DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) ANÀLISI SENSORIAL III Codi 19224117
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
Adreça electrònica nicolasrozes@urv.cat
francescramon.olivella@urv.cat
Professors/es
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
OLIVELLA PASTALLE, FRANCESC RAMON
Web
Informació rellevant

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
 A8 Gestionar una empresa vitivinícola sota criteris de sostenibilitat econòmica
 A9 Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i saber interpretar els resultats
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives
 A8 Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el procés d'elaboració de vins i productes derivats.
 A9 Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Recordar els aromes 1.1. Análisi aromes i/o defectes en solucions sintètiques o vins
1.2. Descubrir aromes i barreja d’aromes.
1.3. Treballar llindars de percepció de defectes
2. Cupatges 2.1. Cupatge vi blanc
2.2. Cupatge vi negre
3. Iniciació a les proves estadístiques d’anàlisi sensorial 3.1. Proves discriminatòries.
3.2. Proves de rànquing.
3.3. Aplicació de l’ISO11035

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Resolució de problemes, exercicis
A9
22 22 44
Sessió Magistral
A6
A8
A9
7 7 14
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves mixtes
A6
A8
A9
3 6 9
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Desenvolupament de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis Sessions a l'aula de tast
Sessió Magistral Aspectes teòrics de l'assignatura
Atenció personalitzada Contactar amb nicolasrozes@urv.cat

Atenció personalitzada
Descripció
Contactar amb nicolasrozes@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A9
Avaluació continuada 30%
Sessió Magistral
A6
A8
A9
Avaluació dels continguts teòrics 30%
Proves mixtes
A6
A8
A9
Examen final 30%
Altres  

Assiduïtat a las sessions de tast

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova mixta (exercicis i cates).


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

Fonts d'informació

Bàsica

M. A. Amerine. 1983. Wine: their sensory evaluation. Ed. Freeman, New York.

J. Bangorri Anguiano. 1985. La Cata de Vinos. Ed. Agricola Española, Madrid.

J. Rabourdin. 1989. Œnologie: Index de 1700 vocables de la degustation. Ed. Elvire, La Chapelle-Saint-Mesmin.

S. Spurrier. 1984. La Degustation. Ed. Bordas, Paris.

E. Peynaud1984. Enología práctica (primera parte). Mundi-Prensa, Madrid.

E. Peynaud. 1987. El Gusto del Vino. Mundi-Prensa, Madrid.

RS Jackson. 2002. Wine tasting. Academic Press.

J. Sancho. 1999. Introducción al análisis de los alimentos. Edicions Universitat de Barcelona.

J. Pich. 2001. La degustació: estudis sobre la percepció del gust i l’acceptació dels aliments. Ed. UIB.

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ENOLOGIA GENERAL I/19224106
ANÀLISI SENSORIAL II/19224113

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ENOLOGIA GENERAL II/19224115

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I/19224102
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II/19224109
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent