IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) THE ECOPHYSIOLOGY OF THE VINE Code 19042204
Study programme
Oenology (2002)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
4.5 3 1.5 Optional First
Language
Català
Department Bioquímica i Biotecnologia
Coordinator
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
E-mail
Lecturers
Web
Relevant information Conèixer les respostes fisiològiques del cep a les variacions del medi. Sabent l'ecologia i fisologia en el cultiu del cep, aprendre el maneig del vinyet vers l'obtenció d'un raïm de qualitat
In this subject you only have the right to make the exam, because the degree you are studying is going to be extinguished. You have to take a look the timetable of the subject to know the exam's date. If you need an extraordinary examination session, you have to enrol for this, presenting an application to the secretariat of your campus or faculty.

Continguts
Topic Sub-topic
Tema 1. Viticultura i medi ambient. L’estrès i la seva mesura en les plantes. Fitorreguladors.

1.1. Introducció: El medi vitícola i la qualitat del vi. L’ecofisiologia. Plasticitat fenotípica i ecotips.
1.2. Concepte de l’estrès a les plantes. Classificació dels factors estressants en les plantes
1.3. Dinàmica de l’estrès. Resposta cel•lular a l’estrès.
1.4. Mesura de l’estrès: Mètodes destructius i no destructius. Reflectància i fluorescència de les clorofil•les.
1.5. Fitorreguladors del creixement. A) Auxines: funcions, transport polaritzat. Citoquinines i Giberil•lines: funcions. Interaccions auxines/ citoquinines, B) Àcid abscísic (ABA) i Poliamines. Funcions fisiològiques de l’ABA. Àcid jasmònic en processos de desenvolupament i defensa.
Tema 2. Creixement i desenvolupament de la vinya sota diferents factors abiòtics.

(I) Elements climàtics
2.1. Efectes de la Temperatura en el creixement, la fructificació i la maduració del raïm. Variabilitat de la temperatura.
2.2. Interacció de la temperatura del sòl/ citoquinines
2.3. Efectes de la intensitat i qualitat de la llum en el cep.
2.4. Efectes de les precipitacions/ humitat relativa/ vent en producció i qualitat de la vinya.

(II) Sòl i topografia
2.5. Efectes del sòl (segons les seves propietats) i la topografia en la producció i qualitat de la vinya
2.5.1. Introducció. Influència de les propietats físiques
2.5.2. Influència de la fertilitat. Paper de la matèria orgànica
2.5.3. Influència de la Topografia en relació a les gelades i el drenatge del sòl
2.5.4. Influència de l’altitud

Tema 3. L’estrès per altes temperatures i l’estrès hídric

3.1. Influència de la irrigació i de l’edat dels ceps en la varietat Tempranillo
3.1.1. Avaluació de la incidència del reg en el creixement, producció i maduració en sòl sorrenc (granític)
3.1.2. Avaluació de l’efecte de la sequera i elevades temperatures en plantacions de vinya jove i en vinya adulta
3.1.3. Avaluació les repercussions en la maduració del raïm i la composició del vi
3.1.4. Conclusions
Tema 4. Gestió del cultiu de la vinya i viticultura de precisió
4.1. Maneig del cultiu de la vinya: Orientació de les fileres; Distància entre plantes; Tipus de sistema de conducció
4.2. Maneig de la canòpia per a millorar la qualitat: Equilibri entre vegetació i collita; Intercepció de la llum i temperatura a la canòpia; gestió de la poda en verd.
4.3. Factors biòtics: Competència. Manteniment del sòl i cobertes vegetals
4.4 Factors antropogènics
4.5 Viticultura de precisió.

Atenció personalitzada
Description
consulta dubtes

Avaluació
 
Other comments and second call

Fonts d'informació
Basic Argillier JP, Interdépendence des facteurs de la qualité,, CAH, Montpellier, 1989
Azcón-Bieto, J., Talón, M.,, Fundamentos de Fisiología Vegetal,, Mc Graw-Hill, U Barcelona, 2000
Gladstones, J.,, Viticulture and environment,, Ed Wine Titles, 1992
Jackson, D.,, Climate, Monographs in Cool Climate Viticulture-2,, Daphne Brasell Associates, New Zealand,, 2001
Jackson, D., Schuster, D.,, The production of Grapes and wine in cool climates,, Daphne Brasell Associates, New Zealand,, 2001
Reigosa, M., Pedrol, N., Sánchez, A.,, La Ecofisiología, Una ciència de síntesis,, Ed Thomson, 2004, 2004
Smart R., Robinson M,, Sunlight into wine,, MAF of New Zealand, Adelaide, 1991, 1991

Complementary

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.