DATOS IDENTIFICATIVOS 2017_18
Asignatura (*) PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA Código 18254108
Titulación
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
3 Obligatoria Segundo 1Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Enfermería
Coordinador/a
OSANZ MUR, ANA CRISTINA
Correo-e ana.osanz@urv.cat
sonia.ortiz@urv.cat
Profesores/as
OSANZ MUR, ANA CRISTINA
ORTIZ CARO, SONIA
Web
Información relevante Conèixer la importància que té un bon estat nutricional en relació amb el manteniment de la salut i la prevenció de la malaltia. Així com la manera en què una aportació nutritiva adequat col•labora en el procés de millora d'algunes patologies. L'estudi introductori dels aliments, l'alimentació equilibrada, els factors socials i culturals que l'acompanyen. La consecució del consell dietètic més adequat en el marc de les cures integrades d'infermeria.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 A5.2 Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
 A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
Tipo B Código Competencias Transversales
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5.1 Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en l'alimentació de l'home en el decurs de la història
Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment
Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
 A5.2 Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments
 A5.3 Realitzar valoracions de l'estat nutricional
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
Unitat temàtica 1: Introducció
Es defineixen el següents conceptes: nutrient, aliment, nutrició, alimentació, dietètica i dietoteràpia.
Relació entre salut i alimentació.
Breu repàs de la història de l'alimentació humana. Factors que incideixen en l'alimentació humana.
Unitat temàtica 2: Energia i nutrients
En aquest apartat s'estudia el valor energètic dels nutrients, les necessitats energètiques de l'home i els factors que influeixen.
Es descriuen els diversos nutrients i elements que es troben en els aliments: glúcids, lípids, proteïnes, elements químics essencials, vitamines, aigua i electròlits, fibra vegetal.
Unitat temàtica 3:Educació per la salut Comprén laintroducció a la higiene alimentaria, i als conceptes d'alimentació equilibrada i dietoteràpia.
Unitat temàtica 4: Digestió i absorció dels constituents bàsics de la nutrició Macronutrients. Transport epitelial. Absorció d'aminoàcids, lípids i glúcids. Metabolisme dels àcids biliars.
Micronutrients. Vitamines hidrosolubles i liposolubles. Macrominerals (Ca, Mg) i oligoelements (Fe, Zn, Cu, Cr, Se, I, Mn)
Unitat temàtica 5: Malalties d’origen alimentari
Per causes microbiològiques, biològiques i per altres causes.
Unitat temàtica 6: Interrelacions metabòliques Cicle dejú-alimentació. Interrelacions metabòliques dels teixits en diversos estats nutricionals i hormonals
Unitat temàtica 7: Alteracions de la ingesta
Indicadors de malnutrició. Malnutrició per defecte (desnutrició) i per excés (sobrepès i obesitat). S’estudien també els diferents aspectes que permeten valorar l’estat nutricional de la persona.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
17 22 39
Prácticas en laboratorios
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
10 12 22
Trabajos
A5.1
CT3
1 7 8
Presentaciones/exposiciones
CT3
1 1 2
Atención personalizada
1 1 2
 
Pruebas objetivas de tipo test
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
1 0 1
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura. Pressa de contacte i recollida d'informació dels alumnes.
Sesión magistral Exposició interactiva i participativa dels continguts de l'assignatura.
Prácticas en laboratorios Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Tallers participatius i interactius amb posades en comú en grup reduït d'aspectes treballats, bé a través de l'observació, l'anàlisi o de la interrelació dels continguts aplicats.
S'organitzaran diferents activitats (exercicis, expressió en debats d'opinió reflexiva, anàlisi crítiques) i realització de tasques proposades.
Trabajos Treball que realitza l'estudiant en equip (grup aleatori petit) i l'exposició oral en classe.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral per part dels estudiants del treball realitzar en equip (prèvia presentació escrita)
Atención personalizada Acompanyament en el procés d'aprenentatge

Atención personalizada
descripción
Es faran tutories de seguiment de l'aprenentatge de l'estudiant, presencials amb cita prèvia o en l'espai moodle

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
S’avaluarà l’assistència, les intervencions orals, la realització i participació activa en les activitats proposades. Es valoraran el contingut dels treballs en petit grup, la qualitat de les aportacions, el treball col·laboratiu, els exercicis, les reflexions i l’estudi dels supòsits de casos pràctics proposats 35%
Trabajos
A5.1
CT3
Presentació escrita i exposició oral del treball en petit grup. Es valorarà el contingut i l’estructura del treball, la capacitat de síntesis, les fonts bibliogràfiques utilitzades, l’ús d’una terminologia adequada, la redacció comprensible, així como la qualitat de presentació i la puntualitat en l'entrega. 15%
Pruebas objetivas de tipo test
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
S’avaluarà l’assimilació de conceptes a partir d’una prova objectiva tipus test multi-ítems sobre els continguts treballats a les classes 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació és continuada: per poder obtenir la nota final caldrà aprovar les diferents parts de l'assignatura.

Es valorarà la participació interactiva a les classes teòriques mitjançant les activitats que es porten a terme durant l'horari.

En la segona convocatòria se seguiran els mateixos criteris. Cas de que l'alumne no hagi assistit a les pràctiques i altres espais participatius es dissenyaran diverses proves que integren els treballs realitzats durant el curs i les activitats que es considerin necessàries per l'aprenentatge. A la nota que s'obtingui es reflectirà la falta d'assistència o participació.


Fuentes de información

Básica

- Amigo, P. et al., Nutrició humana i dietètica, Universitat Rovira i Virgili, 2010

-Brown, J.E., et al., Nutrición en las diferentes etapas de la vida, McGraw Hill Interamericana, cop. 2014

- Mataix Verdú, F. J., Nutrición y alimentación humana, Ergon, 2015

- Mahan LK i Raymond, J.L., Krause Dietoterapia, Elsevier, 2017

- Castillo Hernández, J.L.,  Nutrición comunitaria: métodos y estrategia Elsevier, 2015

- Gómez Candela, C., et al. Alimentación, nutrición y cáncer : prevención y tratamiento, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016

- Coultate,T.P., Manual de química i bioquímica de los alimentos, Acribia, 2007

- Martínez, J. A., Nutrición saludable frente a la obesidad : bases científicas y aspectos dietéticos, Médica Panamericana, cop. 2014

- Thompson, J.L., Manore,M.M., y Vaughan,L.A., Nutrición, Pearson Educación , 2008

- Martín Salinas,C. y Díaz Gómez, J., Nutrición y dietética, Difusión Avances de Enfermería, 2009

- Ross, A.C., et al., Nutrición en la salud y la enfermedad

Wolters Kluwer Health, 2014

- Pascual Anderson, M.R., Enfermedades de origen alimentario: su prevención, Diaz de Santos, 2005

- Jáuregui Lobera, I., et al., Nuevas tendencias en alimentación y salud IC, 2014

- Ming Yeong, L.,Lo esencial en metabolismo y nutrición, Elsevier, 2010

- Salas-SalvadorJ. i Babio, N., Nutrició humana i dietètica, Publicacions URV, 2010

- Menendez, M.A., Los alimentos funcionales : nuevos alimentos para un nuevo estilo de vida, Fundación Alimerka , 2013

Complementaria

Les fonts complementàries s’indiquen dins l’espai de treball de l’assignatura.

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.