IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) BIOCHEMISTRY Code 19224010
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First
Language
Anglès
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Medicine and Surgery
Coordinator
FERNÁNDEZ LARREA, JUAN BAUTISTA
ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA
PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT
TERRA BARBADORA, XIMENA
E-mail juanbautista.fernandez@urv.cat
ximena.terra@urv.cat
anna.ardevol@urv.cat
montserrat.pinent@urv.cat
ferran.conill@urv.cat
neus.martinez@urv.cat
josep.gomez@urv.cat
carolina.serena@urv.cat
esther.rodriguez@urv.cat
juanmaria.alcaide@urv.cat
nuria.llorens@urv.cat
cristina.torres@urv.cat
veronica.arreaza@urv.cat
antoniojesus.cortes@urv.cat
Lecturers
FERNÁNDEZ LARREA, JUAN BAUTISTA
TERRA BARBADORA, XIMENA
ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA
PINENT ARMENGOL, MONTSERRAT
CONILL RIPOLLES, FERRAN
MARTÍNEZ MICAELO, NIEVES BEATRIZ
GÓMEZ ALVAREZ, JOSEP
SERENA PERELLÓ, CAROLINA
RODRÍGUEZ GALLEGO, ESTHER
ALCAIDE HIDALGO, JUAN MARIA
LLORENS POCA, NURIA
TORRES FUENTES, CRISTINA
ARREAZA GIL, VERONICA
CORTÉS ESPINAR, ANTONIO JESÚS
Web
Relevant information Establir els conceptes bàsics que permetin comprendre el funcionament dels éssers vius a nivell molecular

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn
Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció a la Bioquímica Concepte i àmbit d'estudi de la Bioquímica. Nivells d'estudi.
Mètodes d'estudi.
Biomolècules
2. Estructura de les proteïnes Nivells de complexitat.
Estructura primària, estructura secundària (?, ß ?i altres), estructura terciària, estructura quaternària.
Desnaturalització i renaturalització.
Dinàmica de proteïnes.
3. Enzims Els enzims com a biocatalitzadors.
Factors que afecten l'activitat enzimàtica.
Interaccions enzim-substrat, models. Mecanismes de la catàlisi enzimàtica. Cinètica enzimàtica.
Coenzims i cofactors
Modulació de l'activitat enzimàtica.
4. Genètica Àcids nucleics.
Replicació del DNA.
Reparació del DNA.
Transcripció.
El codi genètic. Mecanisme de la traducció. Regulació de l'expressió gènica .
5. Introducció al metabolisme Organització.
Vies i cicles metabòlics.
Anabolisme i catabolisme.
Control del flux metabòlic.
Digestió i absorció de substrats en els mamífers.
6. El flux energètic Els éssers vius com a sistemes termodinàmics oberts.
El grup fosfat i l'ATP com a intermediaris energètics comuns.
Reaccions acoblades.
Fosforilació a nivell de substrat i fosforilació oxidativa.
7. Cadena respiratòria i fosforilació oxidativa Localització.
Reaccions d'òxidoreducció.
Acoblament entre el transport d'electrons i la síntesi d'ATP.
Paper de les llançadores.
Transport d'electrons en el cloroplast i fosforilació fotosintètica.
La fotosíntesi. Fotosistemes.
8. Cicle dels àcids tricarboxílics Paper central en el metabolisme intermediari.
Reaccions del cicle.
Rendiment energètic.
Reaccions anapleròtiques.
Naturalesa amfibòlica del cicle.
Regulació del cicle .
9. Metabolisme glucídic Esquema general.
Balanç global i importància energètica universal.
Fases de la glicòlisi.
Producció de lactat.
Rendiment energètic i regulació general.
Via de les pentoses.
Biosíntesi de glícids. Gluconeogènesi.
metabolsisme del glicogen
Cicle de Calvin.
10. Metabolisme lipídic Metabolisme de les lipoproteïnes. Catabolisme de lípids.
Betaoxidació dels àcids grassos.
Rendiment energètic
Cetogènesi.
Biosíntesi de lípids.
Lipogènesi.
Síntesi dels àcids grassos a procariotes. Balanç energètic de la lipogènesi. Metabolisme dels isoprenoids. Colesterol.
11. Metabolisme dels aminoàcids Catabolisme. Desaminació, transaminació i transdesaminació.
Fixació i organificació del nitrogen. Aminoàcids essencials i no essencials. Metabolisme del NH3.
Cicle de la urea.
Destí de l'esquelet carbonat dels aminoàcids.
Aminoàcids gluconeogènics i cetogènics. Els aminoàcids com a precursors. Degradació de nucleòtids.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
29 29 58
Seminars
A2
11 5.5 16.5
Debates
A2
4 4 8
Problem solving, exercises in the classroom
A2
15 15 30
Laboratory practicals
A2
15 15 30
Personal attention
0.5 0 0.5
 
Mixed tests
A2
3 2 5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presa de contacte i presentació de l'assignatura
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura per part del professor
Seminars Exposició d'un tema complementari al temari de l'assignatura, ja sigui un tema d'actualitat, de tècniques experimentals, etc...
Debates Debats entre alumnes organitzats per grups, sobre un tema previament escollit amb l'ajut del professor i que versi sobre el contingut de l'assignatura
Problem solving, exercises in the classroom Resolució de problemes i exercicis relacionats amb la temàtica de l'assignatura. Els exercicis els resoldran els alumnes a casa i seran comentats a l'aula
Laboratory practicals Aplicar, a nivell pràctic, la teoría d'un àmbit de coneixement en un context determinat
Personal attention Consulta individualitzada per part de l'alumne al professor de dubtes concrets.

Personalized attention
Description
Consultes i comunicació via Moodle. Atenció a l'estudiant al despatx del professor, segons cita previa via e-mail.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Debates
A2
Preparació del debat i participació a l'aula 15%
Problem solving, exercises in the classroom
A2
S'avaluarà l'assistència a classe amb els problemes resolts, i la participació en la discussió d'aquests. 15%
Laboratory practicals
A2
Participació i preparació previa del treball, i resolució dels problemes relacionats amb la pràctica, a la sessió de problemes a l'aula.
Assistència obligatòria.
10%
Mixed tests
A2
Les proves inclouran l'avaluació dels continguts donats a la classe magistral, així com dels problemes, pràctiques i seminaris. 60%
Others  
 
Other comments and second call

Hi haurà 2 proves durant el curs, que puntuaran totes per la nota final.
La nota mitjana de les 2 proves mixtes haurà d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10 per tal de sumar-hi la resta de notes avaluades.
La segona convocatòria consistirà en un examen de format mixte, on s'avaluarà el contingut de tota l'assignatura, puntuarà el 60% de l'assignatura i del qual també caldrà assolir una nota mínima de 4/10 per a sumar-hi la resta de notes avaluades.
Els estudiants que repeteixen l'assignatura i ho demanin explícitament poden ser avaluats només a través de la següent distribució: 90% Proves mixtes + 10% Pràctiques a laboratoris
Normes bàsiques d'aplicació als exàmens de Bioquímica:

  • Els alumnes han de fer sempre l'examen a l'aula indicada (Moodle de l'assignatura)
  • Cal portar calculadora.
  • A l'hora d'inici d'examen, cal situar-vos asseguts en llocs alternats, a partir de la primera fila.
  • Els exàmens comencen a l'hora en punt.
  • No us podeu quedar els exàmens.
  • Els exàmens que tinguin una lletra inintel·ligible i, el professor consideri que están malpresentats, no es corregiran.
  • No es pot tenir el mòbil engegat durant l'examen.
  • Cal portar el DNI o equivalent.
Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Mathews, van Holde, Ahern, Bioquímica, última edició disponible,
Stryer, Berg & Tymoczko, Bioquímica, última edició disponible,
Nelson & Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, última edició disponible,
Peretó, Fonaments de bioquímica, última edició disponible,
McKee, Bioquímica, las bases moleculares de la vida, última edició disponible,
Campbell & Farrellz, Bioquímica, última edició disponible,
Devlin, Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations, última edició disponible,
Pratt, Cornely, Essential Biochemistry, última edició disponible,
Voet & Voet, Biochemistry, última edició disponible,

- Mathews, van Holde, Ahern.  Bioquímica, última edició disponible. ISBN: 84-7829-053-2

Recursos en línea del llibre: http://www.aw-bc.com/mathews

- Stryer, Berg & Tymoczko. Bioquímica, última edició disponible. ISBN: 978-84-291-7601-8

Recursos en línea del llibre: http://bcs.whfreeman.com/biochem6/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0

- Nelson & Cox. Lehninger Principles of Biochemistry, última edició disponible. ISBN: 0-7167-7108-1

Recursos en línea del llibre: http://bcs.whfreeman.com/lehninger/default.asp?uid=0&rau=0

- Peretó. Fonaments de bioquímica, última edició disponible. ISBN: 84-370-3852-9

- McKee.  Bioquímica, las bases moleculares de la vida, última edició disponible. ISBN: 978-0-053-19-530575-3

- Campbell & Farrell. Bioquímica. última edició disponible. ISBN: 9706863354

- Devlin. Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations, última edició disponible. ISBN: 978-0-471-67808-3

Recursos en línea del llibre: http://eu.he.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle/productCd-0471678082,courseListingNavId-108280,pageType-techsol,page-6.html

- Elliott & Elliott. Biochemistry and Molecular Biology, última edició disponible. ISBN: 0-19-927199-2

Recursos en línea del llibre: http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199271993/

- Koolman, Röhm. Bioquímica: texto y atlas, última edició disponible ISBN: 84-7903-724-5

- Pratt, Cornely. Essential Biochemistry. última edició disponibleISBN: 0-471-39387-8

Recursos en línea del llibre: http://www3.interscience.wiley.com:8100/legacy/college/pratt/0471393878/student/index.html

- Voet & Voet. Biochemistry, última edició disponible. ISBN: 978-0-471-19350-0

Recursos en línea del llibre: http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle.rdr?productCd=047119350X

- Voet, Voet & Pratt. Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level, última edició disponible. ISBN: 978-0-471-21495-3:

Recursos en línea del llibre: http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle.rdr?productCd=0471214957

Complementary Voet, Voet & Pratt , Fundamentals of Biochemistry: Life at the Molecular Level , última edició disponible ,
Koolman, Röhm , Bioquímica: texto y atlas , última edició disponible ,
Elliott & Elliott , Biochemistry and Molecular Biology , última edició disponible ,

Recommendations


 
Other comments
Assistir el primer dia a clase on s’explica en detall el funcionament de l’assignatura. No estudiar només amb les presentacions usades pels professors a la classe. Cal estudiar amb la bibliografía recomanada.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.