IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY II Code 19224109
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
E-mail gemma.beltran@urv.cat
nicolasrozes@urv.cat
mjesus.torija@urv.cat
Lecturers
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
TORIJA MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
Web
Relevant information Conèixer les moleculars dels llevats implicats en els processos enològics. Controlar i estabilitzar els vins des de el punt de vista microbiològic.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Apply basic molecular, cellular and metabolic knowledge to microorganisms and plants
 A6 Monitor the transformation of grapes into wine whilst taking into account the type of product desired, the national and international regulations and the hygiene regulations and by applying knowledge of oenological practices and wine treatments
Type B Code Competences Transversal
 CT1 Use information in a foreign language effectively.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes implicats en els processos enològics.
 A6 Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
Type B Code Learning outcomes
 CT1 Use information in a foreign language effectively.
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Alteracions dels vins, control i estabilitazció microbiològics durant la vinificació. 1. Alteracions produïdes pels llevats.
2. Alteracions produïdes pels bacteris làctics
3. Alteracions produïdes per bacteris acètics.
4. Alteracions produïdes pels fongs. Botrytis cinerea i altres fongs Les podridures gris i noble
5. Estabilització microbiològica dels vins per mètodes físics: filtració, tractament tèrmic, altes pressions
6. Estabilització microbiològica del vins per mètodes químics: l’anhídrid sulfurós (SO2), l’àcid sòrbic. Enzims lítics.
7. Higiene en enologia
Control microbiològic durant la vinificació 1. Introducció a la Biologia Molecular enològica.
2. Control microbiològic aplicat a la indústria enològica
2.1. Mètodes d’aïllament i recompte.
2.2. Mètodes d’identificació: taxonomia clàssica versus taxonomia molecular.
- Metodologies bàsiques de biologia molecular
- Mètodes d’identificació espècies (llevats, BL, BA), dependent i independents de cultiu
- Mètodes d’identificació soques (llevats, BL, BA)
2.3. Aplicacions en la indústria enològica.
3. Cultius iniciadors: últimes tendències.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
A6
26 41.6 67.6
Seminars
A2
A6
CT1
10 20 30
Laboratory practicals
A2
A6
20 28 48
Personal attention
2 0 2
 
Mixed tests
A2
A6
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació dels diferents blocs temàtics de la assignatura
Lecture Exposició teòrica dels continguts
Seminars Resolució de problemes, discussió d'articles divulgatius o científics, i treball en l'aula d'informàtica, sobre temes d'actualitat relacionats amb el temari.
Laboratory practicals Aplicació de tècniques de biologia molecular a mostres de vins i/o mostos.
Personal attention L’alumne pot fer les consultes que cregui convenients mitjançant cita prèvia amb el professor, o per correu electrònic.

Personalized attention
Description
L’alumne pot fer les consultes que cregui convenients mitjançant cita prèvia amb el professor, o per correu electrònic.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A2
A6
CT1
S'avaluaran les diferents activitats realitzades durant els seminaris, així com les tasques a realitzar fora de l'aula. 10
Laboratory practicals
A2
A6
Presentació d'un informe amb els resultats obtinguts durant el periode de pràctiques, així una prova escrita per avaluar els continguts adquirits durant les pràctiques 20
Mixed tests
A2
A6
Les sessions teòriques seran avaluades de manera continuada al llarg del quadrimestre en forma de proves mixtes.
1r parcial: 30%
2n parcial: 40%
70
Others  
 
Other comments and second call

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.

En l'avaluació continua, s'ha de treure un mínim de 3.5 (sobre 10) en totes les proves realitzades per poder fer la mitja.

Segona convocatòria: els controls seran substituïts per una prova única, que correspon al 80 % de la nota final. Si no s'aprova la part de pràctiques, també es farà una avaluació en la segona convocatoria, que correspon al 20% de la nota final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

RIBEREAU-GAYON, P, DUBOURDIEU, D, DONECHE, B, LONVAUD, A, Traité d’oenologie. Microbiologie du vin, Ed. Dunod, Paris, 1998. (versión en Inglés, 2000)

FLEET, G.H., Wine microbiology and biotechnology, Harwood academic publishers, Switzerland, 1993

Complementary

SUAREZ, J.A., Levaduras vínicas: funcionalidad y uso en bodega, Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 1997

SUAREZ, J.A. & B. IÑIGO, Microbiología enológica, Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 1990

BOULTON, R.B., Principles and practices of winemaking, Chapman & Hall, Nueva York, 1996

DICKINSON JR., SWEIZER M., The metabolism and molecular physiology of Saccharomyces cereviae, Taylor & Francis, 1999

BROACH JR., PRINGLE JR., JONES EW, The molecular and cell biology of the yeast Saccharomyces, CSHL Press, 1991

KURTZMAN, C P & FELL, J W, The yeasts: A taxonomic study, Ed. Elsevier Science Pule. Co., Amsterdam, 1998

OUGH, C.S., Tratado básico de enología, Acribia, Zaragoza, 1996

FUGELSANG, K.C., Wine microbiology, Ed. Chapman and Hall Enology Library, New York, 1997

DELFINI, C. & V.F. FORMICA, Wine Microbiology, Science and Technology, Ed. Marcel Dekker, Nueva York, 2001

JACKSON, R.S., Wine science principles and applications, Academic Press, San Diego, 1994

VERARCHTERT, H. & DE MOT, R., Yeast biotechnology and biocatalysis, Ed. Marcel Dekker cop., Nueva York, 1990

REED, G. & NAGODAWITHANA, Yeast technology, Van Nostrand Reinhold, USA, 1991

BARNETT, J.A., R.W. PAYNE & D. YARROW, Yeast: Characteristics and identification, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1990

WALKER, G., Yeast: physiology and biotechnology, Ed. Wiley, New York, 1998

MORENO-ARRIBAS, MV & POLO, MC, Wine chemistry and biochemistry, Ed. Springer, New York, 2009.

FLANZY, C, OEnologie: fondements scientifiques et technologiques, Ed. Lavoisier Tec & Doc, Paris, 1998.

ALEXANDRE, H, GRANVALET, C, GUILLOUX-BÉNATIER, M, REMIZE-BARNAVON F AND TOURDOT-MARÉCHAL, R, Les bactéries lactiques en oenologie. Ed. Lavoisier Tec & Doc, Paris, 2008.

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY I/19224102


Subjects that it is recommended to have taken before
CELL BIOLOGY AND GENETICS/19224003
GENERAL MICROBIOLOGY/19224004
OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY I/19224102
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.