IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject Code 19042011
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 4.5 0 Troncal Second First
Language
Català
Department Bioquímica i Biotecnologia
Coordinator
RIBAS BELTRÁN, JOSEP
E-mail josep.ribas@urv.cat
Lecturers
RIBAS BELTRÁN, JOSEP
Web
Relevant information Aprofundir a l'analisi sensorial del vi, tant sota el punt de vista descriptiu com del tècnic

Competences
Code  
A3 Controlar la qualitat desenvolupada pel personal tècnic, laboral i administratiu.
A4 Controlar les condicions de treball, normes de seguretat i ambientals.
A5 Cumplir les disposicions legals dictades per la Unió Europea o per les diferents administracions.
A7 Complir les normes legals en les anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques.
B1 Aprendre a aprendre.
B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia.

Learning aims
Objectives Competences
Coneixer la legislació vitivinicola espanyola A3
A4
A5
A7
B1
B6
C1
C4
C5

Contents
Topic Sub-topic
1 – Legislació espanyola. Antecedents. La nova legislació Llei 24/2003
2 – La protecció de la qualitat. Els C.R D.O. de vi i altres productes
3 – Els vins especials: sangria, sidra,aperitius, generosos, brandy, vinagre, etc.
4 _ Legislació que afecta les Indústries Agràries.
5 _ Legislació Catalana. Llei 15/2002. l’INCAVI.
6 _ Legislació específica sobre vinyes. Les plantacions. Les produccions.
7 _ Legislació de la U.E.. Organització general. Els Reglaments
8 _ La P.A.C. i la O.C.M. Altres disposicions.
9 _ El Codi Alimentari. Additius, edulcorants, colorants, etc.
10 _L’etiquetat i presentació dels vins. Dades obligatòries i dades facultatives.
11_ Legislació sobre residus, envasos i embalatges.
12_ Legislació sobre afluents i aigües residuals.
13_ Agricultura Integrada. La traçabilitat
14_.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
4 0 4
 
Lecture
80 0 80
 
Personal tuition
1 0 1
 
Practical tests
2.5 25 27.5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Descripció breu del temari
Lecture Explicació del temari de l'assignatura

Personalized attention
 
Lecture
Personal tuition
Description
L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant l'horari d'atenció dels professors

Assessment
  Description Weight
Practical tests NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA


l'avaluació de l'assignatura es fa amb un treball INDIVIDUAL

TEMA: Qualsevol dels explicats a classe o algun text o circumstancia que comprengui legislació que afecta l’enologia, la viticultura, les indústries agràries, etc.

TEXT :
1. INTRODUCCIÓ (exposició del tema que t'ha motivat)
2. DESPLEGAMENT comentaris sobre la legislació
3. CONCLUSIONS , com t'afecta en el teu cas, a que t'obliga, etc.
4. OPINIÓ PERSONAL
5. ANNEXES


OBJECTIU i CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Interès del tema
2. capacitat de l’alumne per trobar la legislació que l'afecta
3. legislació posada al dia
4. capacitat de comprendre aquesta legislació i la interpretació que s’en fa
5. opinió personal

PRESENTACIÓ: a presentar quan es vulgui, sempre abans del dia d’examen fixat al calendari escolar.

NO ES UN TREBALL D'ENOLOGIA NI DE GESTIÓ es un treball de LEGISLACIÓ

TOT PLEGAT ENTRE 10 i 40 PLANES NO MES!!
100
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
ENOLOGIA GENERAL/19042007