DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA Codi 19224108
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MARQUET ., CHRISTOPHE JEAN LOUIS
Adreça electrònica christophe.marquet@urv.cat
Professors/es
MARQUET ., CHRISTOPHE JEAN LOUIS
Web
Informació rellevant

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A11 Dissenyar un pla de màrqueting en l'àmbit vitivinícola.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A11 Conèixer amb precisió terminològica els conceptes bàsics de l'Economia de l'Empresa.
Analitzar i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Empresa Vitivinícola
1. La Gestió d'Empreses
2. Àrea Econòmic-Financera.
3. Operacions: Estratègia
4. Operacions: Planificació
5. Sistemes de gestió de la producció i dels inventaris
Bloc 2: Màrqueting Vitivinícola
6. El concepte de Màrqueting.
7. El Pla de Màrqueting: CASOS PRÀCTICS
8. Sistemes d'Informació en Màrqueting.
9. Els panells consumidors: IRI, Nielsen, Omnibus, etc.
10. El comportament del consumidor: casos del Procés de compra.
11. Les Variables de segmentació.
12. El Màrqueting emocional.
13. El nou màrqueting "les 6 P 's" vs. Les 4p s del màrqueting. Product. Price. Place. Publicity: Ex. Brief campanya. Point of Sale. Pool of Sales.
14. El pla promocional a la distribució de vins
15. La web en la distribució
16. El pla de mitjans / Les campanyes publicitàries
17. La Direcció comercial i la gestió equip vendes
18. El packaging com a element de comunicació en vins
19. Les tècniques de promoció en el màrqueting del vi.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
0 0 0
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent