IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) PALLIATIVE CARE Code 18244113
Study programme
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
Cycle 1st
Descriptors Credit. Type Year Period
3 Compulsory Third 2Q
Language
Català
Department Nursing
Coordinator
VERDOY CUEVAS, SUSANA
E-mail mariaelena.sola@urv.cat
mireya.adell@urv.cat
silvia.reverte@urv.cat
ester.guillamon@urv.cat
adoracio.aragones@urv.cat
susana.verdoy@urv.cat
Lecturers
SOLA MIRAVETE, MARIA ELENA
ADELL LLEIXA, MIREIA
REVERTÉ VILLARROYA, SILVIA
GUILLAMÓN ALBALAT, ESTER
ARAGONES FERRER, ADORACIÓ
VERDOY CUEVAS, SUSANA
Web
General description Les cures pal·liatives tenen com a objectiu fomentar la promoció del confort i la qualitat de vida de malalts i familiars, mitjançant el control del dolor i altres símptomes, el suport emocional, la comunicació i el treball en equip.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 A25 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A14 Conèixer i aplicar les cures d'infermeria per proporcionar i garantir benestar, qualitat i seguretat a l'individu i la família
 A23.2 Identificar les pèrdues que es produeixen per la malaltia al llarg del cicle vital i la seva repercussió en tots els components de la família
Donar la informació adequada a la situació, respectant les decisions del pacient i la família
 A25 Conèixer i aplicar les cures d'infermeria per proporcionar i garantir benestar, qualitat i seguretat a l'individu i la família
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 Introducció a les cures pal·liatives - Definició de conceptes generals.
- Evolució històrica de la atenció a les persones al final de la vida i la creació de les Unitats de Cures pal·liatives.
- Organització i serveis d'atenció de les cures pal·liatives.

TEMA 2 Els símptomes en el procés final de la vida. - Control dels símptomes més freqüents: dolor. símptomes digestius, respiratoris i neurològics.
- Principis generals del control de símptomes: avaluació, tractaments farmacològics i no farmacològics més habituals
TEMA 3 L'acompanyament i l'atenció al final de la vida - Significat de l'acompanyament al malalt i a la família en el procés final de la vida.
Anàlisi i reflexió sobre les emocions i sentiments davant la pèrdua i la mort, tant de les persones que tenen cura com de les persones cuidades.
- Confiança i comunicació entre malalt-família-equip
- El procés de dol en el malalt i la família.
TEMA 4 Cures específiques d'infermeria al malalt i família al final de la vida - Cures de confort físic i emocional al malalt i família.
- Agonia: signes d'agonia, cures en l'agonia i cures post-mortem.
- Cures a la família en els moments post-morten.
TEMA 5 Aspectes ètics en la atenció al final de la vida - Dilemes ètics en la presa de decisions.
- Voluntats anticipades i testament vital.
- Eutanàsia, suïcidi assistit, limitació de l'esforç terapèutic, sedació pal·liativa...

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A14
A23.2
A25
7 3.5 10.5
Debates
A14
A23.2
A25
12 18 30
PBL (Problem Based Learning)
A14
A23.2
A25
10 20 30
Personal attention
2 0 2
 
Multiple-choice objective tests
A14
A23.2
A25
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura on s'explica la metodologia, objectius, continguts i avaluació
Lecture Exposició de continguts de manera interactiva i participativa
Debates Visualització i cinefòrum de pel·lícules projectades a l'aula, debats en grups petits i en grup gran
PBL (Problem Based Learning) Estudi de situacions clíniques amb diferents escenaris que exigeix un treball de col·laboració
Personal attention Es faran tutories presencials personalitzades a tot l'alumnat prèvia confirmació de cita. També es poden fer consultes a les professores mitjançant el correu electrònic i el fòrum de dubtes de l'assignatura al Moodle.

Personalized attention
Description
Es faran tutories presencials personalitzades a tot l'alumnat prèvia confirmació de cita. També es poden fer consultes a les professores mitjançant el correu electrònic i el fòrum de dubtes de l'assignatura al Moodle.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Debates
A14
A23.2
A25
Es valorarà l'assistència, la participació activa i la presentació dels treballs de grup 20%
PBL (Problem Based Learning)
A14
A23.2
A25
Mitjançant rúbrica es valorarà: responsabilitat, gestió de la informació, treball en grup, capacitat de crítica i autocrítica i comunicació.
Autoavaluació. Avaluació grupal
30%
Multiple-choice objective tests
A14
A23.2
A25
Preguntes tipus test sobre els conceptes bàsics de la matèria 50%
Others  
 
Other comments and second call

Es considera aprovat si la nota és igual o superior a 5.
A la segona convocatòria es recupera la prova en el mateix tipus d'examen.
L'ABP i els i els debats no es recuperen


Sources of information

Basic Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Guía de cuidados paliativos, , www.secpal.com
López Imedio, E., Enfermería en cuidados paliativos, última edició publicada, Panamericana S.A.
Sanz Ortiz i cols, Cuidados Paliativos, última edició publicada, Ministerio de Sanidad y Consumo
Astudillo, W. Hendinueta, C. Astudillo, E., Cuidados del Enfermo en fase terminal y atención a su familia., última edició publicada, EUNSA
García González, Asunción (coord), Enfermería en cuidados paliativos, última edició publicada, Editorial Universitaria Ramón Areces
• Benito, E. Barbero, J. Payás, A., El acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Grupo de trabajo sobre espiritualidad en cuidados Paliativos de la SECPAL., , http://www.paliativossinfronteras.com/upload/publi
• Martínez Cruz, M., Monleón Just, M., Carretero Lanchas, Y., & García-Baquero Merino, M., ). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida., última edició publicada, Barcelona: Elsevier

Complementary Maria Hernández Martín, Que no, que no me muero: y si me muero no es el fin del mundo, última edició publicada, modernito book
Gómez Sancho, M., Cuidados Paliativos e Intervención psicosocial en enfermos terminales, última edició publicada, Instituto Canario de Estudios y Promoción Social
Bermejo, J., Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos (Cuadernos del centro de humanización de la salud, 16), última edició publicada, Santander: Sal Terrae
SECPAL, Planes de cuidados estandarizados de enfermería dirigidos a paciente y familia en procesos avanzados y terminales., última edició publicada, 2ª ed. Saned grupo.
Porta, P. Gómez-Batiste, X. Tuca, A., Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado y terminalterminal, última edició publicada, Arán
Arranz, P. Barbero, J.J. Barreto, P. Bayés, R., Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelos y protocolos, última edició publicada, Ariel Ciencias Médica
Gozález Otero, J. Stablé Duharte, M, Cuidados paliativos: recomendaciones para Atención Primaria, última edició publicada, Ed. Médica Panamericana
Triviño Caballero R, Rodriguez-Arias D (editores), Cuestiones de vida y muerte: perspectivas éticas y jurídicas en torno al nacer y al morir, última edició publicada, Pozuelo de Alarcon: Plaza y Valdés
Gómez Sancho, M., Diagnóstico cáncer... ¿cómo decírselo?, última edició publicada, Aran
Monje Sanchez, M A., Sin miedo: cómo afrontar la enfermedad y el final de la vida, última edició publicada, EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra, SA
Gili, E., La sonrisa de Elisabeth, Barcelona 2002, Ed Martínez Roca
Ariès, P., La muerte en Occidente, última edició publicada, Argos Vergara
Jomain, C., Morir en la tendresa, Vic. 1988, Eumo
Suarez, M., Diagnóstico cáncer: mi lucha por la vida, Barcelona 2003, DeBolsillo
Kübler-Ros, E., La muerte: un amanecer, Luciérnaga, Luciérnaga
Kübler-Ros, E., Sobre la muerte i los moribundos, Barcelona 1993, Grijalbo
Torralba, F., El sofriment un nou tabú?, Barcelona 1995, Caret
Roussel, M., La cuenta atrás, Barcelona 2002, Luciérnaga
Kübler-Ros, E., Vivir hasta despedirnos, Barcelona 1991, Luciérnaga
Kübler-Ros, E., Morir es de vital importancia, última edició publicada, Luciérnaga
Rodríguez, P., Morir es nada, última edició publicada, Edicciones B
Dirigida por Mike Nichols., Amar la vida, ,
Eduardo Chapero-Jackson, Alumbramiento, ,
Jean Pierre Ameris, La vida, ,
Antoni P. Canet, Las alas de la vida, ,
Antonio Mercero, Planta cuarta, ,
Isabel Coixet, Mi vida sin mi, ,
Carl Franklin, Cosas que importan, ,
Chis Columbus, Quedate a mi lado, ,Recommendations


 
Other comments
Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa, tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant la resolució del rector o rectora.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.