IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) NURSING AND THE YOUNG Code 18244103
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department Nursing
Coordinator
GONZÁLEZ GARCÍA, ELENA
E-mail mariapaz.querol@urv.cat
mariacinta.bel@urv.cat
0
elsa.pla@urv.cat
raquelestela.criado@urv.cat
laia.vilar@urv.cat
ester.guillamon@urv.cat
mariamerce.comes@urv.cat
Lecturers
QUEROL VIDAL, MARÍA PAZ
BEL SALVADO, MARIA CINTA
VIDIELLA PIÑOL, ASTRID
PLA CANALDA, ELSA
CRIADO PERSONAT, RAQUEL ESTELA
VILAR ROCA, LAIA
GUILLAMÓN ALBALAT, ESTER
COMES FORASTERO, MARIA MERCÈ
Web
General description L'assignatura tracta dels problemes de salut més prevalents del jove considerant imprescindible conèixer la realitat actual i els processos canviants que afecten a la salut en aquesta etapa

Competences
Type A Code Competences Specific
 A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A13 Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
 A17.1 Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases.
 A17.2 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 A17.3 Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
 A17.5 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
Type B Code Competences Transversal
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5.1 Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
 A5.3 Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
 A7 Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
 A13 Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut estudiats
 A14 Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada
Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut
Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 A16.3 Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 A17.1 Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
 A17.2 Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut estudiats
Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats
 A17.3 Descriure els mètodes de diagnòstic, radiològics, analítics, endoscòpics ... i saber actuar en la preparació i cura de les persones segons la prova, trastorn i procés de salut
Ser capaç d'interpretar els aspectes bàsics de les proves radiològiques més prevalents relacionades amb els problemes de salut plantejats
 A17.5 Aplicar les intervencions infermeres tenint com a referència les normes i guies de pràctica clínica
 A17.6 Participar en les activitats de grup segons les normes acordades
Desenvolupar una actitud crítica i reflexiva en els treballs de grup
 A23.2 Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut
Type B Code Learning outcomes
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Unitat temàtica I: Introducció als problemes de salut de l'adult jove Anàlisis epidemiològic en quant a la predominació dels problemes de salut en l’adult jove. La discussió sobre les conductes de risc i altres factors implicats permetrà a l'alumne contactar amb la pròpia vivència personal, atès que la seva edat sol correspondre al grup de població estudiada.
Unitat temàtica II: Cura del pacient en les diferents proves diagnòstiques En aquesta unitat es desenvoluparà conceptes teòrics sobre les diferents mètodes complementaris de diagnòstiques de la imatge com la radiologia, tomografia , ressonància magnètica nuclear, endoscopia. Recollida de mostres de sang i orina
Unitat temàtica III: Vivències i problemes de salut per les conductes de risc que comporten lesions traumàtiques Factors que confluïxen en la presentació de lesions traumàtiques. Coneixements teòrics sobre lesions i traumatismes freqüents. Intervenció segons el tipus de lesió.
Ferides. Valoracions neurològiques. Valoració del dolor en el sentit global del concepte. Valoració estat general a nivell de primers auxilis i el procés en una situació d'ingrés hospitalari.
El procés quirúrgic. El consentiment informat del menor madur.
Aspectes psicosocials implicats en la vivència de l'ansietat davant el ingrés, la intervenció quirúrgica , dolor, i situació de crisi familiar.
Unitat temàtica IV: Vivències i problemes de salut pel consum de substàncies adictives En aquesta unitat els alumnes aprofundeixen en els problemes de salut derivats del consum de substància addictives. Es desenvolupen conceptes com: droga, substància psicoactiva, dependència, tolerància, toxicitat i síndrome d'abstinència. En el treball dels continguts es tenen en compte els criteris diagnòstics del DSM-IV i el CIE-10 i s'analitzen els efectes físics, conductuals, familiars i socials que comporten.
Un aspecte a destacar en el treball del rol infermer és el anàlisis i reflexió sobre els propis sentiments i actituds enfront de les persones amb trastorns per utilització de substàncies psicoactives donada la repercussió que aquests tenen en la qualitat de la cura.
Unitat temàtica V: Vivències i problemes de salut per les conductes de risc en l'alimentació En aquesta unitat els alumnes reflexionen sobre la interrelació de factors que confluïxen en els estats de malnutrició en el jove.
Es desenvolupen els conceptes teòrics i pràctics associats a l'anorèxia, bulímia i obesitat com problemes de salut predominant en el jove. S'analitzen factors psicosocials i culturals, ressaltant el increment d'aquests problemes en relació als hàbits i estils de vida i a l'equilibri emocional com crisi de desenvolupament en el jove.
Les dietes hipercalòriques i falta d'exercici o fenòmens com el culte per la imatge corporal, l'aïllament o l'autoestima són factors claus a aprofundir.
Els alumnes aprenen també a fer valoracions sistemàtiques a nivell nutricional i habilitats de procediments terapèutics relacionats amb la nutrició.
Unitat temàtica VI: Vivències, situacions i problemes de salut per les conductes de risc en les relacions sexuals i l'expressió de la sexualitat D'especial importància en aquest tema, és l'anàlisi sobre la sexualitat la seva associació a relacions de poder, abús i agressió. Com afecta la malaltia en l'expressió de la sexualitat i quines alteracions es poden produir en ella. Malalties de transmissió sexual com el VIH/SIDA entre altres i les conductes de risc que poden produir aquestes malalties de transmissió sexual. Embaràs adolescent. Interrupció voluntària del embaràs
Unitat temàtica VII: Vivències i problemes de salut relacionats amb la cronicitat del jove Aquest tema ha de servir a l'alumne per a reflexionar sobre la cronicitat i les malalties associades en el jove. Es revisaran dades epidemiològiques en busca dels problemes de salut predominants amb aquest caràcter.
En el seu estudi es tindrà en compte que el diagnòstic d'un problema de salut amb caràcter de cronicitat suposa un important impacte per al jove i la seva família per les associacions que les persones fan sobre dels canvis en els seus hàbits i estils de vida. Es reflexionarà també a prop de l'excel•lent posició i compromís infermer en l'equip de salut, perquè el jove aprengui sobre la seva cura de manera que pugui afrontar la incertesa, viure amb autonomia i qualitat de vida.
Es desenvoluparà conceptes teòrics i pràctics bàsics sobre la diabetis especialment sobre la tipus 1 per ser la patologia predominant associada a la cronicitat en el jove, i també sobre la diabetis tipus 2 per el increment actual en el jove associat als canvis en l'estil de vida

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A5.1
A5.3
A7
A13
A14
A16.3
A17.1
CT7
31 45 76
Seminars
A13
A17.3
A17.5
A17.6
CT7
16 18 34
PBL (Problem Based Learning)
A13
A17.2
A17.3
A17.6
A23.2
CT7
12 28 40
Personal attention
1 0 1
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura on s'explica la metodologia, objectius, continguts i avaluació
Lecture Classes explicatives i participatives dels continguts de l'assignatura
Seminars Treball en profunditat i participació activa dels alumnes sobre temes concrets
PBL (Problem Based Learning) Estratègia consistent en la resolució de problemes i en la reflexió sobre situacions clíniques amb diferents escenaris segons els objectius del tema
Personal attention Atenció a qualsevol dubte de l'assignatura

Personalized attention
Description
Atenció personalitzada per a qualsevol dubte de l'alumne en horari de tutories

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A5.1
A5.3
A7
A13
A14
A16.3
A17.1
CT7
Prova objectiva 50%
Seminars
A13
A17.3
A17.5
A17.6
CT7
Prova objectiva 20%
PBL (Problem Based Learning)
A13
A17.2
A17.3
A17.6
A23.2
CT7
Assistència, participació, prova objectiva 30%
Others  
 
Other comments and second call

L'assistència als ABP es obligatòria.En primera convocatòria la nota final de les proves escrites serà el promig de les parts. S'ha d'aprovar cada part independentment.En segona convocatòria es recuperaran les parts no superades.Pel que fa a la resolució de problemes es recupera solament la prova escritaL'assignatura no s'aprova fins que no s'aproven totes les parts independentment


Sources of information

Basic Brunner y Suddarth Smeltzer S C, Bare B G, Enfermeria medicoquirúrgica , Última edició, Madrid McGrau-Hill
Esteve J, Mitjans J, Enfermeria Técnicas clínicas Llibre, Última edició, Madrid McGrau-Hill
Piédrola Gil , Medicina preventiva y salud pública , Última edició, Masson Barcelona
Martinez Ruiz M, Rubio Valladolid G, Manual de drogodependencias para enfermeria , Última edició, Diaz Santos Madrid
León Espinosa de los Monteros M T, Castillo Sánchez Mª D, Trastornos del comportamiento alimentario:anorexia y bulimia nerviosa , Última edició, Formación Alcalá, 2003
Barrachina Belles, Lidón , enfermeria Médico-Quirúrgica Generalidades , Última edició, Masson

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.