IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) SENSORY EVALUATION I Code 19224107
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st & 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Chemical Engineering
Coordinator
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
E-mail jmcanals@urv.cat
jordi.gombau@urv.cat
elena.roca@urv.cat
Lecturers
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
GOMBAU ROIGÉ, JORDI
ROCA MESA, ELENA
Web
Relevant information Introducció a l'anàlisi sensorial, els sentits i la mecànica del tast

Competences
Type A Code Competences Specific
 A6 Monitor the transformation of grapes into wine whilst taking into account the type of product desired, the national and international regulations and the hygiene regulations and by applying knowledge of oenological practices and wine treatments
Type B Code Competences Transversal
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a l'anàlisi sensorial.
Introducció. Acondicionament de la sala. Horaris més adequats. Iluminació. Copes. Preparació de les mostres. Temperatura

Tema 2. Sentits que intervenen en el tast. Mecanismes neurofisiològics. Sensibilitat i educació dels sentits. Importància de la memòria.
Tema 3. La vista. Fisiologia de l'ull. Aspecte. Limpidesa. Transparència. Vocabulari general.
Tema 4. Olfacte. Fisiologia. Classificació dels olors. Substàncies odoríferes. Classificació dels aromes: primaris, prefermentatius, secundaris i terciaris. Bouquet. Vocabulari.
Tema 5. El gust. Anatomia. Els quatre gustos elementals; dolç, salat, àcid, amarg. Astringència i altres sensacions. Persistència.Vocabulari per cada sensació.
Tema 6. La sequencia de la degustació. Fase visual, fase olfactiva i fase gustativa. Via retronasal. Fitxes de tast.Tast teòric (identificació de substàncies). Tast analític (llindars de percepció).

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A6
3 3 6
Lecture
A6
15 20 35
Practical cases/ case studies in the classroom
B3
15 5 20
Personal attention
4 4 8
 
Short-answer objective tests
A6
1 2 3
Practical tests
A6
B3
1 2 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Practical cases/ case studies in the classroom Plantejament d’una situació (mostres de vi amb aromes-problema) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Personal attention Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Personalized attention
Description
Atenció dels alumnes previ contacte per correu electrònic Sessions de forum al moodle

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
A6
Anivellament 5%
Lecture
A6
presencialitat 10%
Practical cases/ case studies in the classroom
B3
presencialitat 10%
Short-answer objective tests
A6
Examen fi curs 37%
Practical tests
A6
B3
Examen identificació descriptors 38%
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluació de la segona convocatòria serà consistirà en un doble examen de part teòrica i pràctica, a realitzar en el mateix dia.


Sources of information

Basic Sancho, Josep, Introducción al análisis de los alimentos, Universitat Barcelona, 1999
E. Peynaud. , El Gusto del Vino. , Mundi Prensa, 1987
Ronald S. Jackson, Análisis sensorial de vinos : manual para profesionales, Acribia, 2006

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
SENSORY EVALUATION II/19224113

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
OENOLOGICAL CHEMISTRY/19224103
GENERAL OENOLOGY I/19224106

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.