IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) NURSING IN MENTAL AND PSYCHIATRIC CARE Code 18244106
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
6 Compulsory Third AN
Language
Català
Department Nursing
Coordinator
ALBACAR RIOBOÓ, NÚRIA MARIA
E-mail nuria.albacar@urv.cat
pereantoni.dalmau@urv.cat
barbara.adell@urv.cat
lidia.sarrio@urv.cat
mariacarmen.marti@urv.cat
georgina.casanova@urv.cat
Lecturers
ALBACAR RIOBOÓ, NÚRIA MARIA
DALMAU LLORCA, PERE ANTONI
ADELL ARGENTO, BARBARA
SARRIO COLAS, LIDIA
MARTÍ GARCÍA, MARIA CARMEN
CASANOVA GARRIGOS, GEORGINA
Web http://nuria.albacar@urv.cat
General description L’objectiu principal de l’assignatura és introduir l’alumne en: Aspectes bàsics sobre les necessitats i problemes relacionats amb situacions complexes de salut mental, en els processos de malaltia i rehabilitació, de la persona, família i comunitat. Els cuidatges al final de la vida per fomentar la promoció del confort i la qualitat de vida del malalts i familiars mitjançant el control de símptomes, el suport emocional, la comunicació i el treball en equip

Competences
Type A Code Competences Specific
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 A24 Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.
Type B Code Competences Transversal
 CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A7 Analitzar els factors culturals i socials en la percepció de la malaltia mental
Explicar els processos associats a situacions per problemes / malalties de salut mental al llarg del cicle vital
Mostrar habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de salut mental
 A10 Descriure els problemes derivats de la violència de gènere i les formes de prevenció i atenció
Mostrar habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de salut mental
 A24 Explicar els processos associats a situacions per problemes / malalties de salut mental al llarg del cicle vital
Valorar l'impacte de la malaltia mental en la qualitat de vida com a individu i com a família
Planificar cures que prevenen complicacions i afavoreixen l'afrontament i la recuperació
Explorar com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats bàsiques
Mostrar habilitats de comunicació, observació i valoració del pacient amb problemes de salut mental
Type B Code Learning outcomes
 CT5 Comunicar informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Unidad temática I: Salud y enfermedad mental. Organización y significados de la atención en salud mental.


Unidad temática II: Procesos de enfermedad relacionados con los trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivos, somatomorfos y disociativos.

Unidad temática III: Procesos de enfermedad relacionados con los trastornos de personalidad, enfermedad dual y adicciones.
Unidad IV: Trastornos depresivos, bipolares y relacionados.
Unidad V: Procesos de enfermedad relacionados con la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Unidad VI: Trastornos del desarrollo.
Unidad VII: El suicidio.
Unidad temática VIII: Violencia de género y salud mental.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A7
A10
A24
23 0 23
Seminars
A10
A24
CT5
18 20 38
PBL (Problem Based Learning)
A24
C5
6 24 30
Simulation
A24
CT5
12 15 27
Personal attention
3 0 3
 
Mixed tests
A7
A10
A24
1 27 28
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura i activitats per a prendre contacte i recollir informació dels alumnes
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi i reflexió.
Seminars Treball amb diferents tipus de material (videos, lectures....) per proporcionar l’anàlisi i reflexió per part dels estudiants.
PBL (Problem Based Learning) Estudi de situacions de cuidatge en diferents escenaris que exigeix un treball de col·laboració.
Simulation Tallers interactius en grups reduïts, participatius, basats en el treball i participació activa de l’estudiant. Es reflexionarà de forma individual i en grup dels diferents aspectes relacionats amb situacions complexes de malaltia mental. Es realitzaran simulacions, dinàmiques grupals, casos pràctics i visionat de pel.licules i/o documentals.
Personal attention Es realitzaran tutories personalitzades, bé de forma presencial o mitjançant l’espai moodel de l’assignatura. S'atendrà a l'estudiant sempre que ho demani de forma presencial o virtual (correu electrònic)

Personalized attention
Description
Es realitzaran tutories personalitzades, bé de forma presencial o mitjançant l’espai moodel de l’assignatura. S'atendrà a l'estudiant sempre que ho demani de forma presencial o virtual (correu electrònic)

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A10
A24
CT5
Treballs realitzats dels casos pràctics i visionat de pel·lícules i/o documentals, aportacions, exercicis, role-playing...en el desenvolupament de les sessions. 20%
PBL (Problem Based Learning)
A24
C5
Elaboració de pla de treball de grup o individual. Recerca fonts documentals. Exposició oral, presentació i argumentació dels principis científics basats en fonts documentals. Treball autònom i de grup. Cooperació amb el grup. Autoavaluació i avaluació del grup. 10%
Simulation
A24
CT5
S’avaluarà l’assistència i participació activa en les dinàmiques i treballs que es realitzin. 20%
Mixed tests
A7
A10
A24
Realització d'una prova mixta amb varies parts que integrarà preguntes curtes i/o tipus test i/o resolució d'un cas pràctic. El temari de la prova estarà relacionat amb el contingut de les classes magistrals, seminaris, pràctiques de laboratori i ABP. És obligatori aprovar amb un 5 cada part de la prova per superar l'assignatura. A l'examen tipus test s'ha de contestar el 90% de les preguntes 50%
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria:

Els seminaris, ABP i simulació no es poden recuperar ja que son metodologies d'avaluació continuada.
Les proves mixtes es realitzarà un examen de les mateixes característiques que el realitzat en primera convocatòria.


Sources of information

Basic Fornes vives, J. Gómez Salgado, J., Principales problemas de salud mental e intervención enfermera, Última edició publicada, FUDEN
SHIVES LR, Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos, Última edició publicada , McGraw-Hill
Videbeck SL. , Enfermería psiquiátrica, Última edició publicada, Wolters Kluwer
Womble, DM. , Introducción a la enfermería de la salud mental, Última edició publicada, Wolters Kluwer
Galiana, JL., Enfermería psiquiátrica, Última edició publicada, Elsevier
JOHNSON B.S. , Enfermeria de Salud Mental y Psiquiatria., Última edició publicada , McGraw-Hill-Interamericana
Granados Gómez, G. Sánchez Bujaldón, M. , Enfermería en salud mental, Última edició publicada, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces

Complementary RIGOL A., UGALDE M., Enfermeria de Salud Mental y Psiquiatria, Última edició publicada, Masson
Bobes gascía,J. Bousoño García,M. Gonzalez García MP. López Rodríguez JL: Sáiz Martínez PA. Enfermer, Enfermeria psiquiátrica, Última edició publicada, Síntesi
Ortiz de Zárate, A. Alonso Durana, I. Ubis González, A. Ruíz de Azúa, MA. , Guías de cuidados de enfermería en salud mental. Trastornos del estado de ánimo, Última edició publicada, Elsevier
Ortiz de Zárate, A. Alonso Durana, I. Ubis González, A. Ruíz de Azúa, MA. , Guías de cuidados de enfermería en salud mental. Trastornos psicóticos, Última edició publicada, Elsevier
Townsend, MC. , Fundamentos de enfermería en psiquiatría, Última edició publicada, McGraw-Hill
, , ,
LÓPEZ IMEDIO, E, Enfermería en cuidados paliativos., Última edició publicada, Médica Panamericana
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA), DSM IV-TR. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Última edició publicada, Masson
Ministerio de Sanidad y Consumo. , PLAN NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS [en línia], Última edició publicada,
ASTUDILLO, W. HENDINUETA, C. ASTUDILLO, E., Medicina paliativa : cuidados del enfermo en el final de la vida y atención a su familia, Última edició publicada , EUNSA
Fornes vives, J. Gómez Salgado, J. , Evolució histórica y modelos conceptuales en salud mental y psiquiatría, Última edició publicada, FUDEN
Ortiz de Zárate, A. Alonso Durana, I. Ubis González, A. Ruíz de Azúa, MA. , Guías de cuidados de enfermería en salud mental. Patología dual., Última edició publicada, Elsevier
Ortiz de Zárate, A. Alonso Durana, I. Ubis González, A. Ruíz de Azúa, MA. , Guías de cuidados de enfermería en salud mental. Trastorno mental grave de larga evolución, Última edició publicada, Elsevier
Serrano Gil, A. Leonsegui Guillot, RA. , Introducción a la enfermería de salud mental, Última edició publicada, Ediciones Díaz de Santos
FORNES J, Enfermería de Saud Mental y Psiquiátrica. Planes de cuidados , Última edició publicada, Médica Panamericana
Mejías Lizancos, F. Serrano Parra, MD., Enfermería en psiquiatría y salud emntal , Última edició publicada, Ediciones DAE
Stuard, GW. Laraia, MT. , Enfermería psiquiátrica. principios y práctica, Última edició publicada, Elsevier

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.