IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) WINE REGULATIONS AND LEGISLATION Code 19224120
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Third
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
CASTELLÀ MARTÍN, ANTON
E-mail francescramon.olivella@urv.cat
Lecturers
OLIVELLA PASTALLE, FRANCESC RAMON
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Use quality criteria and knowledge of edaphology, climatology and viniculture to monitor raw material production in accordance with the regulations
 A11 Design a marketing plan in the field of wine production
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer la legislació vitivinícola espanyola
Conèixer la legislació vitivinícola comunitària
 A11 Adquirir els coneixements necessaris en les tècniques de comunicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1 – Legislació espanyola. Antecedents. La nova legislació Llei 24/2003
2 – La protecció de la qualitat. Els C.R D.O. de vi i altres productes
3 – Els vins especials: sangria, sidra,aperitius, generosos, brandy, vinagre, etc.
4 _ Legislació que afecta les Indústries Agràries.
5 _ Legislació Catalana. Llei 15/2002. l’INCAVI.
6 _ Legislació específica sobre vinyes. Les plantacions. Les produccions.
7 _ Legislació de la U.E.. Organització general. Els Reglaments
8 _ La P.A.C. i la O.C.M. Altres disposicions.
9 _ El Codi Alimentari. Additius, edulcorants, colorants, etc
10 _L’etiquetat i presentació dels vins. Dades obligatòries i dades facultatives.
11_ Legislació sobre residus, envasos i embalatges
12_ Legislació sobre afluents i aigües residuals.
13_ Agricultura Integrada
14_La traçabilitat

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Lecture
A3
A11
28 42 70
Assignments
A3
A11
0 10 10
Personal attention
1 0 1
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Descripció breu del temari
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Assignments L'alumne haurà de fer un treball sobre qualsevol dels temes explicats a classe o algun text o circumstància que comprengui legislació que afecta l’enologia, la viticultura, les indústries agràries, etc.
Personal attention L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant l'horari d'atenció dels professors

Personalized attention
Description
L'alumne pot fer les consultes que cregui convenients durant l'horari d'atenció dels professors.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A3
A11
L'avaluació de l'assignatura es fa amb un treball INDIVIDUAL

TEMA: Qualsevol dels explicats a classe o algun text o circumstancia que comprengui legislació que afecta l’enologia, la viticultura, les indústries agràries, etc.

TEXT :
1. INTRODUCCIÓ (exposició del tema que t'ha motivat)
2. DESPLEGAMENT comentaris sobre la legislació
3. CONCLUSIONS , com t'afecta en el teu cas, a que t'obliga, etc.
4. OPINIÓ PERSONAL
5. ANNEXES


OBJECTIU i CRITERIS DE VALORACIÓ
1. Interès del tema
2. capacitat de l’alumne per trobar la legislació que l'afecta
3. legislació posada al dia
4. capacitat de comprendre aquesta legislació i la interpretació que s’en fa
5. opinió personal

PRESENTACIÓ: a presentar quan es vulgui, sempre abans del dia d’examen fixat al calendari escolar.

NO ES UN TREBALL D'ENOLOGIA NI DE GESTIÓ es un treball de LEGISLACIÓ

TOT PLEGAT ENTRE 10 i 40 PLANES NO MES!!
100%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
GENERAL OENOLOGY I/19224106
GENERAL OENOLOGY II/19224115
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.