DATOS IDENTIFICATIVOS 2019_20
Asignatura (*) BIOESTADÍSTICA Código 18244003
Titulación
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Enfermería
Coordinador/a
MATEU GIL, MARÍA LUISA
Correo-e marisa.mateu@urv.cat
mariateresa.salvado@urv.cat
carmen.montanes@urv.cat
Profesores/as
MATEU GIL, MARÍA LUISA
SALVADÓ USACH, MARIA TERESA
MONTAÑES ROIG, MARIA DEL CARMEN
Web
Descripción general Per poder conèixer la distribució dels problemes de salut, els seus determinants, la influéncia dels factors que condicionen la presentació de les malalties, i els efectes de les intervencions sanitàries, tenim com a eines de treball:l'estadística, la demografia i l'epidemiologia. Aquestes disciplines són bàsiques per a la comprensió del procés salut - malaltia i per a la identificació de factors de risc amb la finalitat de programar activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, activitats que porten a terme els professionals d'infermeria

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A16.5 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 A16.6 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 A16.7 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A16.5 Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc, i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de salut.
Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i eficient.
 A16.6 Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut
Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 A16.7 Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals
Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les poblacions
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
Unitat Temàtica I: Bioestadística 1. Introducció a la bioestadística. Estadística descriptiva i inferencial.
Conceptes bàsics: població, mostra i tipus de variables (qualitatives i quantitatives).
2. Estadística descriptiva: variables qualitatives (dicotòmiques, politòmiques i ordinals). Escales de mesura. Distribució de freqüències. Representació gràfica.
3. Estadística descriptiva: variables quantitatives (discretes i contínues). Mesures de tendència central (moda, mediana i mitjana) i Mesures de posició (quartils, decils i percentils).
4. Estadística Descriptiva: variables quantitatives. Mesures de dispersió: amplitud, desviació mitjana, variància i coeficient de variació). Mesures de forma. Representació gràfica.
5. Estadística Bidimensional. Organització de les dades. Taules de doble entrada. Correlació i Regressió entre dues variables estadístiques. Variables dependents i independents.
6. Probabilitat. Conceptes. Propietats. Fórmula de Bayes.
7. Distribucions mostrals: binomial, Poisson i normal. Característiques de la corba Normal.
8. Mostres. Tipus de mostres. Tècniques de mostreig: probabilístic i no probabilístic.
9. estadística inferencial: concepte. Estimació puntual, teorema central del límit, error estàndard i intervals de confiança.
10. Estadística inferencial: contrast d'hipòtesis. Hipòtesi nul·la • la i alternativa.
11. Estadística inferencial. Nivell de significació "p". Tipus d'errors (I i II).
12. Estadística inferencial. Proves paramètriques (t de Student i Anàlisi de la variància). Proves no paramètriques (chi quadrat i ANOVA).
Unitat Temàtica II: demografia Conceptes generals. Aplicacions sanitàries. Evolució Històrica. Fonts de dades demogràfiques. Instruments per a l’anàlisi demogràfica: Taxa, raó, proporció. Tipus d’estudi.
Estructura de població. Dinàmica de població.
Fenòmens demogràfics: Natalitat, fecunditat, fertilitat, nupcialitat. Concepte i mesura.. Mortalitat:Components, causes, mesura. Estandardització. Esperança de vida. Taules de vida i aplicacions.. Migració: Concepte. Evolució i mesura.
Tendències i política de població
Unitat Temàtica III: epidemiologia Concepte d’epidemiologia. Desenvolupament Històric. Objectius i aplicacions. Multicausalitat. Raonament epidemiològic. Classificació dels estudis epidemiològics.
Variables epidemiològiques. Classificació. Escala de mesura. Relació de variables.
Mesures de freqüència. Raó, proporció, taxa. Indicadors de freqüència de mobilitat i mortalitat.
Fonts d’informació.
Epidemiologia descriptiva. Epidemiologia analítica: Estudis transversals, longitudinals. Cas/control i de cohort.
Factors de risc. Càlcul del risc relatiu i del risc atribuïble.Epidemiologia experimental. Estudis d’intervenció i experimentació.
Avaluació dels programes de cribatge. Validesa de les proves diagnostiques. Requisits d’un programa de cribatge.
Vigilància epidemiològica. Patrons i tendències de morbi mortalitat.
Epidemiologia de les malaties transmisibles: malaties de transmissió aerorespiratòria i de transmissió digestiva.
Mesures de prevenció

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A16.5
A16.6
A16.7
27 40.5 67.5
Seminarios
A16.5
A16.6
A16.7
20 30 50
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A16.5
A16.6
A16.7
12 18 30
Atención personalizada
1.5 0 1.5
 
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura, objectius i avaluació.
Sesión magistral Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució de problemes i exercicis de demografia i epidemiologia
Atención personalizada Atenció personalitzada als alumnes que ho requereixen.

Atención personalizada
descripción
Disponibilitat per atendre l'alumne i resoldre dubtes per via presencial, correu electrònic, espai moodle etc.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A16.5
A16.6
A16.7
Prova estadística: Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura.
Prova demografia-epidemiologia:Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura
70%
Seminarios
A16.5
A16.6
A16.7
Els continguts dels seminaris s'avaluaran mitjançant un treball. És necessari aprovar aquest treball per aprovar l'assignatura.


15%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A16.5
A16.6
A16.7
S'avaluarà l'assistencia als seminaris i la participació activa en la resolució de problemes de epidemiologia i demografia.
15%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per aprovar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les Unitats Temàtiques (Biostadística, Demografia i Epidemiologia) i haver presentat i aprovat els treballs demanats per les professores.

En la segona convocatoria es farà un prova escrita.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.
La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fuentes de información

Básica Galvez Toro, Alberto, Enfermeria basada en la evidencia, Ultima edició disponible, Index
Icart Isern, Teresa, Enfermería Comunitaria:Epidemiologia, Ultima edició disponible, Masson
Haupt A.,kane T., Guia , Guia rápida de la población, , www.prb.org
Hernandez Aguado, Gil, Delgado, Bolumar, Manual de Epidemiologia y salud publica , Ultima edicion disponible, Medica Panamericana
Kahl Martin Colimon, Fundamentos de Epidemiologia, , Ultima edicion disponible, Fondo editorial CIB
Angulo Diaz-Parreño, S, Bioestadistica aplicada con SPSS, Ultima edicion disponible, CEU-Ediciones
Javier Santabárbara Serrano (coord.) ... [et al.], Manual de bioestadística aplicada con IBM SPSS , 2015, Andavira
Rius Díaz, Francisca, Bioestadística , 2014, Madrid: Paraninfo

Complementaria , http://www.geocities.com/amonleong2000, ,
, http://www.fisterra.com/material/investiga/indice.htm, ,
, http://www.idescat.net, Institut d'estadistica de Catalunya, ,
, http://ine.es, Instituto nacional de estadistica, ,
Bourke GJ, MacGilvray J, Interpretación y utilización de la Estadística Médica, Ultima edició disponible, Espaxs
Domènech i Massons, Josep M, Bioestadística : métodos estadísticos para investigadores, Ultima edició disponible, Herder

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.