per a la continuïtat dels cuidatges.
Els programes de salut i les activitats d’educació sanitària. Les guies de pràctica clínica:Els plans de cures d'infermeria als nens i adolescents hospitalitzats.
Eix 3: Desenvolupament d’un cuidar integral a l’ésser humà Habilitats per garantir entorns de seguretat i confort evitan el dolor i el patiment dels nens i les families.
Reflexió-acció a la pràctica clínica envers a les activitats de cuidatges al nen, al adolescent i les seves families.
Integració dels aspectes ètics a la pràctica assistencial a la comunitat i a les unitats pediàtiques hospitalàries.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
2 2 4
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A4
A11
A19
A21
2 4 6
Sessions clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
2 2 4
Pràctiques clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
5 60 65
Treballs
A4
A9
A11
10 60 70
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del Programa als alumnes, portafoli, centres de pràctiques i serveis. Lliurament de documentació, avaluació i procés de seguiment. Funcions de la professora de pràctiques i dels tutors.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Portafolis inclourà: diari de camp i cicles reflexius.
Sessions clíniques Es duran a terme en el Campus Catalunya. Consistiran en treball cooperatiu en grups reduïts on l’alumne exposa i reflexiona sobre situacions viscudes a la pràctica clínica. Aquestes sessions estan guiades per la professora.
Pràctiques clíniques Estàncies a serveis d’atenció pediàtrica al hospital i a la comunitat. Hi haurà dos blocs de pràctiques; 5 sessions de 6 hores a la comunitat i 5 sessions de 6 hores a unitats pediàtriques d’hospitalització.
En el procés d'aprenentatge de l'assignatura, l'estudiant té assignat un tutor/infermer/a de la institució, que realitza la tutorització individualitzada, directa i continuada durant l'horari de pràctiques, guiant a l'alumne en el seu aprenentatge en l'aplicació de procediments, gestió de la unitat, en l'observació, vigilància i la reflexió en acció. Així com en actituts d'escolta activa, interrelació i integració del equip professional. També té assignat un professor de la Universitat que guiará el seu aprenentatge.
Treballs Es realitzaran dos treballs que son el mateixos que s'avaluan a les assignatures de la menció de pediatria, un al àmbit de la atenció d'infermeria pediàtrica a la comunitat i el altre al àmbit de l'infermeria pediàtrica al mon hospitalari.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2
A4
A11
A19
A21
Portafolis inclourà: diari de camp i cicles reflexius. 10%
Sessions clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
Consistiran en treball cooperatiu en grups reduïts on l’alumne exposa i reflexiona sobre situacions viscudes a la pràctica clínica. Aquestes sessions estan guiades per la professora. 10%
Pràctiques clíniques
A2
A4
A9
A11
A19
A21
Estàncies a serveis d’atenció pediàtrica al hospital i a la comunitat. 40%
Treballs
A4
A9
A11
Dos treball en grup d'aprofundiment d'un tema específic,vinculats a les assignatures:
*LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
*LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Resta a criteri del professor i coordinador com assolirà els objectius no superats.


Fonts d'informació

Bàsica

Aguilar MJ. Tratado de enfermería infantil: cuidados pediátricos. Madrid: Elsevier Science; 2003.

Behrman RE,  Kliegman RM,  Jenson HB, Nelson B. Tratado de Pediatría. 16ª edición .Madrid: McGraw –Hill Interamericana de España S.M; 2000.

Díaz M. Tratado de enfermería de la Infància y Adolescència. Madrid: Mc-Graw Hill Interamericana de España; 2006.

Garcés B. Manual de procediments i tècniques d’Infermeria pediàtrica. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili; 1998.

Gómez C, Díaz M, Ruiz  Mª J. Enfermería de la Infancia y Adolescencia. Madrid: McGraw Hill Interamericana de España; 2001.

Ruiz Mª D, Martínez, Mª R, González  P. Enfermería del niño y adolescente Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2000.

Villagrasa, C. El desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño en España. Barcelona: Bosch; 2006.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT/18204217
LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA/18204218

 
Altres comentaris
Aquesta assignatura esta vinculada a la menció de pediatria i s'ha de cursar amb les dos anteriorment apuntades
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent