DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA Codi 19042203
Ensenyament
Enologia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant Avaluació de la influènica del clima i sòl en producció i qualitat de la vinya. Aprenentatge en la cerca bibliogràfica per avaluar el resultat d'una tècnica vitícola determinada aplicada al vinyet
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Factors biològics i culturals.
Incidència en el rendiment i qualitat. Influència del marc de plantació i de les tècniques de maneig de la canòpia. Efectes de l’adobat i la irrigació en el vigor de la planta i qualitat de la verema. Incidencia dels factors externs en la maduració del raïm

a) Realització d’un Treball bibliogràfic sobre algun aspecte del tema 1
Tema 2. Factors del medi. Els sòls vitícoles.
Formació dels sòls. La roca mare originària. El perfil del sòl. Els horitzons

b) Realització d’un Treball sobre el sòl de la DO triada per cada alumne
Tema 3. Factors del medi Interacció dels elements climàtics amb el cep.

Efectes de temperatura, precipitacions i humitat relativa en el desenvolupament del cep.
Importància e integral dels elements climàtics en cada etapa fisiológica del cicle vegetatiu.
Càlculs de l'evapotranspiració

c) Realització d’un Informe amb diagrames ombrotèrmics, gràfics de temperatura, percipitació i humitat i fitxa hídrica de la DO triada per cada alumne
Tema 4. Visites a vàries empreses vitivinícoles d) Realització d’un Informe sobre vinyes i cellers visitats, una empresa per alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
Per solucionar dubtes.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica Champagnol, F, Elements de physiologie de la vigne et la viticulture génerale, Edita l'autor, Montpellier, 1984
Dominguez Vivancos, A, Tratado de fertilización, Mundi- Prensa Libros S.A., Madrid 1997
Fregoni, M, Viticultura generale, REDA, Roma 1987
Galet, P, Precis de viticulture, Editorial Déhan, Montpellier 2000
Hidalgo, L, Tratado de viticultura general, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2002
Hidalgo, L, Ingeniería y mecanización Vitícola, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2001
Hidalgo, L, Poda de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1999
Huglin, P./Schneider, C., Biologie et ecologie de la vigne, Editorial TEC&DOC, Paris, 1998
Marro, M, Principi di viticultura, EDAGRICOLE, Bologna 1986
Martínez de Toda, F, Biología de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1991
Martínez de Toda, F, Mecanización integral del viñedo, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1995
Mº Agricultura, Los parásitos de la vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1998
Nat. Plant Food Ins., Manual de fertilizantes, Editorial LINUSA, Madrid 1999
Madrid, A, Fertilizantes, Editor A.Madrid Vicente, Madrid 1996
Reynier, A, Manuel de viticulture, Editorial TEC&DOC, Paris, 1999
Servei d'Extensió Agraria, El conreu de la vinya a Catalunya, Edit. DARP/Caixa de Catalunya, Barcelona 1990

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent