DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) SOCIETAT I SALUT Codi 18605110
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
VALLS FONAYET, FRANCESC
Adreça electrònica inma.pastor@urv.cat
francesc.valls@urv.cat
Professors/es
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
VALLS FONAYET, FRANCESC
Web
Informació rellevant L’estudi de les relacions entre salut i societat ha estat un tema analitzat des d’àmbits tan diferents com l’economia, la sociologia i l’epidemiologia. Actualment no hi ha dubte que existeixen desigualtats socials en la salut fins i tot en els països amb més nivell de benestar. Així, l’objectiu d’aquesta matèria és donar a conèixer alguns punts de la complexa relació entre salut i societat, posant de relleu diversos temes on s’evidencien desigualtats. La perspectiva d’anàlisi sociològica permet a l’alumnat que prové d’una formació en infermeria conèixer les relacions i implicacions socials al voltant de la salut i la malaltia, els factors que s’utilitzen en les investigacions socials en el camp de la salut, així com l’anàlisi de les enquestes de salut que tenen ja una llarga tradició en diferents països d’Europa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC2 Capacitat de respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació i avaluació dels programes individualitzats més apropiats d'atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i els altres treballadors sanitaris o socials.
  AC14 Ser conscients dels principis de finançament de cures sociosanitaris i de la utilització eficient dels recursos.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Introducció a l'alumnat en l'anàlisi de les implicacions entre els factors socials i la salut de les persones i dels col•lectius socials, des d’una orientació micro i macrosociològica. AC2
2. Estudiar les variables socials que influeixen en l’estat de salut i la morbiditat de les poblacions. Es pretén copsar les relacions entre l’estructura social i els factors determinants de la mateixa en relació a la salut i la malaltia. AC2
3. Anàlisi de les perspectives i interpretacions sobre les desigualtats que es detecten en les probabilitats de morbilitat. AC2
BC4
4. Conèixer les implicacions socials de l’estructura i la dinàmica del sector sanitari a nivell autonòmic i de l'Estat espanyol. AC14
5. Analitzar els contextos socioeconòmics on es manifesten el que s’anomena com a divisió internacional de les malalties. AC14
BC1
6. Introducció a l’anàlisi dels desenvolupaments tecnològics i científics en matèria de salut i les seves implicacions en l’estat de salut de les poblacions. BC4

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Els conceptes de salut i malaltia des de la perspectiva sociològica: definició de conceptes. La construcció social de la salut. Diferents perspectives per a l’estudi de la salut: la perspectiva antropològica; la perspectiva institucionalista; la perspectiva ecològica; la perspectiva interaccionista; la perspectiva conflictivista. Problemes metodològics per a l’estudi de la salut.
Tema 2:
Estructura social i salut: les desigualtats socials i la seva incidència en els estats de salut de la població. Perspectives d’anàlisi de la desigualtat i la salut. Les bases prèvies de la salut i l’exposició diferenciada al risc de malaltia. Variables socials que estan relacionades amb l’estat de salut i de malaltia: l’edat, el sexe, l’estatus social, situació professional, ingressos, lloc de residència... La percepció de la salut i la malaltia segons els factors socials estructurals.
Tema 3:
La variable gènere en els estudis de sociologia de la salut. Els factors socials coadjuvants a la variable gènere en els estudis de salut. Diferencialitats en la distribució de les malalties segons la variable gènere. Les professions sanitàries i el tractament de la variable gènere. Feminització de les professions sanitàries.
Tema 4: El dret a la salut i l’Estat del Benestar. Les relacions entre el malalt i el sistema sanitari institucional. Grau de cobertura d’utilització del sistema sanitari. Els actors socials i les seves estratègies en l’àmbit sanitari. Sanitat pública i sanitat privada.
Tema 5:
Salut i seguretat en el treball. Els factors socioeconòmics associats a la prevenció del risc i la seguretat en el treball. Accidentalitat, morbilitat i mortalitat en el treball. Les implicacions en la salut i la seguretat en el treball dels processos de flexibilització en el treball. Identificació de riscos laborals.
Tema 6:
Salut i medi ambient. Els agents contaminants i la seva repercussió en la salut pública. Les externalitats del sector productiu i la seva incidència en la societat.
Tema 7:
Salut i tecnologia. Els processos de desenvolupament científic i tecnològic en matèria de salut. El control de les patents farmacèutiques i l’accés als recursos i avanços científic-tècnics. L’impacte d’aquests avanços en l’estat general de salut de les poblacions.
Tema 8:
La divisió internacional de les malalties. Diferències entre zones geogràfiques. Accés desigual als recursos sanitaris. Cooperació internacional i salut. El paper de les “indústries de la salut”.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
13 20 33
Presentacions / exposicions
8 32 40
Resolució de problemes, exercicis
2 4 6
Fòrums de discussió
2 4 6
Treballs
2 20 22
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió d’introducció a l’assignatura on s’explica la metodologia, objectius, continguts i avaluació.
Sessió Magistral Sessions de presentació dels conceptes i continguts bàsics del temari de l’assignatura.
Presentacions / exposicions Sessions dedicades a la presentació de lectures obligatòries i treballs dels alumnes.
Resolució de problemes, exercicis Sessions dedicades a la resolució de dubtes, treball amb dades i casos pràctics.
Fòrums de discussió Sessions dedicades a realitzar fòrums de discussió virtuals amb especialistes convidats a participar.
Treballs Realització de treballs obligatoris sobre els continguts de l’assignatura que seran avaluats com a part de la qualificació final individual.

Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitzada: Tutorització de la marxa del curs, de l’assimilació de continguts, treballs individuals d’exposició i resolució de problemes i casos pràctics. Atenció en grup: Tutorització dels treball final en grup i dels treballs en grup que impliquin exposicions.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Avaluació de les presentacions individuals i en grup de les lectures obligatòries. 10%
Resolució de problemes, exercicis Avaluació de la participació individual i en grup dels casos pràctics i problemes que es plantegin al llarg del curs. 10%
Treballs Avaluació dels treballs efectuats pels alumnes. 20%
Proves objectives de tipus test Avaluació de la prova individual en format tipus test. 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per calcular la nota final, a les proves objectives s'ha d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10. L'entrega de treballs i pràctiques així com la realització dels examens és imprescindible per poder ser avaluat/da. En la segona convocatòria les proves objectives tindran un pes del 50%, la realització del treball un pes del 20% i l'entrega de les pràctiques un 30%. Igualment, per calcular la nota final, a les proves objectives s'ha d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10. L'entrega de treballs i pràctiques així com la realització dels examens és imprescindible per poder ser avaluat/da.


Fonts d'informació

Bàsica Teresa Forcades, Els crims de les grans companyies farmacèutiques, Cristianisme i Justícia, Barcelona
Carmen Valls, Mujeres invisibles, De Bolsillo, Barcelona
Taboada, L. y Barea, C., Mujeres y salud, Dossier nº 6, Barcelona

Teresa Forcades, "Els crims de les grans companyies farmacèutiques", Editores: Cristianisme i Justícia, Barcelona, 2006. ISBN: 84-9730-138-2

 • Castel, Robert (1980), El orden psiquiátrico, Las Ediciones de La Piqueta, Madrid.
 • Castel, F., Castel, R. i Lovell, A. (1980), La sociedad psiquiátrica avanzada. El modfelo norteamericano, Editorial Anagrama, Barcelona.
 • Foucault, Michel (1995), El nacimiento de la clínica. Una arquelología de la mirada clínica, Editorial Siglo XXI, Madrid.
 • Foucault, Michel (1984), Enfermedad mental y personalidad, Paidós, Barcelona.
 • Gil Lacruz, Marta (2000), Salud y fuentes de apoyo social. Análisis de una comunidad, CIS, Madrid.
 • Huertas, Rafael (1998), Neoliberalismo y políticas de salud, El Viejo Topo, Barcelona.
 • Illich, Ivan (1975), Némesis médica. La expropiación de la salud, Barral, Barcelona.
 • Lindemann, Mary (2001), Medicina y sociedad en la Europa moderna 1500-1800, Editorial Siglo XXI, Madrid.
 • Navarro Rubio, María (1994), Encuestas de salud, Cuadernos Metodológicos del CIS, Madrid.
 • Pérez Tamayo, R. (1990), Serendipia, Editorial Siglo XXI, Madrid.
 • Ritzer, George (1996), La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana, Ariel, Barcelona.
 • Rodríguez, Josep A. (1987), Salud y sociedad. Análisis sociológico de la estructura y la dinámica del sector sanitario español, Editorial Tecnos, Madrid.
 • Rodríguez, Josep A. i De Miguel, Jesús M. (1990), Salud y poder, CIS, Madrid.
Complementària
 • Dwyer, Tom (2000), “Riesgo y trabajo: la búsqueda de un nuevo paradigma”, Revista Sociología del Trabajo, núm. 38.
 • Longino, Helen (1997), “Feminismo y filosofía de la ciencia”, en M. González García, J.A. López Cerezo y J.L. Luján, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Ariel, Barcelona.
 • Pérez Díaz, V., Chulià, E. i Álvarez-Miranda, B. (1998), “Capítulo 4. Familia y Sanidad”, en V. Pérez Díaz, E. Chulià y B. Álvarez-Miranda, Familia y sistema de bienestar, Funfación Argentaria-Visor, Madrid.
 • PNUD (1999), Informe sobre el desenvolupament humà 1999, Associació per a les Nacions Unides, Barcelona.
 • Vogel, Laurent (1995), “El descubrimiento del síndrome de Ardystil: discurso médico y relaciones entre precarización y salud”, Revista Sociología del Trabajo, núm. 23.
 • Servei Català de la Salut (1998), Memòria d’activitat 1997. La xarxa sanitària d’utilització pública, Generailitat de Catalunya, Barcelona.
Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent