IDENTIFYING DATA 2017_18
Subject (*) OENOLOGICAL INSTRUMENTAL ANALYSIS Code 19224118
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Third 1Q
Language
Català
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
E-mail laura.acena@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
Web
Relevant information This course deals with the basis of general methods of analysis of the main chemical components of wine, with special emphasis on instrumental methods. The aim is that students learn not only to understand an analytical wine protocol but also to interpret the analytical results obtained in the laboratory (either basic or specialized) to apply a certain protocol.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A9 Find solutions to specific problems relating to wine production by analysing and interpreting results
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems in the field of Oenology.
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A9 Conèixer i saber utilitzar el material del laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Saber interpretar dades i resultats experimentals
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
Conèixer el fonament de les tècniques instrumentals emprades en el laboratori enològic.
Ser capaç de seleccionar la tècnica instrumental més adequada al problema enològic plantejat
Type B Code Learning outcomes
 B2 Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
Find appropriate solutions.
 B5 Accept and comply with the rules of the group.
Act constructively to deal with any conflicts in the team.
Take an interest in the importance of the group’s activity.
Type C Code Learning outcomes
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system of values.
 C4 Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció a l’anàlisi instrumental enològic Tècniques, instruments i calibració
2. Espectroscopia UV-Visible i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Determinació dels compostos orgànics, metalls i compostos fenòlics del vi. Control de la maduració fenòlica
3. Espectroscopia d'absorció i emissió atòmiques (AAS i AES) i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Determinació dels metalls del vi: K, Ca, Fe, Cu,...
4. Cromatografia de gasos/de líquids i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Cromatografia de gasos (GC) i determinació dels compostos volàtils, aromes, defectes, residus del vi. Cromatografia de líquids (HPLC) i determinació dels compostos orgànics (àcids, sucres, ...), fenòlics, residus del vi
5. Espectroscopia infraroja i aplicacions enològiques Fonament i instrumentació. Mètodes multiparamètrics amb aplicacions enològiques (mètodes ràpids)
6. Anàlisi instrumental sensorial aplicat a l'enologia Tècniques i instruments. Aplicacions enològiques: Cromatografia de Gasos-Olfatimetria (GCO), nas (e-nose) i llengua electròniques (e-tongue)
7. Control de qualitat en el laboratori i autentificació Validació de mètodes. Tècniques per a l’autentificació dels vins: relacions isotòpiques (IRMS), ressonància magnètica nuclear (RMN)

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
0.5 0 0.5
Lecture
A1
A9
10 20 30
Laboratory practicals
A1
A9
B2
B5
C3
C4
15 1 16
Problem solving, classroom exercises
A1
A9
4 2 6
Forums of discussion
A1
A9
B2
C3
C4
0.5 2.5 3
Assignments
A1
A9
B2
B5
C3
C4
0.5 8 8.5
Personal tuition
1 0 1
Assignments
A1
A9
B2
C3
C4
0.5 6 6.5
 
Mixed tests
A1
A9
B2
C4
3 0 3
Extended-answer tests
A1
A9
B2
C3
C4
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura i dels criteris d'avaluació de la mateixa
Lecture Exposició teòrica del contingut del temari amb l'ajuda de presentacions, projeccions, vídeos i qualsevol altra documentació adient
Laboratory practicals Desenvolupar al laboratori diferents anàlisis químiques necessàries pel correcte control de l’elaboració del vi. Per això caldrà buscar el protocol adequat a la bibliografia, raonar la metodologia emprada i dur a terme l'anàlisi amb una mostra real. Les pràctiques impliquen portar al dia la llibreta del laboratori i entregar un informe final al finalitzar aquestes amb els resultats obtinguts i la discussió dels mateixos
Problem solving, classroom exercises Plantejament, desenvolupament i resolució de problemes relacionats amb el temari de l'assignatura i simulant casos reals. Discussió dels resultats obtinguts en base a situacions reals en un celler
Forums of discussion Discussió a través de fòrums on-line de problemes, mètodes d'anàlisi, procediments analítics o temes d'actualitat relacionats amb el temari de l'assignatura
Assignments Elaboració d'informes de les pràctiques realitzades al laboratori. Aquests informes han de constar de: introducció, fonament de l'anàlisi, dades experimentals, càlculs, resultats i discussió dels mateixos, bibliografia i observacions
Personal tuition Els alumnes poden fer les consultes que creguin convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit es necessari concertar cita prèvia a través del Moodle per tal d'assegurar la disponibilitat del professor
Assignments Elaboració de tasques de format curt relacionades amb el temari de l'assignatura

Personalized attention
Description
Els alumnes poden fer totes les consultes que creguin convenients durant les hores de classe presencial i també fora d'aquestes. En aquest darrer supòsit s'haurà de concertar hora prèvia per tal d'assegurar la disponibilitat del professor. Aquest horari de tutoria s'ha de consensuar entre alumne i professor via Moodle.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A9
B2
B5
C3
C4
S'avaluarà la preparació d'aquestes així com l'execució al laboratori (idoneïtat del material emprat, preguntes i implicació, sentit crític, temps emprat) i la llibreta de laboratori. Al final de les pràctiques caldrà presentar un informe de pràctiques que també serà avaluat 10% de la nota final (el treball realitzat al laboratori, juntament amb els informes de pràctiques, comptaran un 30% de la nota de pràctiques)
Problem solving, classroom exercises
A1
A9
Forums of discussion
A1
A9
B2
C3
C4
S'avaluarà la participació així com el nivell i importància dels comentaris. Aquesta metodologia està directament relacionada amb la realització de les tasques El seu pes a la nota final és variable: pot millorar la nota de la tasca on es participi
Assignments
A1
A9
B2
B5
C3
C4
Informes de pràctiques: s'avaluarà el fonament descrit, la presentació de les dades experimentals, els càlculs, els resultats obtinguts, la discussió dels mateixos i la bibliografia emprada.
Es tindrà en compte l'edició, l'ortografia i la gramàtica del text
10% de la nota final (els informes de pràctiques, juntament amb el treball realitzat al laboratori, comptaran un 30% de la nota de pràctiques)
Assignments
A1
A9
B2
C3
C4
Tasques de teoria: s'avaluaran els continguts, fonts d'informació consultades, idoneïtat i presentació de les tasques. Si la tasca està relacionada amb la resolució de problemes, s'avaluarà la metòdica seguida per arribar al resultat, el propi resultat i també la capacitat crítica davant els resultats obtinguts.
Es tindrà en compte l'edició, l'ortografia i la gramàtica del text
15% de la nota final (les tasques comptaran un 25% de la nota de la part de teoria)
Mixed tests
A1
A9
B2
C4

Avaluació dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com dels petits càlculs treballats a les mateixes classes
45% de la nota final (els controls que es realitzin comptaran un 75% de la nota de la part de teoria)
Extended-answer tests
A1
A9
B2
C3
C4
Avaluació dels conceptes teòrics i de la resolució de problemes pràctics, tots ells relacionats amb les pràctiques del laboratori 30% de la nota final (aquest examen compta un 75% de la nota de pràctiques)
Others  
 
Other comments and second call

Les PRÀCTIQUES DE LABORATORI són OBLIGATÒRIES.

L'avaluació continuada constarà de treballs, controls, informes i treball de laboratori i examen de pràctiques.

La part de teoria compta un 60% de la nota final (75% controls i 25% tasques). La part de pràctiques compta un 40% de la nota final (75% examen i 25% informes + feina al laboratori). Amb aquests percentatges s'obtindrà la nota de l'avaluació continuada que constitueix la primera convocatòria (es farà mitjana sempre i quan la mitjana de cada part sigui de 4).

Els alumnes que no hagin superat aquesta convocatòria disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit final de tota la assignatura i que contarà el 100% de la nota, on hi haurà una part relacionada amb la teoria i una altra relacionada amb les pràctiques (amb uns pesos respectius del 60 i del 40% sobre la nota final). Cal assolir una puntuació mínima de 4 en cada part per tal de fer mitjana amb l'altre. En qualsevol cas, i per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

En casos excepcionals en els que no s'hagi pogut assistir a les pràctiques (i sempre prèvia justificació i acceptació del professor) es podrà realitzar un examen pràctic substitutiu de l'avaluació d'aquestes.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves, a excepció del consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic Jacques Blouin, Techniques d'analyses des moûts et des vins , , Dujardin-Salleron
Patrick Iland, Nick Bruer, Greg Edwards, Sue Weeks, Eric Wilkes , Chemical analysis of grapes and wine: techniques and concepts, , Patrick Iland Wine Promotions PTY LTD
Juan García Barceló , Técnicas analíticas para vinos, , GAB Sistemática Analítica S.L.
Organización Internacional de la Viña y el Vino, Compendio de los métodos internacionales de análisis de los vinos y de los mostos (2 vol.), , OIV on line

Complementary Bruce W. Zoecklein, Kenneth C. Fugelsang, Barry H. Gump, Fred S. Nury , Wine analysis and production , , Kluwer Academic/Plenum Publishers
Mariano Guzmán Alfeo , Manual de espectrofotometría en enología , , AMV Ediciones
Jean L. Jacobson , Introduction to wine laboratory practices and procedures , , Springer
P. Ribéreau-Gayon, Y. Glories, A. Maujean, D. Dubourdie , Handbook of Enology (Vol. 2): The chemistry of wine , , John Wiley & Sons
Daniel C. Harris , Análisis químico cuantitativo , , Reverté
Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler , Fundamentos de química analítica , , Thomson
Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman , Principios de análisis instrumental , , McGraw-Hill

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
CHEMISTRY II/19224009
CHEMISTRY I/19224008
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS I/19224104
OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II/19224110
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.