IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) CHEMISTRY I Code 19224008
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 1Q
Language
Català
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Physical and Inorganic Chemistry
Coordinator
LLIGADAS PUIG, GERARD
E-mail gerard.lligadas@urv.cat
Lecturers
LLIGADAS PUIG, GERARD
Web
Relevant information Aquesta assignatura permet que l'alumne adquireixi els coneixements i desenvolupi les competències de la química general, en l'àmbit de l'enologia.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
Type B Code Competences Transversal
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les reaccions químiques.
Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos moleculars)
Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
Reconeix la nomenclatura i formulació química
Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
Type B Code Learning outcomes
 B6 Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció: la importància de la química al vi
2. Estructura atòmica L’àtom. Models atòmics. Orbitals atòmics. Configuracions electròniques. La taula periòdica. Propietats periòdiques.
3. L’enllaç Formulació dels compostos inorgànics. Tipus d’enllaç. Enllaç metàl·lic, iònic i covalent. Estructures de Lewis. Geometria dels compostos covalents: TRPECV, hibridació.
4. Forces intermoleculars i estats d’agregació
Forces dipol-dipol. Forces de dispersió. Enllaç d’hidrogen. Conseqüències en les propietats. Solubilitat. Dissolucions aquoses.
5. Gasos
Lleis que descriuen el comportament dels gasos. Llei d’Avogadro. Llei de Boyle. Llei de Charles. Llei de Gay-Lussac. Llei dels gasos ideals. Llei de les pressions parcials de Dalton.
6. Principis de la reactivitat química. Termodinàmica i cinètica

Primer principi de la termodinàmica. Llei de Hess. Energia lliure de Gibbs. L’energia lliure i la constant d’equilibri. L’equilibri químic. Factors que afecten a l’equilibri. Velocitat de reacció. Equació de velocitat. Modificació de la velocitat de les reaccions. Catalitzadors.
7. Electroquímica
Sistemes redox. Potencials Standard. Força oxidant. Equació de Nerst.
8. Compostos orgànics
Característiques dels compostos orgànics. Formulació orgànica. Representacions bidimensionals i tridimensionals dels compostos. Representacions en falques, cavallet projeccions de Newmann i Fischer. Isomeria. Isòmers constitucionals. Estereoisòmers. Enantiòmers i diastereoisòmers. Formes meso.
9. Reactivitat dels compostos orgànics d’interès enològic
Acidesa dels àcids carboxílics: efectes inductius i del dissolvent. Compostos carbonílics: les addicions a carbonil. Reaccions d’esterificació i hidròlisi. Sistemes conjugats. Aromaticitat. Substitució electròfila aromàtica. Efecte de grups hidroxil. Reaccions d’oxidació i reducció de compostos orgànics.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
Lecture
A1
B6
36 54 90
Problem solving, classroom exercises
B6
C4
24 36 60
Personal tuition
A1
1 0 1
 
Objective multiple-choice tests
A1
0 3 3
Practical tests
A1
C4
4 6 10
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del programa de l'assignatura, metodologies de treball i sistema d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions suport TIC.
Problem solving, classroom exercises Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i qüestions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Personal tuition Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Personalized attention
Description
Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
B6
C4
Es recolliran aleatòriament de manera individual i s'avaluaran algun/s problemes proposats. 15
Objective multiple-choice tests
A1
Realització de dues proves tipus test d'autoavaluació al Moodle al llarg del quadrimestre. 15
Practical tests
A1
C4
Al llarg del quadrimestre es realitzaran 2 proves que inclouran problemes i exercicis per resoldre. Es requerirà una nota mínima de 3.5 en el global de les dues proves per a poder ser comptabilitzada en l’avaluació global de l’assignatura. 70
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria: Per a la segona convocatoria es realitzarà una prova que inclourà problemes i exercicis per resoldre, i que tindrà un valor del 85%. En tots els casos es tindrà en compte la nota de les proves tipus test obtingudes en la primera convocatòria (15%).

Altres comentaris:

-Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Química General, Última disponible, Prentice Hall, 2003
R. Chang, Química, Última disponible, McGrawHill, México, 2007
J. Saña Vilaseca, Química per a les Ciències de la Naturalesa i de l'Alimentació, Última disponible, Vicens Vives

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
CHEMISTRY II/19224009


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.