IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) PUBLIC HEALTH AND HEALTH EDUCATION Code 18244007
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Català
Department Nursing
Coordinator
PANISELLO CHAVARRÍA, MARÍA LUISA
E-mail marisa.mateu@urv.cat
marisa.panisello@urv.cat
daniela.lleixa@urv.cat
oscarjose.molina@urv.cat
mariadelesneus.bel@urv.cat
carmen.montanes@urv.cat
Lecturers
MATEU GIL, MARÍA LUISA
PANISELLO CHAVARRÍA, MARÍA LUISA
LLEIXA LLEIXA, DANIELA
MOLINA PLA, OSCAR JOSE
BEL FERRE, MARIA DE LES NEUS
MONTAÑES ROIG, MARIA DEL CARMEN
Web
General description En aquesta assignatura estudiarem el concepte de salut i els seus determinants, la història natural del procés salut-malaltia per poder descriure els nivells de prevenció i activitats de promoció de la salut aprofundint en l'educació per a la salut com una eina bàsica del treball d'infermeria

Competences
Type A Code Competences Specific
 A16.1 Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 A16.2 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
 A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
 A16.4 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
 A16.5 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 A16.6 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 A16.8 Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
Type B Code Competences Transversal
 CT4 Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A16.1 Analitzar els determinants de la salut
Identificar els components ambientals en relació a la salut
 A16.2 Analitzar els determinants de la salut
Identificar els components ambientals en relació a la salut
Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i estratègies de prevenció i promoció de la salut
Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits d'actuació
Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
 A16.3 Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits d'actuació
 A16.4 Analitzar els determinants de la salut
Identificar els components ambientals en relació a la salut
Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits d'actuació
Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
 A16.5 Analitzar els determinants de la salut
Identificar els components ambientals en relació a la salut
Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i estratègies de prevenció i promoció de la salut
Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits d'actuació
Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
 A16.6 Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits d'actuació
Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
 A16.8 Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones, família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits d'actuació
Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
Type B Code Learning outcomes
 CT4 Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Unidad temática I: Salut Pública Concepte de salut, evolució històrica , la salut pública com element de millora de la salut de la població
Unitat temàtica II: Determinants de salut Determinants de la salut: biològics, ambientals (l'atmosfera, l'aigua, aigües residuals, el sòl, residus, contaminants físics, soroll i radiacions ionitzants, hàbitat humà), socioculturals (gènere, desigualtats socials) i el sistema de salut com a determinant de la salut
Unitat temàtica III: Procés d'emmalaltir i nivells de prevenció Història natural del procés salut-malaltia i els elements que intervenen en aquest procés. Nivells de prevenció i activitats preventives. Prevenció primària: concepte. Prevenció secundària: concepte, screenings. Prevenció terciària: concepte.
Unitat temàtica IV: Educació per a la salut


Concepte d'Educació per salut, diferents models i paradigmes. Fases de l'Educació per a la salut, elements que hi intervenen. Metodologia d'intervenció en l'Educació per a la salut. Educació per a la salut en els diferents nivells de prevenció

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Lecture
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
26 30 56
Introductory activities
1 0 1
Seminars
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
15 30 45
PBL (Problem Based Learning)
A16.6
A16.8
CT4
12 30 42
Personal attention
6 0 6
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Lecture Exposició dels continguts de l'asignatura
Introductory activities Presentació de l'assignatura i del desenvolupament d'aquesta
Seminars Es formaran grups per treballar els determinants de la salut Exposant els treballs realitzats amb el posterior debat.
PBL (Problem Based Learning) es formaran grups, es presentarà un cas on tindran que desenvolupar la metodologia d'intervenció en l'educació per a la salut. Adquirint habilitats per desenvolupar actuacions en l'àmbit de l'educació per a la salut
Personal attention Disponibilitat per resoldre dubtes per via presencial, espai moodle, correu electrònic

Personalized attention
Description
Disponibilitat per resoldre dubtes per via presencial, espai moodle, correu electrònic

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
S'avaluarà els conceptes i els continguts de l'assignatura amb una prova escrita 60%
Seminars
A16.1
A16.2
A16.3
A16.4
A16.5
A16.6
A16.8
Assistència, participació, presentació dels treballs. Les presentacions són d'assistència obligatòria. 20%
PBL (Problem Based Learning)
A16.6
A16.8
CT4
Organització del grup(participació, assistència i dinàmica de treball), recerca d'informació, estructuració i anàlisi . aplicació de la metodologia de l'educació per a la salut i presentació del treball realitzat. L'assitència a les ABP(s) són de caràcter obligatòria 20%
Others  
 
Other comments and second call

La prova mixta avaluarà el contingut teòric de l'assignatura (classes, seminaris,..). Cal aprovar totes les metodologies que s'avaluen (ABP, Seminari i prova mixta) per aprovar l'assignatura. Els i les alumnes que no aprovin l'assignatura es recuperarà la part suspesa d'acord a les metodologies desenvolupades (seminaris i ABP amb un treball i el contingut teòric amb la prova mixta)


Sources of information

Basic

Mazarrasa-German-Sanchez- Salud Pública y Enfermería Comunitaria. Mc. Graw-Hill.  Interamericana de España.2003.

 Piedrola Gil, G. Medicina Preventiva y de Salud PúblicaBarcelona:Elsevier: Masson,última edició disponible

 Martín Zurro, A y Cano Pérez, J.. (dirs). Atención Primaria: conceptos , organización y pràctica clínica. Barcelona: Elsevier, última edició disponible

Hernandez Aguado, Gil, Delgado, Bolumar,. Manual de Epidemiologia y salud pública. Última edició disponible. Medica Panamericana

 

 Guies de Pràctica Clínica i Material Docent de l’Institut Català de la Salut

Enfermería  Comunitaria. V.3. Atención primària. Barcelona:Masson, última edició disponible.

Complementary Carmen Valls-Llobet, Medio Ambiente y Salud, Catedra. Univwersitat de València, 1ª edició,2018

Ramos Calero E. Enfermeria Comunitária Métodos y Tècnicas. Ediciones DAE (Grupo Paradigma). Madrid, última edició

Sanchez Moreno, A. y Cols: Enfermería Comunitaria. Actuación en enfermería Comunitaria. Los sistemas y programas de salud. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.V. Madrid, última edició

Martinez Navarro, f. Antó J. h. Y Cols. Salud Pública Madrid:Mc. Graw-Hill. Interamericana, última edició disponible.

Borell Carme i Benach Joan (coordinadors). Evolució de les desigualtats en la Salut a Catalunya.Barcelona: Mediterrània. última edició disponible.

Enfermeria Comunitària. V.1 Salud pública. Masson:Barcelona. Última edició disponible

 Artázcoz L. La salut des de la sensibilitat de gènere. Barcelona: Institut català de les dones. Quadern de l’institut nº 2; 2005

 Benach J,i altres. El trabajo reproductivo o doméstico. Gaceta Sanitária 2004; 18(19): 31-37

 Borell C, Rohlfs I,Artazcoz L, Muntaner C. Desigualdades en salud según la clase social en las mujeres. ¿Como influye el tipo de medida de la clase social?. Gaceta Sanitaria 2004; 18 (2): 75-84

 Borell C, García-Calvente M, Martí-Boscà JV. La salud pública desde la perspectiva de género y clase social. Gaceta Sanitária. 2004, 18(1):

Gonseth J, Sanz J, Segura A, García C, Diferencias por sexo en el tiempo hasta la monitorización del infarto agudo de miocardio. Gaceta Sanitaria. 2002;16(1).90-92.

Prats, J., Farré, J (coord.). Violència: Tolerància Zero: Progranma educatiu de l'Obra Social. “La Caixa”. Barcelona: Obra Social, Fundació "La Caixa", DL 2006

Mazarrasa L. Estrategias de promoción de salud. En: Miqueo C,Tomás C,Tejero C, Barral MJ, Fernandez T y Yago. Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y socio-profesionales de diferencias sexuales no previstas. Madrid: Minerva; 2001.

Navarro V, Quroga A. Politicas de Estado de bienestar para la equidad. Gaceta Sanitária 2004; 18(19):147-157

Lasheras ML, Pires M, Rodriguez MM. Genero y Salud nº 3. Instituto andaluz de la Mujer. Junta de Andalucia. Sevilla 2004

Organización Mundial de la Salud. Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Ginebra 2002

Rohlfs I, De AndrésJ, Artazcoz L, Ribalta m, Borell c. Influencia del trabajo remunerado en el estado de salud percibido de las mujeres. Med. Clin(Barc)

Rohlfs I, Borell C, Fonseca M do C. Género, desigualdades y salud pública: conocimientos y desconocimientos. Gaceta Sanitaria 2000; 14 (3): 60-71

Rohlfs I, Garcá M, Gavaldà l, Medrano MJ, Juvinyà D, Baltasar A i altres. Género y cardiopatia isquémica. Gaceta Sanitaria 2004; 18(2): 54-64

Ruiz-Cantero MT, Verdú-delgado M. Sesgo de género en el esfuerzo terapéutico. Gaceta Sanitaria 2004; 18(19: 118-125.

Ruiz-Perez I, Blanco-Prieto P, Vives-Cases C. Violencia contra la mujer en la pareja: determinantes y respuestas sociosanitarias. Gaceta Sanitaria. 2004;18(2): 4-1

Valls C. El estado de la investigación en salud y género. En: Miqueo C,Tomás C,Tejero C, Barral MJ, Fernandez T y Yago. Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y socio-profesionales de diferencias sexuales no previstas. Madrid: Minerva; 2001.

Valls C. Mujeres invisibles. 2à ed. Barcelona: de bolsillo; 2006

Cambio climatico y salud humana:Riesgos y respuestas:Resumen. Organización Mundial de la salud. 2003

 Informe SESPAS 2016. La Salud pública y las políticas de Salud. Gaceta Sanitária. 2016.30(S-1)

 Institut d’Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Accessible en: http://www.idescat.cat

 Ministerio de Sanidad y Consumo y Política Social

.http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/home.htm

 Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/ambiental/index.html

 Generalitat de Catalunya. Medi Ambient

http://www.gencat.cat/temes/cat/mediambient.htm

  Agència de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona

http://www.aspb.es/cache/documents.html

 Organització Mundial de la Salut (OMS). Temes de salut.

http://www.who.int/topics/es/

 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. Medio Ambiente

http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1234

 Educación para la salud. http://www.educacionparalasalud.com/fondodocumental.htm

 Organización Mundial de la Salud. Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Ginebra 2002

Quadern CAPS

www.caps.panagea.org

Carmen Valls-Llobet. Medio Ambiente y Salud. Edicions Catedra. Universitat de València. 1à edició,2018

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.