DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA Codi 19224002
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Juny, Jul., Set.
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Adreça electrònica miguelangel.montero@urv.cat
enric.olle@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
mireia.giralt@urv.cat
enrique.calvo@urv.cat
merce.sunyer@urv.cat
Professors/es
MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL
OLLE CORBELLA, ENRIC
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
GIRALT ESTEVE, MIREIA
CALVO MANSO, ENRIQUE
SUNYER FIGUERES, MERCÈ
Web
Informació rellevant Els objectius de l'assignatura són dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè sàpiga com funcionen les plantes, com creixen i es desenvolupen. En la part més pràctica ens proposem familiaritzar l’alumne amb un laboratori biològic i completar els aspectes més teòrics, per a donar-los-hi una millor comprensió.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
 A2 Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en microorganismes així com en plantes
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
 A2 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
BLOC Nº1-TEORIA: FISIOLOGIA VEGETAL

TEMA 1. NUTRICIÓ VEGETAL
TEMA 2. FOTOSÍNTESI I RESPIRACIÓ
TEMA 3. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME SECUNDARI
TEMA 4. ESTRÈS


BLOC Nº2-SEMINARIS: CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

SEMINARI 1. INTRODUCCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT VEGETAL
SEMINARI 2. FOTOMORFOGÈNESI I MOVIMENTS DE LES PLANTES
SEMINARI 3. REPRODUCCIÓ, FRUCTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA LLAVOR
SEMINARI 4. SENESCÈNCIA I ABSCISIÓ

BLOC Nº3-PRÀCTIQUES: BIOLOGIA GENERAL

1-PART DE BIOQUÍMICA
2-PART DE MICROBIOLOGIA
3-PART DE BIOLOGIA
4-PART DE FISIOLOGIA VEGETAL

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
25 25 50
Seminaris
A2
11 12.5 23.5
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
30 37.5 67.5
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves mixtes
A1
A2
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura: estructura, proves d’avaluació, exigències, pràctiques, bibliografia i funcionament en general.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminaris Presentació de temàtiques relacionades amb el Creixement i Desenvolupament
Pràctiques a laboratoris Experimentació de casos pràctics amb la finalitat de completar aspectes teòrics, i donar-los-hi una millor comprensió
Atenció personalitzada La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Atenció personalitzada
Descripció
La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
PRÀCTIQUES:
Avaluació de la llibreta de laboratori
Examen test / convencional
Avaluació de la memòria de pràctiques
40%
Proves mixtes
A1
A2
TEORIA:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)

SEMINARIS:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta assigantura consta de dues parts ben diferenciades: el BLOC DE TEORIA-SEMINARIS de Fisiologia Vegetal, I EL BLOC DE PRÀCTIQUES de Biologia General (Teoria impartida el 1r. quadrimestre, més les Pràctiques de Fisiologia Vegetal pròpiament dita)

Per APROVAR aquesta assignatura cal que el alumne/a hagi assolit un 5.00 en cadascun dels BLOCS anteriors.

Cadascun dels BLOCS consta de diferents parts per examinar o per obtenir una nota. El primer dia de curs, l'alumne serà informat de les parts que consta cada bloc. Un alumne aprova una de les PARTS del BLOC corresponent quan treu una nota igual o superior a 5.00. Si l'alumne en qüestió assoleix una nota entre 4.99 i 4.00 podrà fer promig amb una altra o altres parts del mateix BLOC.

Els alumnes que no superin la 1ª convocatòria d'examen tindran una altra possibilitat en la 2ª convocatoria. Aquesta consistirà en la realització d'un Examen test i/o Examen oral (col.loqui). Si es tracta del BLOC DE TEORIA-SEMINARIS, en la 2ªconvocatòria l'alumne s'examinarà de tota la matèria. En el cas del BLOC DE PRÀCTIQUES, en 2ªconvocatòria, només haurà de recuperar la part que hagi suspès.

El BLOC DE PRÀCTIQUES aprovat, es guarda 1 curs. El BLOC DE PRÀCTIQUES suspés, encara que només sigui una part, el curs següent s'ha de cursar de nou.

Les notes es faran públiques, quan s'hagin examinat totes les parts d'un BLOC o bé quan el professor consideri oportú pel bon funcionament de l'assignatura.

El COORDINADOR/A es reserva el dret de dur a terme els canvis que cregui oportuns, sempre pel bé del seu alumnat.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,

Tant la Coordinadora com els professors implicats en aquesta assignatura, penjaran oportunament tota la informació necessària i la bibliografia de cada temàtica al MOODLE.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent