IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) PRACTICUM Code 19042013
Study programme
Oenology (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
9 0 9 Core Second Annual
Language
Català
Department Bioquímica i Biotecnologia
Química Analítica i Química Orgànica
Coordinator
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
E-mail mariafrancesca.fort@urv.cat
Lecturers
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Web
Relevant information Pràctiques en un celler comercial

Competences
Code  
A1 Controlar el sistema productiu de la materia prima integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
A2 Controlar les caracteristiques productives de les instal.lacions en la bodega participant en la concepció del material tecnològic emprat.
A3 Controlar la qualitat desenvolupada pel personal tècnic, laboral i administratiu.
A4 Controlar les condicions de treball, normes de seguretat i ambientals.
A5 Cumplir les disposicions legals dictades per la Unió Europea o per les diferents administracions.
A6 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d’instal-lacions vitivinícoles.
A7 Complir les normes legals en les anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques.
A8 Transformar el raïm en most i el most en vi; controlar la evolució i transformació dels vins sotmesos a la criança i l’envelliment.
A9 Participar en programas de comercialització de vins o productes afins.
A10 Controlar les operacions de tractaments de residus de les empreses vitivinícoles.
A11 Participar en programes d’investigació vitivinícola.
A12 Controlar les produccions de products derivats del raïm, most i vi.
A13 Participar en la creació i gestió de laboratoris d’anàlisis enològiques així com la certificació dels products i/o derivats del vi.
B1 Learning to learn
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col·laborativa.
B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
B8 Aprendre a dirigir treball d’equip.
B9 Comprometre's amb la preservació del medi ambient.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia.

Learning aims
Objectives Competences
Relacionar els coneixements adquirits amb el treball a la indústria A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5

Selection technique
Procedures
Qualsevol matèria pròpia de la titulació
Qualsevol matèria pròpia de la titulació

Planning
Methodologies  ::  Tests
  (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities 0 0 0
 
Selection of practicum 0 0 0
Practicum 225 0 225
Project work 0 0 0
Discussion with the internal practicums tutor 0 0 0
Discussion with the external practicums tutor 0 0 0
 
Coordination and monitoring mechanisms 0 0 0
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Specific action plan / execution
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities No hi ha cap
Selection of practicum
Practicum Per poder cursar l’assignatura Pràcticum és recomanable haver superat les següents
assignatures de primer curs de la Llicenciatura en Enologia: Enologia General,
Viticultura, Pràctiques Integrades Enològiques i Pràctiques Integrades de Viticultura.
Els alumnes que cursin l’assignatura Pràcticum hauran de realitzar una estada en un
celler d’un mínim de 225 hores de treball real, i s’hauran d’adaptar en tot moment als
horaris de treball de cada celler.
Un cop finalitzada l’estada en pràctiques, l’alumne/a haurà de presentar una memòria al
tutor/a 8 dies hàbils abans la data límit establerta en la Guia Docent. Es podrà enviar la
memòria mitjançant correu electrònic al tutor/a. En cas on l’alumne/a no pugui remetre
la memòria al tutor/a a la data fixada, el tutor/a hauria de fer constar-ho a la fitxa de
seguiment.
Un cop finalitzada el seguiment de la memòria pel tutor/a, l’alumne/a haurà de presentar
a la secretaria de la Facultat d’Enologia, abans de les 14 hores de la data límit establerta
en la Guia Docent:
1) Tres còpies de la memòria, que ha d’incloure una descripció detallada del
treball desenvolupat durant la seva estada al celler
2) La fitxa de seguiment del tutor/a
3) En un sobre tancat, el full d’avaluació de la seva estada en pràctiques
omplert per la persona de contacte de l’empresa.
Un cop finalitzat el termini de presentació de les memòries, el coordinador del tribunal
farà publica i ratificarà la data de l’examen oral esmentada a la guia docent així com
l’ordre de les defenses orals dels alumnes acceptats. Aquells alumnes que pel que fareferència els punts 1, 2 I 3 anteriors, no hagin presentat tota la documentació
correctament, seran exclosos de la convocatòria.
Project work
Discussion with the internal practicums tutor
Discussion with the external practicums tutor
Coordination and monitoring mechanisms

Coordination and monitoring mechanisms
 
Practicum
Description
Relació de l'alumne amb el tutor durant el desenvolupament de les pràctiques

Assessment
  Description Weight
Practicum 1) Evaluació de l'empresa
2)Elaborar una memoria sobre la estada en práctiques
25
75
Others

3) Fer una defensa publica del treball realitzat a l'empresa

25
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Qualsevol font de les assignatures de la titulació

Complementary

Recommendations


 
Other comments
És molt recomanable haver cursat la majoria de les assignatures de la titulació.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.