IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject Code 19042001
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 6 0 Troncal First First
Language
Català
Department Bioquímica i Biotecnologia
Coordinator
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
E-mail montserrat.nadal@urv.cat
miriam.lampreave@urv.cat
Lecturers
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Web
Relevant information Aprofundir en els coneixements sobre la vinya en realció a l'ampelografia i a la fisiologia

Competences
Code  
A1 Controlar el sistema productiu de la materia prima integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
A2 Controlar les caracteristiques productives de les instal.lacions en la bodega participant en la concepció del material tecnològic emprat.
A5 Cumplir les disposicions legals dictades per la Unió Europea o per les diferents administracions.
A6 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d’instal-lacions vitivinícoles.
A7 Complir les normes legals en les anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques.
A8 Transformar el raïm en most i el most en vi; controlar la evolució i transformació dels vins sotmesos a la criança i l’envelliment.
A11 Participar en programes d’investigació vitivinícola.
A13 Participar en la creació i gestió de laboratoris d’anàlisis enològiques així com la certificació dels products i/o derivats del vi.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
B8 Aprendre a dirigir treball d’equip.
B9 Comprometre's amb la preservació del medi ambient.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia.

Learning aims
Objectives Competences
Conèixer la Història de la Viticultura i comprendre les repercussions que va tenir la fil·loxera que provocà un radical canvi en el conreu d'aquesta planta i com a conseqüència en la recerca vitivinícola. A6
A7
B1
C2
Diferenciar la ubicació de les Vitàcies dins de l'esquema taxonòmic dels éssers vius, el seu orígen i evolució i classificació botànica. A11
B1
B9
C2
Distingir la classificació pràctica de les espècies del gènere Vitis en funció de les seves utilitats incidint sobre el rol dels portaemepelts i dels híbrids productors directes. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
C2
Conèixer amb detall la morfoligia de l'aparell vegetatiu i reproductor de la vinya. A1
A6
A11
B1
C2
Interpretar els dos principlas mètodes ampelogràfics usats per reconèixer i caracteritzar les diferents varietas de viníferes. A6
A11
B1
C2
Comprendre la reproducció sexual i asexual de la vinya, la seva heterogeneïtat gènetica i sanitària. A1
A6
A11
B1
B6
B9
C2
Diferenciar els individus més aptes genèticament i sanitàriament i relacionar-ho amb el treball i la legislació dels vivers. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
B9
C2
Entendre el cicle vegetatiu i reproductor de la vinya i els diferents factors externs i interns que l'afecten. A1
A6
A8
A11
A13
B1
B9
C2
Transferir coneixements teòrics a través de l'anàlisis crític d'articles mitjançant treball en equip. B1
B3
B5
B7
B8
B9
C1
C2
C5
Comprendre la influència de diferents factors en la maduració del raïm i avaluar-ne la importància front la qualitat. A1
A11
A13
B1
C2
Distingir els diferents tipus de climes i sòls vitícoles. A1
A2
A11
B1
B5
C2
Definir les variables del mesoclima i classificar les varietats viníferes segons la seva adaptació. A1
A2
A11
B1
B3
C2
Crer i exposar diagrames climàtics de diferents localitats amb la participació dels alumnes. A1
A6
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
C2
C3
C5
Valorar les repercusions del sòl (propietats químiques) en la nutrició mineral cep i en la composició del raïm. A1
A2
A6
A7
A11
A13
B1
B3
C2
Conèixer les necessitats hídriques i la dinàmica de l'aigua en el cep per decidir l'aplicació del reg. A1
A2
A5
A6
A11
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B9
C2
C3
C5
Conèixer els factors que incideixen en la capacitat fotosintètica del cep i definir la canòpia. A1
A6
A11
B1
C2

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: Introducció. La família Vitàcies i el gènere Vitis.


TEMA 2: Ampelografia.

TEMA 3: Reproducció de la vinya. El viver. Selecció clonal i sanitària.


TEMA 4: Cicle vegetatiu de la vinya.


TEMA 5: Cicle reproductor de la vinya.


TEMA 6: Factors que influeixen en la maduració del raïm.


TEMA 7: Factors del medi. El clima i sòls vitícoles.


TEMA 8: Fisiologia de la nutrició mineral en la vinya.


TEMA 9: Relacions hídriques a la vinya.

TEMA 10: Efecte de la canòpia en relació a la maduració i qualitat del raïm. Fotosíntesi
TEMA 1: Introducció. La família Vitàcies i el gènere Vitis.
1.1. Breu història de la vinya i del vi. La fil.loxera i les seves repercussions. 1.2. La família de les Vitàcies: Classificació sistemàtica. Característiques generals. Divisió. Origen. 1.3. El gènere Vitis. Les seccions Muscadina i Vitis (= Euvitis). Característiques generals. Classificació pràctica: les espècies americanes, euroasiàtiques i asiàtiques i les seves utilitats. Rol de les espècies americanes: els portaempelts. Els híbrids productors directes.

TEMA 2: Ampelografia.
2.1. Morfologia i anatomia de la vinya: la rel, el tronc i les branques, els brots i els sarments, les fulles, els circells, els borrons, les inflorescències i les flors, els raïms i les baies, les llavors. Fenologia de la vinya: els estadis fenològics. 2.2. Els caràcters ampelogràfics. Mètode ampelomètric de Galet. Codi ampelogràfic internacional de l’OIV. La identificació de les varietats.

TEMA 3: Reproducció de la vinya. El viver. Selecció clonal i sanitària.
3.1. Reproducció sexual i asexual. L’empelt. La multiplicació “in vitro”. 3.2. El treball en el viver. Parcel.les i instal.lacions auxiliars. Obtenció d’estaques, estaquetes i agulles. Conservació. Obtenció d’arrelats i de plantes empeltades. Categories i comercialització del material vegetal. 3.3. Heterogeneïtat genètica i sanitària del gènere Vitis. La millora vegetal. Mètodes de selecció: la selecció massal i la selecció clonal. Fases de la selecció clonal. 3.4. La millora sanitària de la vinya. Diagnosi i sanejament de les virosis. Característiques principals de les malalties víriques. La flavescència daurada.

TEMA 4: Cicle vegetatiu de la vinya.
4.1. Cicle biològic de la vinya. Cicle vegetatiu. El plor. La brotada. Factors que influeixen en la brotada. 4.2. El creixement. L’acrotonia i la dominància apical. Factors que influeixen en el creixement vegetatiu. 4.3. L’aturada del creixement. Factors que influeixen en l’aturada del creixement. El creixement de tardor. 4.4. L’agostament. Factors que influeixen l’agostament. La caiguda de fulles. 4.5. El repòs hivernal. La latència dels borrons. Factors que influeixen en la latència.

TEMA 5: Cicle reproductor de la vinya.
5.1. La iniciació floral: inducció i diferenciació floral. Fertilitat. Factors que influeixen en la iniciació floral. 5.2. El procés de la floració: esporogènesis i gametogènesis, antesi, pol.linització, fecundació i quallat. Anomalies en la fecundació. El quallat. 5.3. El procés de la fructificació: Fases del creixement de les baies. Metabolisme de les baies en la maduració. Tipus de Maduresa. La sobremaduració.

TEMA 6: Factors que influeixen en la maduració del raïm.
6.1.- Fisiologia de la maduració: Distribució dels fotosíntetitzats en el cep; Migració. 6.2.- Factors que incideixen en la maduració i composició del raïm. 6.3.- Factors del medi:- Temperatura.- Radiació/ versus canòpia.- Alimentació hídrica. - Sòl. Fertilitat; Disponibilitat d’aigua al sòl. 6.4.- Factors culturals - Control; Producció de raïm; Vigor -equilibri vegetació/collita; microclima del cep. 6.5.- Factors biològics. Fitoreguladors, genètics: varietat (i clons). 6.6.- Exemple: Influència de la varietat en la maduració i composició del raïm.

TEMA 7: Factors del medi. El clima i sòls vitícoles.
7.1.- Classificacions climàtiques. Clima mediterrani. Classificació de Thornthwaite. 7.2.- Conceptes de Macroclima, mesoclima, microclima. Mesoclima: Elements topogràfics i climàtics. Diagrames ombrotèrmics. 7.3.- Indexs bioclimàtics aplicats al cultiu de vinya: Winkler-Amerine, Huglin, Branas, Hidalgo. 7.4.- Època de maduració i adaptació de les varietats. 7.5.- Propietats físiques del sòl. Propietats químiques. 7.6.- Classificació del sòls. Formació dels sòls. Perfils edàfics. Classificació americana. 7.7.- Origen geològic dels sòls vitícoles. 7.8.- Sòl i qualitat del raïm.

TEMA 8: Fisiologia de la nutrició mineral en la vinya.
8.1.- Elements minerals. Macro i micronutrients. 8.2.- Absorció radicular: Rizodermis. Vies simplàtica i apoplàtica. Factors que condicionen l’absorció d’ions. 8.3.- Transport a nivell cel•lular. Moviment de l’aigua en la cêl•lula vegetal. Absorció passiva i activa. Tipus de transport. 8.4.- Elements minerals en el cep. Evolució en el cicle vegetatiu. 8.5.- Absorció de sals i regulació del pH cel•lular. Nitrats i amoni. Altres sals. 8.6.- Clorosi fèrrica. Mancances de K i Mg.

TEMA 9: Relacions hídriques a la vinya.
9.1.- Potencial Hídric. Potencial hídric del sòl. Perfils hídrics. Potencial hídric foliar. Variacions de potencial. 9.2.- Transpiració. Factors interns: control estomàtic. 9.3.- Factors del medi: Sòl, Retenció d’aigua; Clima temp, humitat, vent. Factors biològics. 9.4.- Repercusions de la manca o excés d’aigua en la planta i raïm. 9.5.- Irrigació en la vinya. Consideracions en l’aplicació del reg. 9.6.- Exemple. Influència del reg en la qualitat del raïm i del vi.

TEMA 10: Efecte de la canòpia en relació a la maduració i qualitat del raïm. Fotosíntesi

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
115.5 0 115.5
Presentations / expositions
12 0 12
Debates
2 0 2
Assignments
5 0 5
 
Personal tuition
0.5 0 0.5
 
Objective short-answer tests
6.5 0 6.5
Extended-answer tests
6.5 0 6.5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Lecture Explicació dels continguts teòrics
Presentations / expositions Creació d'un diagrama ombrotèrmic
Debates Discussió a l’aula sobre temes concrets relacionats amb els continguts de l’assignatura que s’estan impartint.
Assignments Recensió d'articles científics

Personalized attention
 
Debates
Assignments
Personal tuition
Description
Sessió magistral per solucionar dubtes

Assessment
  Description Weight
Objective short-answer tests S'avaluarà amb unúnic examen general de preguntes curtes.
És una prova que combina preguntes de desenvolupament i objectives
100%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic
 • Branas, J., Viticulture, ed. Dehan, Montpellier, 1974.
 • Champagnol, F., Élements de physiologie de la vigne et viticulture générale, editat per l'autor, Montpellier, 1984.
 • Galet, P., Précis d'ampélographie practique, ed. l'autor, Montpellier, 1991.
 • Galet, P., Précis de Viticulture, ed. l'autor, Montpellier, 2000.
 • García Luján, A., et al., Variedades de vid en Andalucia, Junta de Andalucia, Dirección General de Investigación y Extensión Agrarias, Sevilla, 1990.
 • Hidalgo L., Viticultura general, Mundi-prensa, Madrid, 2003.
 • Huglin P., Biologie et écologie de la vigne, 2a edició, Paris, Lavoisier, 1998.
 • OIV, Codes des caractères descriptifs des varietés et espéces de Vitis, 1983.
 • "Raïm de taula, El", Servei de Promoció a la Qualitat, Direcció General d'Innovació i Promoció Agrària. Generalitat de València, 1992.
 • Reynier, A., Manual de viticultura, Mundi prensa, Madrid 2002.
 • Ribéreau-Gayon i Peynaud, Ciencias i técnicas de la viña (Vol I), Hemisferio Sur, Buenos Aires, 1982.
 • Sotés Ruiz, V., et al., Manual de Variedades y Patrones de Vid, MAPA, Madrid 1990.
 • Winkler, A., Viticultura, Continental, Mèxic, 1984.
Complementary

Recommendations

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
VITICULTURA/19042002

 
Other comments
Prerrequisits: Biologia Vegetal. Coneixements bàsics de Francès i Anglès.