IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) PHYSICS Code 19224007
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 1Q
Language
Català
Department Physical and Inorganic Chemistry
Coordinator
RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER
E-mail josepxavier.ruiz@urv.cat
rosam.sole@urv.cat
xavier.mateos@urv.cat
Lecturers
RUIZ MARTÍ, JOSÉ JAVIER
SOLÉ CARTAÑÀ, ROSA MARIA
MATEOS FERRÉ, XAVIER
Web
Relevant information En aquest curs s'estudiaran aquells aspectes de la Física relacionats amb l'enologia.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp elèctric aplicat a models biològics
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: Mecànica newtoniana
Tema 2: Mecànica de Fluids
Tema 3: Fenòmens de transport
Tema 4: Fonaments tèrmics
Tema 5: Física del color

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A1
30 45 75
Problem solving, exercises in the classroom
A1
20 30 50
Laboratory practicals
A1
10 10 20
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
4 0 4
Practical tests
A1
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Lecture S'explicaran els continguts relacionats amb els diferents temes de l'assignatura
Problem solving, exercises in the classroom Es resoldran problemes associats als continguts dels diferents temes de l'assignatura.
Laboratory practicals Els alumnes realitzaran pràctiques de Física al laboratori d'acord amb el temari explicat a l'assignatura
Personal attention S'habilitaran unes hores per resoldre de forma personalitzada els dubtes que puguin tenir els alumnes.

Personalized attention
Description
En la presentació de l'assignatura els professors anunciaran l'horari d'atenció personalitzada.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A1
S'avaluaran les pràctiques realitzades mitjançant unes preguntes escrites. 10
Mixed tests
A1
En la primera convocatòria es realitzarà una avaluació continuada que consistirà en la realització de dues proves escrites. 90
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en la realització d'un únic examen de tota l'assignatura.
La realització de les pràctiques és obligatòria.
El comportament i l'assistència a classe pot tenir incidència en la qualificació final.

${1}iDurant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.${1}i

${1}i La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora. ${1}i


Sources of information

Basic P. A. Tipler y G. Mosca , Física para Ciencias y Tecnología, ,
R.A. Serway y J.W. Jewett, Física, ,
W.E. Gettys, F. J. Keller y M.J. Skove, Física Clásica y Moderna, ,

Complementary

Recommendations


 
Other comments
Es recomana que els alumnes hagin cursat Física i Matemàtiques en cursos previs.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.