DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) QUÍMICA I Codi 19224008
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Adreça electrònica marina.galia@urv.cat
Professors/es
GALIÀ CLUA, MARINA TERESA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura permet que l'alumne adquireixi els coneixements i desenvolupi les competències de la química general, en l'àmbit de l'enologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les reaccions químiques.
Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos moleculars)
Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
Reconeix la nomenclatura i formulació química
Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció: la importància de la química al vi
2. Estructura atòmica L’àtom. Models atòmics. Orbitals atòmics. Configuracions electròniques. La taula periòdica. Propietats periòdiques.
3. L’enllaç Formulació dels compostos inorgànics. Tipus d’enllaç. Enllaç metàl·lic, iònic i covalent. Estructures de Lewis. Geometria dels compostos covalents: TRPECV, hibridació.
4. Forces intermoleculars i estats d’agregació
Forces dipol-dipol. Forces de dispersió. Enllaç d’hidrogen. Conseqüències en les propietats. Solubilitat. Dissolucions aquoses.
5. Gasos
Lleis que descriuen el comportament dels gasos. Llei d’Avogadro. Llei de Boyle. Llei de Charles. Llei de Gay-Lussac. Llei dels gasos ideals. Llei de les pressions parcials de Dalton.
6. Principis de la reactivitat química. Termodinàmica i cinètica

Primer principi de la termodinàmica. Llei de Hess. Energia lliure de Gibbs. L’energia lliure i la constant d’equilibri. L’equilibri químic. Factors que afecten a l’equilibri. Velocitat de reacció. Equació de velocitat. Modificació de la velocitat de les reaccions. Catalitzadors.
7. Electroquímica
Sistemes redox. Potencials Standard. Força oxidant. Equació de Nerst.
8. Compostos orgànics
Característiques dels compostos orgànics. Formulació orgànica. Representacions bidimensionals i tridimensionals dels compostos. Representacions en falques, cavallet projeccions de Newmann i Fischer. Isomeria. Isòmers constitucionals. Estereoisòmers. Enantiòmers i diastereoisòmers. Formes meso.
9. Reactivitat dels compostos orgànics d’interès enològic
Acidesa dels àcids carboxílics: efectes inductius i del dissolvent. Compostos carbonílics: les addicions a carbonil. Reaccions d’esterificació i hidròlisi. Sistemes conjugats. Aromaticitat. Substitució electròfila aromàtica. Efecte de grups hidroxil. Reaccions d’oxidació i reducció de compostos orgànics.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0.5 0 0.5
Sessió Magistral
A1
36 54 90
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
24 36 60
Atenció personalitzada
A1
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A1
0 3 3
Proves pràctiques
A1
4 6 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa de l'assignatura, metodologies de treball i sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura amb l'ajut de la pissarra i de presentacions suport TIC.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució tutelada per part dels alumnes de problemes i qüestions on es vegi la vessant més aplicada dels continguts teòrics de l'assignatura.
Atenció personalitzada Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
Es recolliran a traves del moodle i s'avaluaran algun/s problemes proposats. 15
Proves objectives de tipus test
A1
Realització de dues proves tipus test d'autoavaluació al Moodle al llarg del quadrimestre. 15
Proves pràctiques
A1
Al llarg del quadrimestre es realitzaran 2 proves que inclouran problemes i exercicis per resoldre. Es requerirà una nota mínima de 3.5 en el global de les dues proves per a poder ser comptabilitzada en l’avaluació global de l’assignatura. 70
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: Per a la segona convocatòria es realitzarà una prova que inclourà problemes i exercicis per resoldre, i que tindrà un valor del 70%. Es requerirà una nota mínima de 3.5 per a poder ser comptabilitzada en l'avaluació global de l'assignatura. En tots els casos es tindrà en compte la nota de la resolució de problemes (15%) i de les proves tipus test (15%) obtingudes en la primera convocatòria.

Altres comentaris:

-Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, Química General, Última disponible, Prentice Hall, 2003
R. Chang, Química, Última disponible, McGrawHill, México, 2007
J. Saña Vilaseca, Química per a les Ciències de la Naturalesa i de l'Alimentació, Última disponible, Vicens Vives

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
QUÍMICA II/19224009


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent