IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) CHEMISTRY II Code 19224009
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Català
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
E-mail laura.acena@urv.cat
ricard.boque@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
julieta.cavaglia@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
BOQUÉ MARTÍ, RICARD
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
CAVAGLIA PIETRO, JULIETA
Web
Relevant information En aquesta assignatura s'imparteixen els coneixements introductoris necessaris per a comprendre les assignatures d'Anàlisi Enològica i Gestió de la Qualitat i la Seguretat del Vi. L'enfoc està orientat a descobrir en la química analítica una eina de resolució de problemes en l'àmbit enològic, seguint un protocol que permeti la selecció del mètode més adient en cada situació.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
 C6 Be able to define and develop their academic and professional project

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
Interpretar dades i resultats experimentals
Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
Type B Code Learning outcomes
 B1 Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search for information.
Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
 B5 Accept and comply with the rules of the group.
Help to draw up and apply the team’s work processes.
Act constructively to deal with any conflicts in the team.
Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
Take an interest in the importance of the group’s activity.
 B6 Volunteer to make the necessary presentations in public.
Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Make interesting and persuasive presentations.
Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
Type C Code Learning outcomes
 C2 Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail, forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
 C4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
 C6 Identify their training needs.
Identify their own academic and professional interests and motivations.

Contents
Topic Sub-topic
The systematic analysis on the oenological field Fonaments: Anàlisi quantitativa i qualitativa, tècniques en química analítica. Bibliografia en química analítica. Sistemàtica del procediment analític: Presa, conservació i tractament de les mostres, eliminació d'interferències. Mesures analítiques: Xifres significatives, patrons, calibració i estandardització, qualitat i avaluació dels resultats, criteris de validesa d’un assaig, errors, tractament estadístic dels resultats.
Separation techniques of oenological interest Conceptes bàsics: Classificació, recuperació i separació. Extracció: Equilibri d'extracció, mètodes d'extracció, utillatge. Cromatografia plana i cromatografia en columna: Fonaments, utillatge.
Balance solution (equilibria) Teoria de l’equilibri àcid-base: Càlcul del pH, àcids polipròtids, solucions amortidores del pH.
Equilibris heterogenis: solubilitat, precipitació fraccionada.
Equilibris de formació de complexes.
Equilibris d’oxidació-reducció: Cel•les galvàniques, potencials d’elèctrode, l’equació de Nernst.
Introduction to classical methods of analysis. Volumetric and gravimetric analysis Mètodes gravimètrics: Anàlisi gravimètrica, tipus i propietats dels precipitats, utillatge. Mètodes volumètrics: Reacció volumètrica, tipus de volumetries, terminologia, utillatge. Volumetries àcid-base.Volumetries de precipitació i complexació. Volumetries redox.
Introduction to instrumental analysis Mètodes electroquímics: Fonaments, reaccions, classificació, potenciometria, conductimetria. Mètodes òptics: Fonaments, radiació electromagnètica, classificació, tècniques no espectrals, espectroscòpia molecular, espectroscòpia atòmica. Mètodes cromatogràfics: Fonaments, classificació, paràmetres. Cromatografia de gasos. Cromatografia líquida.
Introduction to quality control Concepte de qualitat en el vi. Introducció a l'anàlisi organolèptica. Introducció a la legislació i normes de qualitat i seguretat alimentàries. Terminologia de la qualitat.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
Lecture
A1
B1
B5
16 32 48
Laboratory practicals
A1
B1
B5
B6
C2
C4
30 40 70
Presentations / oral communications
B1
B5
B6
C2
C4
C6
3 3 6
IT-based practicals
B1
1 10 11
Assignments
B6
0.2 3 3.2
Problem solving, exercises in the classroom
A1
1 1 2
Personal attention
0.5 0 0.5
 
Multiple-choice objective tests
A1
1.5 1.5 3
Practical tests
A1
B1
B5
B6
C2
C4
1 1 2
Oral tests
A1
B1
B5
B6
C2
C4
C6
2 2 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El primer dia de classe es presentarà l’assignatura, s’explicarà breument el temari i llur organització, la metodologia que se seguirà, la bibliografia adient i la forma d’avaluació, incloent la forma d'avaluació de les competències. S’explicarà a l’alumnat la forma de contactar amb el professor fora de les hores de classe.
Lecture S’explicaran a classe els continguts de l’assignatura. Es facilitarà a l’alumne, mitjançant la plataforma Moodle, resums dels continguts de cada tema, així com tota la documentació de suport que es consideri facilitadora de l'aprenentatge. També s’utilitzarà aquesta eina per fer arribar els guions de pràctiques i altres documents relacionats amb el desenvolupament de les activitats al laboratori.
Laboratory practicals Es faran sessions pràctiques al laboratori, en les transcurs de les quals es presentaran els informes de resultats. En finalitzar, es farà un examen de les activitats realitzades.
Presentations / oral communications Els alumnes faran, en grups, una presentació sobre la forma en què resoldrien un problema amb què es podrien trobar en un laboratori enològic. Aquesta presentació serà doble, en començar i en acabar el curs, i permetrà que facin una primera aproximació a la pràctica de les competències corresponents.
IT-based practicals Els alumnes elaboraran un bloc de l'assignatura que esdevindrà el seu portafolis individual.

Tota la informació es farà arribar mitjançant Moodle. S'ha de saber com funciona i emprar la plataforma per a comunicar-se amb els professors.
Assignments Es lliuraran tasques d'extensíó curta normalment on line emprant Moodle
Problem solving, exercises in the classroom Es faran exercicis a l'aula per tal d'observar l'assoliment dels continguts teòrics impartits en les sessions magistrals
Personal attention Es mantindrà contacte amb l'alumne a demanda, però concretant data per a la consulta presencial. El correu-e serà la forma habitual de comunicació fora de l'aula.

Personalized attention
Description
S'avaluarà la participació de l'estudiant en els debats presencials i no presencials i, també, la seva implicació en el seguiment (diari de classe, bloc, fòrums, etc.) i desenvolupament de l'assignatura. Students interested in reading the following items in English, please contact the course coordinator by e-mail.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
S'avaluarà qualitativament la participació activa de l'estudiant en la posada en marxa de l'assignatura
Lecture
A1
B1
B5
S'avaluarà la participació activa de l'estudiant en les sessions expositives a l'aula, independentment del/s ponent/s 2.5
Laboratory practicals
A1
B1
B5
B6
C2
C4
S’avaluaran els informes de laboratori amb una puntuació que pot suposar 2 punts addicionals a la nota obtinguda a l’examen de pràctiques (sempre que s'hagi obtingut una puntuació mínima de 4 al mateix). 15
Presentations / oral communications
B1
B5
B6
C2
C4
C6
S'avaluarà (i coavaluarà) la presentació sobre el procediment a seguir per tal de resoldre un problema enològic al laboratori, tant en començar com en acabar el curs 10
IT-based practicals
B1
S'avaluarà la participació a Moodle i la coherència i seguiment del bloc de l'assignatura 5
Assignments
B6
S'avaluarà el lliurament de treballs a través de la plataforma Moodle, en fons i forma 15
Problem solving, exercises in the classroom
A1
S'avaluarà la resolució dels problemes fets presencialment a l'aula 2.5
Personal attention
S'avaluarà qualitativament la implicació de l'estudiant en el correcte desenvolupament de l'assignatura (consultes, etc.)
Multiple-choice objective tests
A1
Es faran a l'aula tests de control de seguiment de l'assignatura, d'una durada màxima de 20 min. Són imprescindibles per a efectuar l'avaluació continuada i caldrà obtenir una puntuació mínima de 4 per a fer promig amb la resta de proves avaluatives. 10
Practical tests
A1
B1
B5
B6
C2
C4
Es farà un examen en finalitzar les pràctiques al laboratori. Caldrà una puntuació mínima de 4 per a fer tenir en compte la valoració dels informes de laboratori i fer promig amb la resta de l'assignatura.i 30
Oral tests
A1
B1
B5
B6
C2
C4
C6
S'avaluarà la presentació sobre el procediment a seguir per tal de resoldre un problema enològic al laboratori, en acabar el curs.

S'oferirà la possibilitat de fer una prova addicional (oral) en cas que la nota final sigui dubtosa.
5
Others  

Es tindrà en compte qualsevol altre input (assistència a seminaris, conferències, exposicions, etc.) que hagi estat iniciativa de l'estudiant

5
 
Other comments and second call

The evaluation of the subject pivots on two axes, which are theoretical and practical content, about 50%. The course introduces a problem to be solved wine key chemical analysis and presented orally to their fellow students. The rest of the course is aimed at solving this problem, using the proper tools for each situation. The course ends remaking this initial work but incorporating the knowledge gained.

To evaluate learning different strategies are used (online tasks and tests test mainly) throughout the year. It is important to note that the score of checks carried out in class must be higher than 4 to be able to average with other tests during the evaluation process continues. In this link you will find the tools used during 2014-15 to make this assessment.

For the second round will be a test on the theoretical and the other on the practical content of the course. Must have at least proven track it (evidence of participation in Mooodle and delivery of 50% of the work). Must have obtained a minimum score of 3.5 on the theory and another on the practice to make average.

During the evaluation tests, mobile phones, tablets and other devices that are not expressly authorized by the test, must be turned off and out of sight.

The realization of any fraudulent activity demonstratively evaluation of any subject material support as both virtual and electronic leads the student grade suspense of this activity assessment. Regardless of this, the seriousness of the facts, the center may propose the initiation of disciplinary proceedings, which will be initiated by decision of the rector.

EVALUATION OF POWER IS INTEGRATED COURSE. The degree of achievement will affect the status of any work or tests in a variable percentage depending on their type and indicated in each case before (via Moodle). Since the 2014-15 academic year will be special emphasis on skills assessment B6 and C4.


Sources of information

Basic Josep Saña, Química per a les ciències de la naturalesa i l'alimentació , , Ed. Vicens Vives
Claudi Mans, Els Secrets de les etiquetes: la química dels productes de casa, , Ed. Mina
Claudi Mans, Los secretos de las etiquetas, , Ed. Ariel

It is highly recommended to use a textbook (as the one indicated in the first place and in the complementary bibliography) specific for understanding the principles of analytical chemistry, but, since this is an introductory course, it is also very important to contextualize it well and, therefore, it is important to explore the food (wine) role of this discipline (chemical analysis).

For that reason popular science books have been included as basic reading.

.

Complementary Daniel C. Harris, Análisis químico cuantitativo , 3, Ed. Reverté

Popular science blogs such as Scientia, blog de Bertus, la margarita se agita, gominolas de petróleo iand el búho gris are also highly recommended.

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
OENOLOGICAL CHEMISTRY/19224103
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I/19224104
SENSORY EVALUATION I/19224107
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II/19224110

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
BASIC OPERATIONS/19224101

Subjects that it is recommended to have taken before
STATISTICS/19224005
MATHEMATICS/19224006
PHYSICS/19224007
CHEMISTRY I/19224008
 
Other comments
Subjects that continue the syllabus: Anàlisi Quìmica Enològica I Anàlisi Química Enològica II Anàlisi Instrumental Gestió de la Qualitat en la Indústria Vitivinícola As well as other optional subjects teached by the analytical chemistry staff
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.