IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II Code 19224110
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second
Language
Català
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
E-mail laura.acena@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Web
Relevant information Aquesta assignatura és continuitat de l'Anàlisi Química Enològica I de manera que, un cop assentats els fonaments de les tècniques d'anàlisi i de l'ús de l'utillatge del laboratori enològica s'estudien els mètodes generals d'anàlisi dels principals components químics del vi, tot posant una especial atenció en l'aspecte pràctic d'aquests. Amb això es pretén que l'alumne aprengui no tan sols a interperetar un protocol d'anàlisi enològica sinó que aconsegueixi també obtenir una visió àmplia dels paràmetres analítics emprats en l'enologia i la seva utilitat en la ressolució de problemes enològics. . Esta asignatura es continuidad de la asignatura Análisis Químico Enológico I de forma que, una vez asentados los fundamentos de las técnicas de análisis y del uso del utillaje del laboratorio enológico estudian los métodos generales de análisis de los principales componentes químicos del vino , poniendo especial atención en el aspecto práctico de los mismos. Con ello se pretende que el alumno aprenda no sólo a interpretar un protocolo de análisis enológico sino que consiga también obtener una visión amplia de los parámetros analíticos empleados en la enología y su utilidad en la resolución de problemas enológicos. .

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A9 Find solutions to specific problems relating to wine production by analysing and interpreting results
Type B Code Competences Transversal
 CT3 Solve problems critically, creatively and innovatively in their field.
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A9 Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Type B Code Learning outcomes
 CT3 Identify the situation as a problem in the field and be sufficiently motivated to face up to it. (Understanding)
Follow a systematic method to divide a problem into parts, identify the causes and apply the knowledge specific to the discipline. (Analysis)
Design a new solution by using all the resources necessary to cope with the problem. (Creativity)
Include the details of the proposed solution in a realistic model. (Innovation)
Reflect on the model proposed, find shortcomings and suggest improvements. (Evaluation)
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
ELS ÀCIDS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Els àcids del most i del vi: Acidesa total, acidesa volàtil i pH del vi. Determinació del pH. Determinació de l’acidesa total. Determinació de l’acidesa volàtil: Mètodes oficials i mètodes usuals. Determinació de l’àcid tartàric. Determinació enzimàtica dels àcids màlic, làctic i cítric. Determinació dels àcids màlic i làctic per cromatografia plana.
ELS GLÚCIDS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Sucres, pectines i gomes del most i del vi. Determinació dels sucres totals del most. Determinació dels sucres reductors del vi: Mètodes oficials i mètodes usuals. Determinació dels sucres per mètodes enzimàtics. Determinació de l’extracte sec.
ELS ALCOHOLS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Els alcohols del vi. Determinació del grau alcohòlic: Mètodes oficials i mètodes usuals Determinació química del l’etanol. Determinació del metanol per GC i per colorimetria. Determinació del glicerol.
ELS ADDITIUS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI Antisèptics i antioxidants. Determinació del diòxid de sofre total i lliure. Càlcul del diòxid de sofre molecular. Determinació dels àcids ascòrbic i sòrbic.
ALTRES COMPOSTOS DEL VI i MÈTODES D'ANÀLISI -Matèria mineral del most i del vi. Determinació de les cendres i de l’alcalinitat de las cendres.
-Color del vi: Paràmetres cromàtics. Determinació dels polifenols totals.
-Determinació del nitrogen total i del nitrogen assimilable.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A1
A9
15 30 45
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A9
CT3
12 18 30
Laboratory practicals
A1
A9
CT3
30 17 47
Forums of debate
A1
A9
1 5 6
Assignments
A1
A9
CT3
2 10 12
Personal attention
2 0 2
 
Mixed tests
A1
A9
CT3
4 0 4
Extended-answer tests
A1
A9
CT3
3 0 3
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i dels criteris d'avaluació de la mateixa
Lecture Exposició teòrica dels continguts dels diferents temes de la matèria amb ajuda de projeccions, vídeos i altra documentació que es cregui oportuna
Problem solving, exercises in the classroom Plantejament, desenvolupament i ressolució de problemes relacionats amb els diferents temes de l'assignatura.
Discussió dels resultats obtinguts en base a situacions reals en un celler.
Laboratory practicals Desenvolupar al laboratori diferents analítiques químiques necessàries pel correcte control de l’elaboració del vi. Per això caldrà buscar el protocol adequat a la bibliografia, raonar la metodologia emprada i dur a terme l'anàlisi amb una mostra real. Les pràctiques impliquen portar al dia la llibreta del laboratori i entregar un informe final al finalitzar aquestes amb els resultats obtinguts i discussió dels mateixos
Forums of debate Discussió a través de fòrums on-line de problemes, mètodes d'anàlisi o temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura.
Assignments Elaboració de tasques de format curt relacionades amb els mètodes d'anàlisi estudiats.
Personal attention L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit es recomana concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor

Personalized attention
Description
L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes durant l'horari del professor d'atenció als alumnes. En aquest darrer supòsit es recomana concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A9
CT3
S'avaluarà la preparació d'aquestes així com l'execució al laboratori (idoneitat del material emprat en cada procediment, preguntes i implicació, sentit crític, temps emprat) i la llibreta de laboratori. Al final de les pràctiques caldrà presentar un informe de pràctiques que també serà avaluat 10 % lab

10% informe
Forums of debate
A1
A9
S'avaluarà la participació així com el nivell i importància dels comentaris Pot augmentar la nota de la tasca en la que es participi fins al 15%.
Assignments
A1
A9
CT3
S'avaluaran els continguts, fonts d'informació consultades, idoneitat i presentació de les tasques.
En cas de que la tasca estigui relacionada amb la ressolució de problemes, s'avaluarà la metòdica seguida per arribar al resultat, el propi resultat i també la capacitat crítica davant els resultats obtinguts.

Pel que fa als informes de pràctiques,s'avaluarà el fonament descrit, els càlculs, reaccions, resultats obtinguts, discussió dels mateixos i bibliografia emprada.

En tots els casos es tindrà en compte l'edició, l'ortografia i la gramàtica del text.
Les tasques comptaran un 25 % de la teoria
Els informes de pràctiques compten un 10% de la nota de pràctiques
Mixed tests
A1
A9
CT3
S'avaluaran conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com càlculs bàsics treballats a les sessions de ressolució de problemes. Els controls que es realitzin (entre 4 i 5) comptaran un 75 % de la nota de la part de teoria
Extended-answer tests
A1
A9
CT3
Avaluació de conceptes teòrics i ressolució de problemes pràctics, tots ells relacionats amb les pràctiques del laboratori Aquest examen compta un 80% de la nota de pràctiques
Others  
 
Other comments and second call

L'ASSISTÈNCIA A LES PRÀCTIQUES ÉS OBLIGATÒRIA.

L'avaluació continuada constarà de treballs, controls curts, informe i treball de laboratori i examen de pràctiques.

La part de teoria compta un 60% de la nota final (75% controls i 25% tasques).

La part de pràctiques compta un 40% de la nota final (10% feina al lab, 10% informes, 80% examen)

Amb aquests percentatges s'obtindrà la nota de l'avaluació continuada que constitueix la primera convocatòria (es farà mitjana sempre i quan la mitjana de cada part sigui de 4).

Els alumnes que no hagin superat aquesta o vulguin millorar nota disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit on hi haurà una part relacionada amb la part de teoria i una altra relacionada amb la part de pràctiques. Cada part comptarà un 50% de la nota i cal assolir una puntuació mínima de 4 per tal de fer mitjana amb l'altre part. En qualsevol cas, per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

En casos excepcionals en els que no s'hagi pogut assistir a les pràctiques (i sempre de manera justificada) es podrà realitzar un examen pràctic substitutiu de l'avaluació d'aquestes.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic J. Garcia Barceló, Tècnicas analíticas para vinos, http://shop.gabsystem.com/b2c/producto/1000000/1/tecnicas-analiticas-para-vinos, GAB, 1990.
Office Internacional de la Vigne et du Vin , Compendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts (2 vol.), , on-line
J.A. Colomer, J. García, A. Esteve., Tècnicas usuales de análisis en enología, , Panreac, on-line
P. Iland, N. Bruer, G. Edwards, S. Caloghiris, E.Wilkes , Chemical analysis of grapes and wine: techniques and concepts , 2ª, Patrick Iland Wine Promotions PTY LTD, 2013
J. Blouin. , Techniques d’analyses des moûts et des vins. , , Dujardin-Salleron, 1992

Complementary H.F. Linskens, JF. Jackson(eds), Wine analysis, , Springer-Verlag, 1988
Office Internacional de la Vigne et du Vin, Codex œnologique international, , on-line
P. Ribéreau-Gayon, Y. Glories,A. Maujean, D. Dubourdieu, Handbook of Enology: The Chemistry of Wine.Stabilization and Treatments, , Wiley, 2000.

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
CHEMISTRY II/19224009
CHEMISTRY I/19224008
OENOLOGICAL CHEMISTRY/19224103
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I/19224104
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.