IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) CELL BIOLOGY AND GENETICS Code 19224003
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Basic Medical Sciences
Coordinator
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
E-mail montserrat.poblet@urv.cat
albert.bordons@urv.cat
dania.garcias@urv.cat
ricardo.cordero@urv.cat
nora.giraldo@urv.cat
Lecturers
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA
CORDERO OTERO, RICARDO ROMÁN
GIRALDO MERIDAÑO, NORA
Web
Relevant information És una introducció a l’estudi de l’organització cel.lular, tant en aspectes estructurals com funcionals, i de les bases de la genètica, tant mendeliana com molecular.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes, així com la seva diversitat i evolució
Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius i comprendre les lleis de l'herència
Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
 A2 Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes, així com la seva diversitat i evolució
Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels sistemes biològics
Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius i comprendre les lleis de l'herència
Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1 BC Introducció a la citologia bàsica.
Tema 2 BC Membrana plasmàtica. Estructura. Composició química i organització molecular. Biogènesi.
Tema 3 BC Matriu extracel · lular i els seus receptors. La matriu en cèl · lules animals. La matriu en cèl · lules vegetals: la paret.
Tema 4 BC La matriu citoplasmàtica. Estructura, composició química i activitat fisiològica.
Tema 5 BC Citoesquelet. Organització general, microtúbuls. Centres organitzadors. Estructures microtubulars. Fonaments del moviment cel · lular.
Tema 6 BC Estructura, composició, activitat i biogènesi d'orgànuls cel · lulars, Reticle endoplasmàtic, complex de Golgi, lisosomes i endosomes, peroxisomes, mitocondri, cloroplasts, Ribosomes.
Tema 7 BC Nucli interfàsic: embolcall nuclear, matriu nuclear i nuclèol.
Tema 8 GE Introducció a la genètica. DNA, genoma i cromosomes. Variació genètica.
Tema 9 GE Patrons d'herència. Lleis de Mendel. Monohibridisme. Herència lligada al sexe.
Tema 10 GE Bases cromosòmiques de l'herència. Topografia de cromosomes. Estructura dels cromosomes eucariotes.
Tema 11 GE Interaccions gèniques. Penetrància i expressivitat. Prova de la khi-quadrat.
Tema 12 GE Lligament i recombinació. Mapes de lligament. mapes gènics
Tema 13 GE Genètica de fongs. Cicle cel · lular. Mating type. Anàlisi de tètrades. Mapeig de gens. El llevat com a model genètic.
Tema 14 GE Mutacions gèniques. Tipus de mutant. Mutacions cromosòmiques. Mutacions numèriques: euploïdia i aneuploïdia. Mutacions estructurals dels cromosomes.
Tema 15 GE Millora gènica de vegetals. Mètodes bàsics de la millora vegetal. Millora de autógamas i alógamas, varietats sintètiques i híbrids.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A1
A2
30 51 81
Laboratory practicals
A1
A2
15 1 16
Problem solving, exercises in the classroom
A1
15 3 18
Personal attention
2 0 2
 
Short-answer objective tests
A1
A2
4 12 16
Extended-answer tests
A1
4 12 16
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Comentar com serà el desenvolupament de l'assignatura, les metodologies, els continguts, el sistema d'avaluació i les fonts d'informació.
Lecture Explicar els continguts dels diversos temes
Laboratory practicals Pràctiques de laboratori de Biologia Cel.lular per grups de 2
Problem solving, exercises in the classroom Problemes de Genètica, a resoldre en grups de 3
Personal attention Atenció individualitzada de l'alumnat sobre aspectes o dubtes sorgits durant el curs

Personalized attention
Description
Atenció individualitzada de l'alumnat sobre aspectes o dubtes sorgits durant el curs

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A2
Assistència oblig. (màx 2 faltes, si no prova addicional).
Examen l'últim dia de Pràctiques.
10
Short-answer objective tests
A1
A2
2 proves de Biologia Cel.lular (mínim 5/10 a la prova 1 i mínim 4/10 a la prova 2), un 40%,
i 2 proves de Genètica (mínim 4/10), un 25%
65
Extended-answer tests
A1
Desenvolupament de resolució de Problemes de Genètica (mínim 4/10) 25
Others  
 
Other comments and second call

2a Convocatòria:

Una prova escrita individual amb preguntes curtes (40% preguntes de Biologia Cel.lular, mínim 5/10; 25% preguntes de teoria de Genètica, mínim 4/10; i 25% resolució de problemes de Genètica, mínim 4/10). Es conservaran les notes de Pràctiques de laboratori (10%) si són superiors al 5/10.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Karp, Gerald, Biología celular y molecular: conceptos y experimentos, McGraw Hill / Interamericana, 2011
Griffiths, Anthony J.F., Genética, McGraw Hill / Interamericana, 2008
Pierce, Benjamin A., Genética: un enfoque conceptual, Médica Panamericana, 2011

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
FUNDAMENTALS OF BIOLOGY/19224001
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.