IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) WINE CULTURE Code 19224116
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
E-mail mariaassumpta.mateos@urv.cat
Lecturers
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
Web
Relevant information Relació i impacte de la vitivinicultura amb la societat: Aspectes històrics, econòmics, ambientals i socio-sanitari

Competences
Type A Code Competences Specific
 A10 Integrate historical, geographic, social and health aspects into the ambit of oenology and wine production
Type B Code Competences Transversal
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A10 Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic
• Conèixer orígens i evolució de l'enologia i viticultura en diferents civilitzacions amb un aspecte crític.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
 B6 Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.

Contents
Topic Sub-topic
Aspectes històrics de l'enologia
Vi i salut Introducció general. Metabolisme de l'alcohol.
Metabolisme i efectes perjudicials d'alguns compostos secundaris
Efectes positius. Compostos antioxidants
Vi i gastronomia
Geografia vitivinícola Visió general. Aspectes econòmics i comercials.
Coneixement del principals països productors:
Espanya, Itàlia i França.
Altres països productors europeus
Nous països productors: Austràlia, Xile, Argentina i Sudàfrica.
La professió d'enòleg

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A10
B3
1 1 2
Laboratory practicals
A10
B3
30 23 53
Lecture
A10
B6
19 38 57
Presentations / oral communications
A10
B6
C4
6 18 24
Personal attention
1 1 2
 
Mixed tests
A10
B3
B6
4 8 12
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Desenvolupament de l'assignatura. Assignació de les tasques a realitzar.
Laboratory practicals Sessions comentades de tast. Anàlisi del metabolisme de l'etanol. Relacionar els aspectes organolèptics del tast amb aspectes metodològics de viticultura i enològia.
Lecture Conceptes bàsics de l'assignatura: Història, tractament de residus, Nocions generals zones vitivinícoles, etc...
Presentations / oral communications Presentacions individualitzades de zones específiques. Presentacions de vins
Personal attention Seguiment individual i orientació.

Personalized attention
Description
Tutories individuals per tractar temes de treball de l'assignatura.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A10
B3
Avaluació mitjançant la participació presencial obligatòria al 85% de les pràctiques. 10%
Presentations / oral communications
A10
B6
C4
Anàlisi de les exposicions que hagi de fer l'alumne al llarg del curs. 40%
Mixed tests
A10
B3
B6
Exàmens periòdics (2, amb una avaluació de 2,5 punts cadascun)
50%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Bravo, F. Y Bravo, J.M: Consumo moderado de bebidas alcohólicas: salud y civilización. Inesiba, Madrid, 1993.

Bujan, J. La Guía de la nueva cultura del vino. Rubes editorial, Barcelona, 2004.

Bujanda, L. Efectos del vino en la salud. Prous Science, Barcelona, 2001

Butlletí anual O.I.V.

Chiras D. Environmental Science. A framework for Decision Making. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., CA, 1988.

Ciurana, J. Els vins de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 1980

Empresa Nacional MERCASA: Alimentación en España 2003 (serie anyal). MERCASA, Madrid, 2003.

Giralt, E. Vinyes i vins: Mil anys d’història. Universitat de Barcelona, 1993.

Grande Covian, F., El vino en la nutrición humana. CRDO Campo de Borja, Zaragoza, 1995

Hubrecht Duijker. Atlas de los vinos de España. Ed. Plaja & Janés. Barcelona, 1992.

Umwin, T. El viño y la viña. Geografía histórica de la viticultura y el comercio del vino. Tusquets editores. Barcelona, 2001

Vallee, B. L., El alcohol en el mundo occidental. Investigación y Ciencia, 263: 56-61, 1998.

Revistes periòdiques: Revista de l'ACE, Enólogos, etc...

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
GENERAL OENOLOGY I/19224106
SENSORY EVALUATION I/19224107
VITICULTURE I/19224112
SENSORY EVALUATION II/19224113


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.