IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) BASIC OPERATIONS Code 19224101
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Second
Language
Català
Department Chemical Engineering
Coordinator
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
E-mail francisco.lopez@urv.cat
Lecturers
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
Web
Relevant information Fonaments enginyeria de processos d'elaboració.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A4 Participate in programming and designing new wine-production facilities or modifying existing ones
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Realitzar balanços de matèria i energia.
Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i productes derivats.
 A4 Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: CONCEPTOS GENERALES. Ingeniería de procesos. Operaciones unitarias. Unidades y conversiones. Sistemas de unidades. Estequiometria y relaciones de composición. Conceptos físico químicos. Equilibrio de fases.
TEMA 2: BALANCES MACROSCÓPICOS DE MATERIA. Concepto de balance. Ley de conservación de la materia. Grados de libertad. Solución de problemas de balances de materia en estado estacionario. Sistemas complejos: presencia de recirculaciones, bypass y pugas.
TEMA 3: BALANCES MACROSCÓPICOS DE ENERGÍA. Introducción. Primer principio de termodinámica. Aplicación al estudio energético de procesos. Aplicación a la circulación de fluidos. Aplicación al diseño de compresores. Segundo principio de termodinámica. Concepto de entropía. Ciclos Termodinámicos. Ciclos de Potencia. Ciclos de Refrigeración.
TEMA 4: BALANCE MACROSCÓPICO DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO. Formulación y análisis del balance de cantidad de movimiento. Aplicación a la circulación de fluidos por conducciones. Aplicación al estudio de la sedimentación.
TEMA 5: INTRODUCCIÓN A LOS FENÓMENOS DE TRANSPORTE. Mecanismos de transporte. Regímenes de circulación. Leyes de velocidad: Ley de Fick, Ley de Fourier y Ley de Newton.
TEMA 6: OPERACIONES BÁSICAS FÍSICAS CONTROLADAS POR LA TRANSFERENCIA DE MATERIA. Conceptos generales. Estudio de la destilación.
TEMA 7: OPERACIÓN BÁSICA QUÍMICA: LA REACCIÓN QUÍMICA. Conceptos generales. Reactores ideales.
TEMA 8: OPERACIONES BÁSICAS FÍSICAS CONTROLADAS POR LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA. Conceptos generales. Estudio de la evaporación.
TEMA 9: OPERACIONES BÁSICAS FÍSICAS CONTROLADAS POR LA TRANSFERENCIA SIMULTÁNEA DE MATERIA Y ENERGÍA. Conceptos generales. Estudio de la humidificación y acondicionamiento de gases.
TEMA 10: OPERACIONES BÁSICAS FÍSICAS CONTROLADAS POR LA TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO. Conceptos generales. Sedimentación y Flotación. Centrifugación. Filtración.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A4
15 20 35
Lecture
A1
A4
14 17 31
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
A4
2 4 6
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities donar visió general enginyeria de procés
Problem solving, exercises in the classroom fer problemes
Lecture explicar temari
Personal attention resoldre dubtes

Personalized attention
Description
Consultes despatx, moodle, e-mail

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A4
Corresponen als problemes a entregar 10%
Mixed tests
A1
A4
examen de problemes 90%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer la ponderació de la nota final s'ha de treure un mínim de 4 en les diferents proves. Es faran 2 proves en el període d'exàmens previst a la Facultat.

La segona convocatòria consistirà en un examen final, mantindran les notes proves superades i altres

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Antoni Aucejo, M. DolorsBenages, Àngel Berna, Margarita Sanchotello, Carles Solà, Introducció al’Enginyeria Química, ,
R.M.Felder, R.W.Rousseau , Principios Elementales de los Procesos Químic, ,

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
MATHEMATICS/19224006
PHYSICS/19224007
CHEMISTRY II/19224009
CHEMISTRY I/19224008
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.