IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) BIOSTATISTICS Code 18244003
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Català
Department Nursing
Coordinator
MATEU GIL, MARÍA LUISA
E-mail marisa.mateu@urv.cat
mariateresa.salvado@urv.cat
Lecturers
MATEU GIL, MARÍA LUISA
SALVADÓ USACH, MARIA TERESA
Web
General description Per poder conèixer la distribució dels problemes de salut, els seus determinants, la influéncia dels factors que condicionen la presentació de les malalties, i els efectes de les intervencions sanitàries, tenim com a eines de treball:l'estadística, la demografia i l'epidemiologia. Aquestes disciplines són bàsiques per a la comprensió del procés salut - malaltia i per a la identificació de factors de risc amb la finalitat de programar activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, activitats que porten a terme els professionals d'infermeria

Competences
Type A Code Competences Specific
 A16.5 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 A16.6 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 A16.7 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A16.5 Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc, i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de salut.
Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i eficient.
 A16.6 Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut
Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 A16.7 Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals
Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les poblacions
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Unitat Temàtica I: Bioestadística 1. Introducció a la bioestadística. Estadística descriptiva i inferencial.
Conceptes bàsics: població, mostra i tipus de variables (qualitatives i quantitatives).
2. Estadística descriptiva: variables qualitatives (dicotòmiques, politòmiques i ordinals). Escales de mesura. Distribució de freqüències. Representació gràfica.
3. Estadística descriptiva: variables quantitatives (discretes i contínues). Mesures de tendència central (moda, mediana i mitjana) i Mesures de posició (quartils, decils i percentils).
4. Estadística Descriptiva: variables quantitatives. Mesures de dispersió: amplitud, desviació mitjana, variància i coeficient de variació). Mesures de forma. Representació gràfica.
5. Estadística Bidimensional. Organització de les dades. Taules de doble entrada. Correlació i Regressió entre dues variables estadístiques. Variables dependents i independents.
6. Probabilitat. Conceptes. Propietats. Fórmula de Bayes.
7. Distribucions mostrals: binomial, Poisson i normal. Característiques de la corba Normal.
8. Mostres. Tipus de mostres. Tècniques de mostreig: probabilístic i no probabilístic.
9. estadística inferencial: concepte. Estimació puntual, teorema central del límit, error estàndard i intervals de confiança.
10. Estadística inferencial: contrast d'hipòtesis. Hipòtesi nul·la • la i alternativa.
11. Estadística inferencial. Nivell de significació "p". Tipus d'errors (I i II).
12. Estadística inferencial. Proves paramètriques (t de Student i Anàlisi de la variància). Proves no paramètriques (chi quadrat i ANOVA).
Unitat Temàtica II: demografia Conceptes generals. Aplicacions sanitàries. Evolució Històrica. Fonts de dades demogràfiques. Instruments per a l’anàlisi demogràfica: Taxa, raó, proporció. Tipus d’estudi.
Estructura de població. Dinàmica de població.
Fenòmens demogràfics: Natalitat, fecunditat, fertilitat, nupcialitat. Concepte i mesura.. Mortalitat:Components, causes, mesura. Estandardització. Esperança de vida. Taules de vida i aplicacions.. Migració: Concepte. Evolució i mesura.
Tendències i política de població
Unitat Temàtica III: epidemiologia Concepte d’epidemiologia. Desenvolupament Històric. Objectius i aplicacions. Multicausalitat. Raonament epidemiològic. Classificació dels estudis epidemiològics.
Variables epidemiològiques. Classificació. Escala de mesura. Relació de variables.
Mesures de freqüència. Raó, proporció, taxa. Indicadors de freqüència de mobilitat i mortalitat.
Fonts d’informació.
Epidemiologia descriptiva. Epidemiologia analítica: Estudis transversals, longitudinals. Cas/control i de cohort.
Factors de risc. Càlcul del risc relatiu i del risc atribuïble.Epidemiologia experimental. Estudis d’intervenció i experimentació.
Avaluació dels programes de cribatge. Validesa de les proves diagnostiques. Requisits d’un programa de cribatge.
Vigilància epidemiològica. Patrons i tendències de morbi mortalitat.
Epidemiologia de les malaties transmisibles: malaties de transmissió aerorespiratòria i de transmissió digestiva.
Mesures de prevenció

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A16.5
A16.6
A16.7
27 40.5 67.5
Seminars
A16.5
A16.6
A16.7
20 30 50
Problem solving, exercises in the classroom
A16.5
A16.6
A16.7
12 18 30
Personal attention
1.5 0 1.5
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, objectius i avaluació.
Lecture Explicació dels conceptes bàsics de les unitats temàtiques
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals
Problem solving, exercises in the classroom Resolució de problemes i exercicis de demografia i epidemiologia
Personal attention Atenció personalitzada als alumnes que ho requereixen.

Personalized attention
Description
Disponibilitat per atendre l'alumne i resoldre dubtes per via presencial, correu electrònic, espai moodle etc.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A16.5
A16.6
A16.7
Prova estadística: Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura.
Prova demografia-epidemiologia:Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura
70%
Seminars
A16.5
A16.6
A16.7
Els continguts dels seminaris s'avaluaran mitjançant un treball. És necessari aprovar aquest treball per aprovar l'assignatura.


15%
Problem solving, exercises in the classroom
A16.5
A16.6
A16.7
S'avaluarà l'assistencia als seminaris i la participació activa en la resolució de problemes de epidemiologia i demografia.
15%
Others  
 
Other comments and second call

Per aprovar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les Unitats Temàtiques (Biostadística, Demografia i Epidemiologia) i haver presentat i aprovat els treballs demanats per les professores.

En la segona convocatoria es farà un prova escrita.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.
La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Galvez Toro, Alberto, Enfermeria basada en la evidencia, Ultima edició disponible, Index
Icart Isern, Teresa, Enfermería Comunitaria:Epidemiologia, Ultima edició disponible, Masson
Haupt A.,kane T., Guia , Guia rápida de la población, , www.prb.org
Hernandez Aguado, Gil, Delgado, Bolumar, Manual de Epidemiologia y salud publica , Ultima edicion disponible, Medica Panamericana
Kahl Martin Colimon, Fundamentos de Epidemiologia, , Ultima edicion disponible, Fondo editorial CIB
Angulo Diaz-Parreño, S, Bioestadistica aplicada con SPSS, Ultima edicion disponible, CEU-Ediciones
Javier Santabárbara Serrano (coord.) ... [et al.], Manual de bioestadística aplicada con IBM SPSS , 2015, Andavira
Rius Díaz, Francisca, Bioestadística , 2014, Madrid: Paraninfo

Complementary , http://www.geocities.com/amonleong2000, ,
, http://www.fisterra.com/material/investiga/indice.htm, ,
, http://www.idescat.net, Institut d'estadistica de Catalunya, ,
, http://ine.es, Instituto nacional de estadistica, ,
Bourke GJ, MacGilvray J, Interpretación y utilización de la Estadística Médica, Ultima edició disponible, Espaxs
Domènech i Massons, Josep M, Bioestadística : métodos estadísticos para investigadores, Ultima edició disponible, Herder

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.