DATOS IDENTIFICATIVOS 2019_20
Asignatura (*) FISIOLOGÍA VEGETAL Y PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA Código 19224002
Titulación
Grado en Enología (2014)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer
Lengua de impartición
Català
Departamento Bioquímica y Biotecnología
Coordinador/a
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Correo-e miguelangel.montero@urv.cat
enric.olle@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
mireia.giralt@urv.cat
enrique.calvo@urv.cat
merce.sunyer@urv.cat
Profesores/as
MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL
OLLE CORBELLA, ENRIC
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
GIRALT ESTEVE, MIREIA
CALVO MANSO, ENRIQUE
SUNYER FIGUERES, MERCÈ
Web
Información relevante Els objectius de l'assignatura són dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè sàpiga com funcionen les plantes, com creixen i es desenvolupen. En la part més pràctica ens proposem familiaritzar l’alumne amb un laboratori biològic i completar els aspectes més teòrics, per a donar-los-hi una millor comprensió.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1 Aplicar conocimientos básicos de matemáticas, física, química y biología a la enología
 A2 Aplicar de forma integrada conocimientos básicos a nivel molecular, celular y metabólico en microorganismos así como en plantas
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
 A2 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
BLOC Nº1-TEORIA: FISIOLOGIA VEGETAL

TEMA 1. NUTRICIÓ VEGETAL
TEMA 2. FOTOSÍNTESI I RESPIRACIÓ
TEMA 3. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME SECUNDARI
TEMA 4. ESTRÈS


BLOC Nº2-SEMINARIS: CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

SEMINARI 1. INTRODUCCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT VEGETAL
SEMINARI 2. FOTOMORFOGÈNESI I MOVIMENTS DE LES PLANTES
SEMINARI 3. REPRODUCCIÓ, FRUCTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA LLAVOR
SEMINARI 4. SENESCÈNCIA I ABSCISIÓ

BLOC Nº3-PRÀCTIQUES: BIOLOGIA GENERAL

1-PART DE BIOQUÍMICA
2-PART DE MICROBIOLOGIA
3-PART DE BIOLOGIA
4-PART DE FISIOLOGIA VEGETAL

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A2
25 25 50
Seminarios
A2
11 12.5 23.5
Prácticas en laboratorios
A1
A2
30 37.5 67.5
Atención personalizada
6 0 6
 
Pruebas mixtas
A1
A2
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura: estructura, proves d’avaluació, exigències, pràctiques, bibliografia i funcionament en general.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminarios Presentació de temàtiques relacionades amb el Creixement i Desenvolupament
Prácticas en laboratorios Experimentació de casos pràctics amb la finalitat de completar aspectes teòrics, i donar-los-hi una millor comprensió
Atención personalizada La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Atención personalizada
descripción
La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A1
A2
PRÀCTIQUES:
Avaluació de la llibreta de laboratori
Examen test / convencional
Avaluació de la memòria de pràctiques
40%
Pruebas mixtas
A1
A2
TEORIA:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)

SEMINARIS:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)
60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Aquesta assigantura consta de dues parts ben diferenciades: el BLOC DE TEORIA-SEMINARIS de Fisiologia Vegetal, I EL BLOC DE PRÀCTIQUES de Biologia General (Teoria impartida el 1r. quadrimestre, més les Pràctiques de Fisiologia Vegetal pròpiament dita)

Per APROVAR aquesta assignatura cal que el alumne/a hagi assolit un 5.00 en cadascun dels BLOCS anteriors.

Cadascun dels BLOCS consta de diferents parts per examinar o per obtenir una nota. El primer dia de curs, l'alumne serà informat de les parts que consta cada bloc. Un alumne aprova una de les PARTS del BLOC corresponent quan treu una nota igual o superior a 5.00. Si l'alumne en qüestió assoleix una nota entre 4.99 i 4.00 podrà fer promig amb una altra o altres parts del mateix BLOC.

Els alumnes que no superin la 1ª convocatòria d'examen tindran una altra possibilitat en la 2ª convocatoria. Aquesta consistirà en la realització d'un Examen test i/o Examen oral (col.loqui). Si es tracta del BLOC DE TEORIA-SEMINARIS, en la 2ªconvocatòria l'alumne s'examinarà de tota la matèria. En el cas del BLOC DE PRÀCTIQUES, en 2ªconvocatòria, només haurà de recuperar la part que hagi suspès.

El BLOC DE PRÀCTIQUES aprovat, es guarda 1 curs. El BLOC DE PRÀCTIQUES suspés, encara que només sigui una part, el curs següent s'ha de cursar de nou.

Les notes es faran públiques, quan s'hagin examinat totes les parts d'un BLOC o bé quan el professor consideri oportú pel bon funcionament de l'assignatura.

El COORDINADOR/A es reserva el dret de dur a terme els canvis que cregui oportuns, sempre pel bé del seu alumnat.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fuentes de información

Básica , , ,

Tant la Coordinadora com els professors implicats en aquesta assignatura, penjaran oportunament tota la informació necessària i la bibliografia de cada temàtica al MOODLE.

Complementaria

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.