IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) FUNDAMENTALS OF BIOLOGY Code 19224001
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
GIRALT ESTEVE, MIREIA
E-mail montserrat.poblet@urv.cat
mireia.giralt@urv.cat
cristina.torres@urv.cat
palomabeatriz.torano@urv.cat
Lecturers
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
GIRALT ESTEVE, MIREIA
TORRES FUENTES, CRISTINA
TORAÑO JIMENEZ, PALOMA BEATRIZ
Web
Relevant information Evolució, classificació, estructura, organització i funció dels grans grups d'éssers vius.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn
Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes, així com la seva diversitat i evolució
Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
 A2 Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn
Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes, així com la seva diversitat i evolució
Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Bloc I: Introducció Tema 1. Biologia: la ciència de la vida. Característiques dels éssers vius. Nivells d'organització
Bloc II: Biomolècules Tema 2. Química de la vida. Estructura i funció de les biomolècules i macromolècules.

Bloc III: La cèl·lula Tema 3. Organització cel•lular. Cicle cel•lular. Mitosi i meiosi.
Bloc IV: Evolució Tema 4. Evolució. Origen de la vida terrestre. Paleobiologa. Diversitat de la vida. La classificació evolutiva dels organismes
Bloc V: Virus i procariotes Tema 5. Els Virus. Estructura i tipus. La cèl·lula procariota. Els principals procariotes.
Bloc VI: Eucariotes protistes i fongs Tema 6. La cèl·lula eucariota. Els protistes. Els fongs.
Bloc VII: Plantes Tema 7. Les plantes sense llavor. Grans grups. Les plantes amb llavor. Grans Grups. Forma i funció.
Bloc VIII: Animals Tema 8. Bases de la classificació dels animals. Grans grups: animals protòstoms i deuteròstoms. Forma i funció.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
Lecture
A1
A2
38 60 98
Seminars
A1
A2
18 30 48
Personal attention
0.5 0 0.5
 
Mixed tests
A1
A2
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Personal attention Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Personalized attention
Description
Atenció als alumnes fora de les hores de classe, mitjançant entrevista personal, a hores convingudes. Envieu un e-mail als professors per concertar visita.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A1
A2
Avaluació continuada. Dues proves mixtes parcials al llarg del 1er quadrimestre que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives curtes o tipus test del contingut de les sessions magistrals i seminaris de l'assignatura. Els dos exàmens parcials valen el 50% cadascuna 100%
Others  
 
Other comments and second call

Per tal de superar l'assignatura en primera convocatòria s'hauran d'aprovar amb una nota mínima de 4.5 les dues proves mixtes que inclou l'assignatura.

En cas de no superar l'avaluació continuada cal anar a segona convocatòria on s'hauran de recuperar cadascuna de les parts suspeses amb una nota mínima de 4,5. La nota mitjana final per aprovar l'assignatura ha de ser de 5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Mathews et al., Bioquímica, 2002, Addison Wesley
Alberts, B., Introducción a la biología celular, 2006, Médica Panamericana
Curtis, H., Biología, 2008, Médica Panamericana
Sadava et al., Vida: la ciencia de la biología, 2009, Médica Panamericana
Salomon & al., Biologia, 2013, Cengage Learning

Complementary Voet, D., Fundamentos de Bioquímica, 2007, Médica Panamericana
Nelson et al., Principios de Bioquímica, 2005, Omega
Campbell, N., Biología, 2007, Panamericana

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
CELL BIOLOGY AND GENETICS/19224003
PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY/19224002
BIOCHEMISTRY/19224010

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
CHEMISTRY I/19224008

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.