DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV Codi 18254121
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
17 Obligatòria Quart AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Infermeria
Coordinador/a
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
Adreça electrònica roser.ricoma@urv.cat
maria.jimenez@urv.cat
carmen.ortega@urv.cat
annamaria.vallverdu@urv.cat
marta.fernandez@urv.cat
alba.roca@urv.cat
mariacarmen.miret@urv.cat
laura.duran@urv.cat
nuria.gresa@urv.cat
Professors/es
RICOMÀ MUNTANÉ, MARIA DEL ROSER
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
ORTEGA SEGURA, CARMEN
VALLVERDU RIVERO, ANNA MARIA
FERNÁNDEZ YAGÜE, MARTA
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
MIRET FERRANDO, MARIA CARMEN
DURAN MARQUEZ, LAURA
GRESA PÉREZ, NÚRIA
Web
Informació rellevant <p> A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.&nbsp; </p><div><br /></div><div>L’assignatura infermeria en situacions crítiques és de caràcter teòric-pràctic i té com a propòsit preparar als estudiants en l’atenció d’infermeria en situació crítica; tenint en compte els problemes de salut més prevalent, les causes, els efectes, les formes d’afrontament i les necessitats d’atenció per el manteniment de la homeòstasi durant els trastorns que posen en perill la vida. </div>

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum.
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 A9 Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 A15 Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 A17.4 Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 A22.2 Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 A25 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
 CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
 CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
 A7 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
 A8.3 Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A9 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
 A15 Conèixer i utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
 A17.4 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
 A17.6 Reconèixer les pròpies actituds, la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions i l'aprenentatge realitzat
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treball en equip
 A22.2 Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treball en equip
 A23.2 Conèixer i aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
 A25 Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
 CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
 CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Eix 1:Dessenvolupament personal, relacional, etic, social i cultural.
Dessenvolupar l'habilitat d'implicacio. Prendre conciència de com l'alumne s'inolucre davant les diferents situacions de salut i quines emociosn li generen.
Participació activa com a membre d'un equip
Respècte per la diversitat en presencia, comprensió, aceptació, escolta i compromís ètic.
Eix 2: Desenvolupament d'un coneixement científic i del pensament crític. Relacionar els aspectes teòrics i clínics específics i situacions de cuidatges treballats els cursos anteriors, relacionats directament ams les patologies i pacients que es troven durant les seves pràctiques hospitalaries.
Fer-se preguntes, donar respostes raonadas i prendre decisions adequades a les situacions de salut-malaltia complexes.
Eix 3: Desenvolupament d'un cuidar integral a l'esser humà Conèixer i comprendre la situació particular del pacient i familia des d'una bassant holística.
Incorporar en els cuidatges els coneixement de la persona, el seu entorn i la situació de salut.
Assolir habilitats per garantir entorns de seguretat i confort: prevenció de lesions, administració segura de fàrmacs i prevenció d'infeccions.
Actuar per generar condiança a l'entorn.
Reflexionar davant les normes i rutu¡nes establertes a les diferents unitats en relació a les diferents circumstàncies de cada malalt i les severes families.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques clíniques
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
CT3
CT4
CT6
CT7
400 0 400
Sessions clíniques
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
CT3
CT4
CT6
CT7
2 2 4
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
A25
CT3
CT4
CT6
CT7
0 4 4
Activitats d’auto seguiment
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
A25
CT3
CT4
CT6
CT7
1 0 1
Atenció personalitzada
A1
16 0 16
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació als alumnes del programa, institucions i tutors. Activitats encaminades a prendre contacte i recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Funcions de la professora de pràctiques i tutors. Assegurança i protocol a seguir en cas d'accident.
Pràctiques clíniques L'alumne ha de realitzar una estada de 17 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es durant a terme al llarg de 10 setmanes, 5 dies a la setmana i en l'horari que s'estableixi en relació amb el de la infermera tutora. Això pot incloure horari de nits. A les pràctiques en el SEM l'horari és de 12 hores a dies alterns.
L'aprenentatge a les diferents unitats clíniques capacita al estudians a assolir les competencies i habilitats establertes a l'assignatura teòrica i pràctica.
L'assistència és obligatoria al 100%
Sessions clíniques
Reunions en grups reduÍts d'alumnes dirigides pel professor on s'exposaran treballs, reflexions i situacions viscudes a la pràctica clínica.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es el recull dels diferents treballs realitzats al llarg de les pràctiques. Es pretén
que l'alumne desenvolupi: la fonamentació del treball, les evidències
aportades, fonts documentals i la capacitat d'anàlisi i síntesi
Activitats d’auto seguiment Mitjançant les rúbriques d'avaluació, l'estudiant farà una autoavaluació del seu aorenentatge tenint en compte les competències de l'assignatura. Aquesta autoavaluació es farà a meitat del cicle de practiques (cinquena setmana) i al finalitzar-les.
Atenció personalitzada A petició de l'estudiant o del tutor/professor, es pot donar atenció individualitzada.

Atenció personalitzada
Descripció

Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

En el procés d'aprenentatge de l'assignatura, l'estudiant té assignat un /a tutor/a que realitza tutories individualitzades durant l'horari de pràctiques, guiant a l'estudiant en el seu aprenentatge tant en l'aplicació de procediments, en la observació, en la vigilància, en la reflexió en acció com en les actituds que es precisen en la relació d'ajuda, la interrelació i la integració en l'equip professional multidisciplinar. La professora/coordinadora de l'assignatura atén consultes de forma individualitzada d'aquells alumnes que requerixen orientació de pràctiques, o tenen dubtes dels tipus d'activitats a realitzar, o simplement s'interessen pel desenvolupament de les mateixes

 A causa de l’emergència sanitària, l’atenció a l’estudiant es podrà realitzar mitjançant reunions on-line, en horaris concertats ?prèviament per correu electrònic, o mitjançant altres eines virtuals.


Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
CT3
CT4
CT6
CT7

Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del professor, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds. A meitat del cicle de pràctiques l’alumne rebrà una avaluació qualitativa i farà una autoavaluació que s’utilitzarà per orientar l’alumne en el seu aprenentatge

La nota final de les pràctiques clíniques es distribuirà segons les següents proporcions:

45% Avaluació tutor/a pràctiques
25% Avaluació professor/a universitat: sessions i seminaris
25% Avaluació professor/a universitat: portafolis
5% Autoavaluació

100 %
Sessions clíniques
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
CT3
CT4
CT6
CT7
L'assistència a les sessions és obligatòria.
El pes a la nota de les sessions clíniques formarà part de la nota de pràctiques clíniques en la proporció especificada en la metodologia "Pràctiques Clíniques".
S’avaluarà la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat de reflexió, anàlisi i síntesi de les situacions treballades
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
A25
CT3
CT4
CT6
CT7

El pes a la nota de les activitats del portafolis formarà part de la nota de pràctiques clíniques en la proporció especificada en la metodologia "Pràctiques Clíniques".
S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
El portafolis ha d'estar al dia i el seu tancament serà el darrer dia de pràctiques.
Activitats d’auto seguiment
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
A25
CT3
CT4
CT6
CT7
L'alumne es farà una autoavaluació del seu aprenentatge tenint en compte les competències de l'assignatura. Aquesta autoavaluació es farà a meitat del cicle de pràctiques (cinquena setmana) i al finalitzar-les.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base l'avaluació de la tutora/tutor i professora/or acadèmic de les pràctiques clíniques.

A meitat del període es farà una autoavaluació validada pel la /el seu tutora/or, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes que ajudin a assolir els objectius d’aprenentatge.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, la  professora/or  i la tutora/or  faran una avaluació de l’alumne mitjançant la guia d'avaluació.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en l'avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder fer la mitjana ponderada.

És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l'ensenyament d'infermeria (directiva 2013/55UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Noviembre de 2013).

La segona convocatòria de pràctiques serà per l’alumnat que no hagi assolit algun dels objectius o tinguin faltes d'assistència a les pràctiques clíniques (malaltia, etc.). La recuperació d'aquestes pràctiques es realitzarà en un període ad-hoc que estableixi la facultat i sempre que sigui possible. Es realitzaran abans de la qualificació de l'acta de l'assignatura. 

En cas de detectar-se situacions de plagi o suplantació de personalitat s’obrirà el corresponent expedient disciplinari

Degut a la situació de la COVID-19, el programa previst pot estar subjecte a possibles modificacions de les que s'informarà prèviament a través de la plataforma Moodle. Per poder realitzar les pràctiques clíniques és obligatori complimentar el document Declaració de l’estudiant envers la COVID-19.”


Fonts d'informació

Bàsica Fernández Ayuso D., Cuidado integral del paciente crítico:de la extrahospitalaria a la UCI. , Elsevier, Barcelona 2008.
, http://www.semicyuc.org/, ,
, http://semes.org/, ,
, http://gneaupp.info/, ,
Nicolás Arfelis JM., Enfermo crítico y emergencias, Elsevier, Barcelona 2011
López Ortega J, Morales Asencio J, Quesada Moya A. , Cuidados al paciente crítico adulto, DAE, Difusión Avances de Enfermería, Madrid 2007.
, , ,

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana haver cursat primer, segon i tercer curs complert per matricular aquestes pràctiques
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent