IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) GENERAL MICROBIOLOGY Code 19224004
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First
Language
Català
Department Basic Medical Sciences
Coordinator
CANO LIRA, JOSÉ FRANCISCO
E-mail jose.cano@urv.cat
albertomiguel.stchigel@urv.cat
dania.garcias@urv.cat
javier.capilla@urv.cat
ana.fernandez@urv.cat
dayanagilda.dumas@urv.cat
Lecturers
CANO LIRA, JOSÉ FRANCISCO
STCHIGEL GLIKMAN, ALBERTO MIGUEL
GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA
CAPILLA LUQUE, JAVIER
FERNÁNDEZ BRAVO, ANA
DUMAS LEÓN, DAYANA GILDA
Web
Relevant information Aquesta assignatura és una introducció a l’estudi dels microorganismes, les principals tècniques pel seu estudi i la seva relació amb diferents àmbits: biotecnologia, enologia.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques, metabòliques, etc.
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a la microbiologia
1.1. Concepte de microbiologia
1.2. El lloc dels microorganismes en el món dels éssers vius
1.3. Descobriment i avenços més importants en el coneixement dels microorganismes
1.4. Microorganismes procariotes i eucariotes
1.5. Principals grups d’organismes que estudia la microbiologia
Tema 2. Tècniques d’estudi microbiològic / cel•lular / sub-cel•lular
2.1. Principis bàsics de la microscopia
2.2. Tècniques bàsiques de la microscopia: preparació de les mostres, coloracions simples i diferencials
2.3. Fraccionament cel•lular i localització microscòpica de molècules específiques (tècniques inmunológiques: inmunofluorescencia i enzim-inmuno-assaig)
Tema 3. Embolcalls cel•lulars bacterians.
3.1. La paret cel•lular dels procariotes.
3.2. La capa superficial paracristalina.
3.3. Estructures de resistència i inclusions en bacteris.
3.4. El flagel bacteria.
3.5. Respostes sensorials, taxias.
Tema 4. Genètica bacteriana
4.1. Transformació
4.2. Conjugació
4.3. Transducció
4.4. Plàsmits i transposons
4.5. Mutacions: mecanismes
4.6. Nocions elementals d’enginyeria genètica
4.7. Tècniques basades en la PCR
Tema 5. Metabolisme i nutrició microbiana.
5.1. Macronutrientes, micronutrientes i factors de creixement.
5.2. Catabolisme i anabolisme.
5.3. Diversitat catabòlica.
5.4. Fermentació de la glucosa.
5.5. Glucolisis, via de embden-meyerhof.
5.6. Fermentació làctica i alcohòlica.
5.7. Respiració cel•lular aeròbica i anaeròbia.
Tema 6. Divisió bacteriana
6.1. Creixement bacterià: corba de creixement i fases
6.2. Expressió matemàtica de la corba de creixement
6.3. Mètodes de valoració del creixement microbià
6.4. Efecte dels factors ambientals sobre la velocitat de creixement
6.5. Cultius continus
Tema 7. Medis de cultiu
7.1. Preparació
7.2. Tipus de medis de cultiu: l’enriquiment, selectius i diferencials
7.3. Obtenció de cultius purs
7.4. Concepte de soca
Tema 8. Conservació de soques microbianes
8.1. Liofilització, nitrogen líquid i re-sembra
8.2. Col•leccions de cultius
Tema 9. Concepte d'espècie
9.1. Taxonomia numèrica
9.2. Tècniques actualment aplicades a la taxonomia bacteriana
9.3. Principals grups bacterians en base a la nova edició del manual Bergey
Tema 10. Taxonomia procariota.
10.1. Criteris en la taxonomia bacteriana.
10.2. El domini Archaea: propietats i aplicacions industrials.
10.3. El domino Bacteri:
10.3.1. Bacteris fotótrofas.
10.3.2. Bacteris Gramnegatius, espècies patògenes en humans. 10.3.3. Bacteris Grampositius: baix i alt contingut G+C, espècies implicades en la indústria alimentària i làctica.
Tema 11. Els virus
11.1 Introducció històrica
11.2. Propietats generals dels virus
11.3. Estructura
11.4. Composició química
11.5. Genètica
11.6. Classificació
11.7. Virus bacterians (bacteriòfags): cicle lític d’infecció i lisogènic.
11.8. Virus vegetals
11.9. Mecanismes de reproducció
11.10. Detecció i tècniques de cultiu
Tema 12. Els fongs
12.1. Característiques generals
12.2. Cicle de reproducció
12.3. Principals grups taxonòmics
Tema 13. Microbiologia industrial
13.1. Utilització de microorganismes en processos industrials.
13.2. Selecció i millora de microorganismes industrials

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Laboratory practicals
24 30 54
Presentations / oral communications
A4
A5
A8
A9
A10
35 45 80
Seminars
A3
10 4 14
Personal attention
1 0 1
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Laboratory practicals Introducció a les normes bàsiques de manipulació de microorganismes.
Presentations / oral communications Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura.
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals. Anàlisi d'un article científic en angles o francès sobre temes relacionats amb microorganismes implicats en processos enològics
Personal attention Resolució de dubtes sobre els continguts i avaluació de l'assignatura

Personalized attention
Description
Els estudiants poden contactar amb el professor a través del correu electrònic, moodle i presencialment prèvia concertació de cita.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
S'avalaurà el desenvolupament de les pràctiques i capacitat de treballar en grup i un informe conjunt de pràctiques. Obligatòries. Elaboració de dossier de practiques per part de cada grup al finalitzar les mateixes. 10%
Presentations / oral communications
A4
A5
A8
A9
A10
Examen teòric parcial: aproximadament mitat de la matèria de la assignatura. Eliminatori de matèria amb nota igual o superior a set.

- Examen teòric final, 80 % de la nota: examen teòric de tota la matèria de la assignatura pels alumnes que no superaren el parcial i de la matèria restant pels que varen obtenir nota igual o superior a set en el parcial. Per que es preguin en consideració els percentatges de pràctiques i de seminaris, la nota de teoria a de ser igual o superior a cinc

80%
Seminars
A3
Exposició a classe d'un article relacionat amb la microbiologia. Grups de 1-3 alumnes. Obligatoris. Es guarda la nota per la segona convocatòria.
10%
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria: Nota de examen teòric + nota de seminaris + nota pràctiques (es guarda de la convocatòria anterior, només per un any acadèmic).

Per a fer el promig entre la nota dels seminaris i les pràctiques i la dels examens teòrics caldrà que la dels exàmens finals sigui igual o superior a 5/10.

"Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor."

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Biología de los microorganismos         Madigan, M. T.; Martinko, J. M.; Parker, J. Brock   Ed. Prentice Hall. Madrid, darrera edició disponible.

 

Introducció a la microbiologia             Ingraham, J. L.; Ingraham, C. A.         Reverté  Barcelona, darrera edició disponible.

 

Microbiología   Stanier, R. Y. [et al.]    2a ed. Ed. Reverté      Barcelona, darrera edició disponible.

Complementary

 

 

Introducción a la micología     Alexopoulos, C. J.; Mims, C. W. Ed. Omega Barcelona, 1985

 

Manual de parasitologia: morfologia i biologia dels paràsits d'interès sanitari         Gállego Berenguer, J. Edicions Universitat de Barcelona         Barcelona, 2001

 

Microbiología de Zinsser         Joklik, W. K. [et al.]     20ª ed. Editorial Médica Panamericana Madrid, 1994

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
CELL BIOLOGY AND GENETICS/19224003
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.