IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY Code 19224002
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
E-mail miguelangel.montero@urv.cat
enric.olle@urv.cat
mariafrancesca.fort@urv.cat
mireia.giralt@urv.cat
enrique.calvo@urv.cat
merce.sunyer@urv.cat
Lecturers
MONTERO SIMÓ, MIGUEL ANGEL
OLLE CORBELLA, ENRIC
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
GIRALT ESTEVE, MIREIA
CALVO MANSO, ENRIQUE
SUNYER FIGUERES, MERCÈ
Web
Relevant information Els objectius de l'assignatura són dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè sàpiga com funcionen les plantes, com creixen i es desenvolupen. En la part més pràctica ens proposem familiaritzar l’alumne amb un laboratori biològic i completar els aspectes més teòrics, per a donar-los-hi una millor comprensió.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
 A2 Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
BLOC Nº1-TEORIA: FISIOLOGIA VEGETAL

TEMA 1. NUTRICIÓ VEGETAL
TEMA 2. FOTOSÍNTESI I RESPIRACIÓ
TEMA 3. INTRODUCCIÓ AL METABOLISME SECUNDARI
TEMA 4. ESTRÈS


BLOC Nº2-SEMINARIS: CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

SEMINARI 1. INTRODUCCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT VEGETAL
SEMINARI 2. FOTOMORFOGÈNESI I MOVIMENTS DE LES PLANTES
SEMINARI 3. REPRODUCCIÓ, FRUCTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA LLAVOR
SEMINARI 4. SENESCÈNCIA I ABSCISIÓ

BLOC Nº3-PRÀCTIQUES: BIOLOGIA GENERAL

1-PART DE BIOQUÍMICA
2-PART DE MICROBIOLOGIA
3-PART DE BIOLOGIA
4-PART DE FISIOLOGIA VEGETAL

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
25 25 50
Seminars
A2
11 12.5 23.5
Laboratory practicals
A1
A2
30 37.5 67.5
Personal attention
6 0 6
 
Mixed tests
A1
A2
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura: estructura, proves d’avaluació, exigències, pràctiques, bibliografia i funcionament en general.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminars Presentació de temàtiques relacionades amb el Creixement i Desenvolupament
Laboratory practicals Experimentació de casos pràctics amb la finalitat de completar aspectes teòrics, i donar-los-hi una millor comprensió
Personal attention La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Personalized attention
Description
La tutora de l’assignatura recomana la consulta de dubtes personalitzada i posa a la disposició del seu alumnat el suport científic i d’orientació en la metodologia a seguir.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A2
PRÀCTIQUES:
Avaluació de la llibreta de laboratori
Examen test / convencional
Avaluació de la memòria de pràctiques
40%
Mixed tests
A1
A2
TEORIA:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)

SEMINARIS:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)
60%
Others  
 
Other comments and second call

Aquesta assigantura consta de dues parts ben diferenciades: el BLOC DE TEORIA-SEMINARIS de Fisiologia Vegetal, I EL BLOC DE PRÀCTIQUES de Biologia General (Teoria impartida el 1r. quadrimestre, més les Pràctiques de Fisiologia Vegetal pròpiament dita)

Per APROVAR aquesta assignatura cal que el alumne/a hagi assolit un 5.00 en cadascun dels BLOCS anteriors.

Cadascun dels BLOCS consta de diferents parts per examinar o per obtenir una nota. El primer dia de curs, l'alumne serà informat de les parts que consta cada bloc. Un alumne aprova una de les PARTS del BLOC corresponent quan treu una nota igual o superior a 5.00. Si l'alumne en qüestió assoleix una nota entre 4.99 i 4.00 podrà fer promig amb una altra o altres parts del mateix BLOC.

Els alumnes que no superin la 1ª convocatòria d'examen tindran una altra possibilitat en la 2ª convocatoria. Aquesta consistirà en la realització d'un Examen test i/o Examen oral (col.loqui). Si es tracta del BLOC DE TEORIA-SEMINARIS, en la 2ªconvocatòria l'alumne s'examinarà de tota la matèria. En el cas del BLOC DE PRÀCTIQUES, en 2ªconvocatòria, només haurà de recuperar la part que hagi suspès.

El BLOC DE PRÀCTIQUES aprovat, es guarda 1 curs. El BLOC DE PRÀCTIQUES suspés, encara que només sigui una part, el curs següent s'ha de cursar de nou.

Les notes es faran públiques, quan s'hagin examinat totes les parts d'un BLOC o bé quan el professor consideri oportú pel bon funcionament de l'assignatura.

El COORDINADOR/A es reserva el dret de dur a terme els canvis que cregui oportuns, sempre pel bé del seu alumnat.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic , , ,

Tant la Coordinadora com els professors implicats en aquesta assignatura, penjaran oportunament tota la informació necessària i la bibliografia de cada temàtica al MOODLE.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.