IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) VITICULTURE I Code 19224112
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
E-mail miriam.lampreave@urv.cat
mariaassumpta.mateos@urv.cat
mireia.giralt@urv.cat
antonio.sanchezo@urv.cat
Lecturers
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
GIRALT ESTEVE, MIREIA
SÁNCHEZ ORTIZ, ANTONI
Web
Relevant information Estudi de les tècniques vitícoles associades al conreu: esporga en verd, reg i fertilització, maneig del sòl

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Use quality criteria and knowledge of edaphology, climatology and viniculture to monitor raw material production in accordance with the regulations
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
tema 1 Introducció històrica. Models de viticultura
tema 2 Estudis previs a la plantació
tema 3 Varietats i portaempelts
tema 4 Plantació
tema 5 Poda en verd

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 1 2
Lecture
A3
24 30 54
Fieldwork/excursions
A3
30 35 65
Problem solving, exercises
A3
5 12 17
Personal attention
A3
4 2 6
 
Mixed tests
A3
4 0 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació programa, tasques a avaluar i fixar calendari de lliurament tasques i proves
Lecture Classes teòriques amb discussió de gràfics i articles
Fieldwork/excursions Pràctiques a la finca de Constantí de la URV i visites a vinyes amb l'objectiu de realitzar la pràctica de diverses tècniques vitícoles. Fòrums de debat sobre els temes tractats. Els resultats se avaluen en les proves teòriques.
Problem solving, exercises
Personal attention Tutories de revisió d'exàmens

Personalized attention
Description
Dubtes a classe sobre la matèria i tutories puntuals per resolució de problemes

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A3
Tasques periòdiques 30
Mixed tests
A3
Proves escrites presencials 50
Others  

Informes de pràctiques

20
 
Other comments and second call

La nota mínima per a fer mitjana ha de ser de 4,5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Hidalgo, Tratado de Viticultura, , 2011

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
VITICULTURAL EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY/19224105
VITICULTURE/19224111


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.