IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) VITICULTURAL EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY Code 19224105
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
E-mail miriam.lampreave@urv.cat
Lecturers
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Web
Relevant information L'edafologia i climatologia vitícoles es centra en l'anàlisi de les condicions del sòl així com les atmosfèriques, de l'entorn de la vinya, i del seu microclima. S'estudia la seva influència sobre el creixement del cep i la qualitat del fruit, així com la possibilitat de manejar i modificar aquest microclima i aquest sòl amb les tècniques de cultiu

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Use quality criteria and knowledge of edaphology, climatology and viniculture to monitor raw material production in accordance with the regulations
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.
Distingir els processos geomorfològics i edàfics.
Identificar els diferents tipus de components del sòl.
Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament de les plantes.
Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
BLOC I: EL SÒL VITÍCOLA

1.Ecosistema vitícola

2.El sòl. Estudi dels factors edàfics
Formació dels sòls: edafització
Components orgànics del sòl
Components inorgànics del sòl
Propietats físiques dels sols
Propietats químiques
Perfils edàfics. Pedions. Classificació dels sòls: classificació francesa i americana
L'aigua del sòl

3. Ecologia del sòl i cicles dels elements
Sòl i biodiversitat
Rizosfera
Factors abiòtics del sòl
Funcionis dels organismes en el sòl

4. Qualitat del sòl, processos de degradació i bases per controlar-la

BLOC II: CLIMATOLOGIA VITÍCOLA

1. Conceptes de Macroclima, mesoclima, microclima. Climes en els quals es conrea la vinya
2. Paràmetres climàtics
3. Diagrames climàtics, classificacions climàtiques vitícoles, balanç hídric
4. Sistema de classificació climàtica MulticriteriaPlanning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A3
16 19 35
Presentations / oral communications
A3
3 0 3
Practical cases/ case studies in the classroom
A3
5 0 5
Assignments
A3
4 14 18
Personal attention
1 0 1
 
Short-answer objective tests
A3
6 6 12
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Descripció del programa de l'assignatura i de com s'estructurarà el curs: treballs a realitzar, pràctiques, avaluació
Lecture Mitjançant classes magistrals s'explicaran els continguts que figuren al programa de l'assignatura. Durant les classes teòriques, la descripció dels continguts s'alternaran amb proposta de casos, discussió dels mateixos, debats, resolució de problemes en grups, etc.
Presentations / oral communications Realització i presentació d'un treball en grup: "Caracterització edafoclimàtica vitícola". Treball que engloba tots els continguts explicats durant les sessions magistrals i pràctiques
Practical cases/ case studies in the classroom Resolució de casos pràctics a l'aula proposats per la professora, en grups o de manera individual. Casos relacionats amb la teoria explicada
Assignments Realitzar informe de treball climàtic individual/tutorat amb dades climàtiques. El treball pràctic es realitzarà a classe amb suport informàtic
Personal attention Atenció personalitzada al alumne per qualsevol consulta o dubte

Personalized attention
Description
Consulta al professor per part de l'alumne de tots aquells dubtes i qüestions relacionades amb les sessions magistrals i amb els treballs que ha de realitzar l'alumne durant el curs. Per concertar cita, contactar amb el professor: miriam.lampreave@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A3
Presentacions de treballs en grup "Caracterització edafoclimàtica vitícola".
Igualment es valorarà l'assistència i la participació de l'alumne en les exposicions de la resta de companys
10%
Practical cases/ case studies in the classroom
A3
Resolució a classe i a casa de qüestionaris/tasques/exercisis tipus test/discussió de casos en seminaris, plantejats pel professor 12.5%
Assignments
A3
1.Realitzar treballs autònom/tutorat/individual amb dades climàtiques:
a. diagrama ombrotèrmic,
b. balanç hídric
c. fitxa hídrica, Integral tèrmica,
d. càlcul dels índexs climàtics vitícoles e identificació de la classe climàtica, segons Anàlisi Climàtic Multicriteria (Geoviticulture MCC System).
10%
Short-answer objective tests
A3
Avaluació de la part teòrica mitjançant exercicis control teòrics, eliminatoris de matèria a partir d’una nota superior a 4.5.
Els exercicis control teòrics constaran de preguntes de tipus test, i/o de resposta lliure, i/o comentari d’articles científics.
60%
Others  

Qüestionari seminari article edafologia-climatologia

7.5%
 
Other comments and second call

Criteris d'avaluació de la segona convocatòria:

Per l'avaluació de 2ª convocatòria, l'alumne s'haurà d'examinar de totes aquelles parts en les que no haurà tret un 4.5 com a mínim al llarg del curs en avaluació continuada. No obstant, el professor pot decidir canviar aquest criteri si considera que el treball de l'alumne en la globalitat del curs així ho mereix. En el cas dels treballs i presentacions suspeses, l'alumne podrà tornar-los a presentar en 2ª convocatòria fent les esmenes indicades pel professor.

Queda limitat l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa, d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic, comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

BIBLIOGRAFIA BASICA

FAO, World Referente Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports, FAO, 1998

 Jones, G.V, Climate and Terroir: Impacts of Climate Variability and Change on Wine., In Macqueen, R.W., and Meinert, L.D. (eds.) In Fine Wine and Terroir - The Geoscience Perspective. S, 2006

 Delas, Jacques , La Fertilisation de la vigne: contribution à une viticulture durable, Bordeaux: Féret, cop., 2010

 Hidalgo, L, La calidad del vino desde el viñedo, Ediciones Mundiprensa, Madrid, 2006

 Porta i Casanellas, Jaume, Edafología: uso y protección de suelos, Mundi-Prensa, 2014

 Poche, Rosa M., Problemes resolts d'hidrologia de superfície, erosió i conservació de sols, Universitat de Lleida, 2011

 Vaudour, Emmanuelle, Les terroirs vitícolas: definiciones, caracterización y protección, Zaragoza, Acribia, 2010

 White, R.E, Undersanding vineyard soils, Oxford, New York: Oxford University Press, 2009

Complementary

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA


EDAFOLOGIA

Fisologia de l'absorció en l'Ecosistema vitícola sòl-planta-atomesfera i repercussions en la qualitat del raïm             Lampreave, Miriam               tesis doctoral, 2002   

Enologia avui, 2009, Efectes del microclima d'una parcel·la en la fisiologia de la planta i composició del raïm: exemples a la Terra Alta i al Priorat .            Nadal, De Herralde, Edo, Aranda, Biel, Lampreave, Savé             Publicacions URV 2010        

Riego en la vid, Fundamentos, aplicación y consecuencias del                 Baeza, Lissarrague, Nadal Montserrat, Lampreave, Miriam Editorial Agrícola Española S.A           2007   

Anàlisi de sòls i foliars : interpretació i fertilització , Villalbí i Forcadell, Isabel, Barcelona : Fundació Caixa de Pensions 1988

Manual práctico de fertilización : calidad de los mostos y vinos                 Crespy, André, Chaintré : Oenoplurimédia, 2007   

Viticulture and environment : a study of the effects of environment on grapegrowing and wine qualities, with emphasis on present and future areas for growing winegrapes in Australia           Gladstones, John, Adelaide [Austràlia]        Winetitles,       1992   

L'Erosion des sols de vignoble : manifestations, mécanismes, remèdes , Macon            Service viticole Chambre d'agriculture de Saone et-Loire,        1988   

Soil tillage in vineyards                      Department of Agricultural Development (Republic of South Africa)         1990            

Los suelos de la vid en España         Luis Hidalgo    MAPA             1986

Edafologia aplicada,   Cobertera, E   Ed. Cátedra, Madrid   1993   

Edafología: uso y protección de suelos  Porta i Casanellas, Jaume Madrid : Mundi-Prensa, 2014

Introducción a la edafología: uso y protección del suelo     Porta i Casanellas, Jaume Mundiprensa      2011  

Soil ecology    Lavelle, P. (Patrick)   Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, cop.        2001

Génesis de los suelos. Gisbert, J. M.[Valencia] : Universitat Politècnica de València, Servicio de Publicacion, 2002

World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports. FAO, 1998

Soil mineral-organic matter-microorganism interactions and ecosystem health : ecological significance of the interactions among clay minerals, organic matter and soil biota. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002

Restauració de terres : ecologia i recuperació de terres malmeses i degradades. Bradshaw, A. D. Barcelona : Diputació. Servei del Medi Ambient, DL 1988

Soil and water conservation in semi-arid areas. Hudson, Norman. Rome : FAO, 1987

Patrimoni geològic de Catalunya . NUCHEDEL RIVERO, R, , ENRESA, Madrid, 2001

Clave de los suelos españoles. Nieves Bernabé, Mario. Madrid : Mundi-Prensa, 1988

Cehegin - 911 : Proyecto Lucdeme : Mapa de suelos. (Escala 1:100.000). [Madrid] : [Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación] : Icona, 1987

Coy - 932 : Proyecto Lucdeme : Mapa de suelos. (Escala 1:100.000). [Madrid] : [Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación] : Icona, 1987

Fiñana - 1012: Proyecto Lucdeme : Mapa de suelos. (Escala 1:100.000). [Madrid] : [Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación] : Icona, 1987

El suelo y los fertilizantes. Fuentes Yagüe, José Luis. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación : Mundi-Prensa, 1999

Traité de viticulture de terroir : comprendre et cultiver la vigne pour produire un vin de terroir .  Morlat, René .   Paris : Éd. Tec & Doc, 2010

 

Atlas nacional de España : geología, geomorfología y edafología . Instituto Geográfico Nacional (Espanya). Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2006

 

Problemes resolts d'hidrologia de superfície, erosió i conservació de sòls . Poch, Rosa M.. Lleida: Universitat de Lleida , 2011

 

Los terroirs vitícolas : definiciones, caracterización y protección . Vaudour, Emmanuelle. Zaragoza: Acribia, DL 2010

 

Fertilisation de la vigne : contribution à une viticulture durable . Delas, Jacques. Bordeaux: Féret, cop. 2010

 

Understanding vineyard soils . White, R.E.. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009

 

Manual práctico de fertilización : calidad de los mostos y vinos . Crespy, André. Chaintré : Oenoplurimédia, 2007

Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y MedioRural y Marino, Centro de Publicaciones, DL 2010,

 

CLIMATOLOGIA

Enologia  avui, 2009, Efectes del microclima d'una parcel·la en la fisiologia de la planta i composició del raïm: exemples a la Terra Alta i al Priorat ". Nadal, M; , De Herralde, Edo, Aranda, Biel, Lampreave, Savé,R.Publicacions URV, 2010 

Fisologia de l'absorció en l'Ecosistema vitícola sòl-planta-atomesfera i repercussions en la qualitat del raïm. Lampreave, Miriam,  tesis doctoral, 2002

Meteorología y climatología. Zúñiga, Ignacio. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, cop. 2010

Post-2020 climate change regime formation. Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2013

Iniciación a la metereología aplicada. Naya, Antonio. Madrid : Penthalon, DL 1987

Iniciación a la meteorología y la climatología. Fuentes Yagüe, José Luis. Madrid; Barcelona [etc.] : Mundi-Prensa, 2000

Atles Climàtic de Catalunya, , Universitat de Barcelona  CLAVERO P. L, MARTÍN-VIDE J., RASO J. M, , 1996

Atles climàtic de Catalunya període 1961-1990. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Institut Cartogràfic de Catalunya : Departament de Medi Ambient, Servei Meteorològic de Catalunya, 2008

Clasificación de los climas. Climas y tiempos de España, . Martin Vide, J., Madrid: Alianza Editorial, 103-124 pp, 2001

Rainfall distribution patternsand their change over time.  Theoretical and Applied Climatology. Ramos, M.C, . 69, 163-170pp. , 2001

MAPA, Agroclimatologia de España, , MAPA

Manual de climatología aplicada: clima, medio ambiente y planificación. Fernandez García, Felipe. Sintesis, 1995.

Metereologia agrícola i forestal a Catalunya, , DARP

Climate, Jackson, David, Wellington, N.Z. : Daphne Brasell AssociatesLtd, 2001

Vegation-climate interaction: how vegetation makes the global environment. Jonathan Adams. Berlin; Springer; Chichester. 2007

Handbook of weather, climate, and water : dynamics, climate, physical meteorology, weather systems, and measurement. Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, cop. 2003

The production of grapes & wine in cool climates . Jackson, David, 1935-. Wellington, New Zealand : Dunmore Publishing, 2007

 

Viticultura : plagues i accidents meteorològics . Salazar Hernández, Domingo M.. València : Editorial de la UPV, DL 2005

 

Principios de meteorología y climatología . Ledesma, Manuel. Madrid : Paraninfo, 2011

 

Inmersos en el aire miramos al cielo: los fenómenos atmosféricos y astronómicos . García Barros, Susana. Barcelona : Graó, 2013

 

Meteorología y climatología . Zúñiga, Ignacio. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, cop. 2010

 

RISKCAT : els riscos naturals a Catalunya = los riesgos naturales en Cataluña = natural risks in Catalonia . Vilaplana, Joan Manuel. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, DL 2008

 

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
VITICULTURE I/19224112
VITICULTURE II/19224119


Subjects that it is recommended to have taken before
FUNDAMENTALS OF BIOLOGY/19224001
PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY/19224002
CHEMISTRY I/19224008
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.