DATOS IDENTIFICATIVOS 2019_20
Asignatura (*) VITICULTURA I Código 19224112
Titulación
Grado en Enología (2014)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Obligatoria Segundo
Lengua de impartición
Català
Departamento Bioquímica y Biotecnología
Coordinador/a
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Correo-e miriam.lampreave@urv.cat
mariaassumpta.mateos@urv.cat
mireia.giralt@urv.cat
antonio.sanchezo@urv.cat
Profesores/as
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
GIRALT ESTEVE, MIREIA
SÁNCHEZ ORTIZ, ANTONI
Web
Información relevante Estudi de les tècniques vitícoles associades al conreu: esporga en verd, reg i fertilització, maneig del sòl

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A3 Controlar el sistema productivo de la materia prima con criterios de calidad y siguiendo los imperativos reglamentarios integrando los conocimientos de edafología, climatología y viticultura
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A3 Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
tema 1 Introducció històrica. Models de viticultura
tema 2 Estudis previs a la plantació
tema 3 Varietats i portaempelts
tema 4 Plantació
tema 5 Poda en verd

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 1 2
Sesión magistral
A3
24 30 54
Prácticas de campo / salidas
A3
30 35 65
Resolución de problemas/ejercicios
A3
5 12 17
Atención personalizada
A3
4 2 6
 
Pruebas mixtas
A3
4 0 4
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Sesión magistral Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Prácticas de campo / salidas Pràctiques a la finca de Constantí de la URV i visites a vinyes amb l'objectiu de realitzar la pràctica de diverses tècniques vitícoles. Fòrums de debat sobre els temes tractats. Els resultats se avaluen en les proves teòriques.
Resolución de problemas/ejercicios
Atención personalizada Tutories de revisió d'exàmens

Atención personalizada
descripción
Dubtes a classe sobre la matèria i tutories puntuals per resolució de problemes

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A3
Tasques periòdiques 30
Pruebas mixtas
A3
Proves escrites presencials 50
Otros  

Informes de pràctiques

20
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota mínima per a fer mitjana ha de ser de 4,5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fuentes de información

Básica Hidalgo, Tratado de Viticultura, , 2011

Complementaria

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA VITÍCOLAS/19224105
AMPELOLOGÍA/19224111


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.