IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) WINE AGEING Code 19224122
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Third
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
E-mail nicolasrozes@urv.cat
pol.gimenez@urv.cat
enric.nart@urv.cat
Lecturers
ROZÈS , NICOLAS ANDRE LOUIS
GIMÉNEZ GIL, POL
NART COMES, ENRIC
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
 A6 Monitor the transformation of grapes into wine whilst taking into account the type of product desired, the national and international regulations and the hygiene regulations and by applying knowledge of oenological practices and wine treatments
 A9 Find solutions to specific problems relating to wine production by analysing and interpreting results
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives
Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives
Saber elaborar vins negres destinat a la criança
Saber analitzar els compostos fenòlics del vi negre
Conèixer els diferents tipus de fustes i les seves implicacions em l'evolució del vi
 A9 Conèixer a fons la química dels compostos fenòlics i la seva implicació sensorial.
Saber interpretar les analítiques dels vins negres
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Els compostos fenòlics del vi; característiques químiques i sensorials. Influència sobre la capacitat d’envelliment.
Tema 2. Anàlisis del color i dels compostos fenòlics del vi; mesura i interpretació
Tema 3. Factors vitícoles
Tema 4. Vinificació en negre; Punts crítics per a l’extracció
Tema 5. El Roure
Tema 6. Las barriques
Tema 7. Influència de la criança
Tema 8. Mecànica de la criança
Tema 9. Alternatives a les barriques
Tema 10. Els gasos en Enologia

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Lecture
A6
A9
30 30 60
Laboratory practicals
A6
A9
15 30 45
Seminars
A6
A9
15 15 30
Personal attention
1 1 2
 
Mixed tests
A6
A9
6 6 12
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentar els continguts de l'assignatura, les competències que han d'adquirir, la bilbiografia a consultar i els criteris d'avaluació.
Lecture Impartir els continguts teòrics.
Laboratory practicals Visita a una toneleria. Anàlisi de compostos fenòlics.
Seminars Treball en barriques.
Personal attention S'atendrà als alumnes, prèvia cita per correu electrònic

Personalized attention
Description
S'atendrà als alumnes, prèvia cita per correu electrònic nicolasrozes@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A6
A9
Actitud de l'alumne i informe de pràctiques. 20%
Mixed tests
A6
A9
Es faran dos parcials i un examen final 75%
Others  
 
Other comments and second call

Es necessita una nota mínima de 4/10 per comptabilitar totes les activitats (parcials i exàmen).

Per superar l'assignatura cal tindre una nota de 5.

La segona convocatòria serà un examen final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Bidan, P. i Bonneviale, J.R. Application à l'œnologie des progrès récents en microbiologie et en fermentation. OIV, París, 1988.

Boulton, R.B. Principles and practices of winemaking. Chapman & Hall, New York, 1996.

Delanoe, D. Maillard, C. i Maisondieu, D. Le vin de l'analyse à l'élaboration. Ed. Technologie et Documentation (Lavoisier), París, 1987.

De Rosa, Tulio. Tecnología de los vinos blancos. Mundi-Prensa. Madrid, 1998

Flancy, C. Œnologie; Fondements scientifiques et technologiques. Ed. Lavoisier, París, 1998.

Fleet, G.H. Wine microbiology and biotechnology. Harwood academic publishers, Sidney, 1993.

Jackson, R. S. Wine science: principles and applications. Academic Press, San Diego, 1994.

Lafon-Lafourcade, S. Wine and Brandy. Institut d'Œnologie de Bordeaux, Burdeos, 1983.

Madrid, A. Manual de enologia Pràctica. Ed. A. Madrid Vicente. Madrid. 1987.

Madrid, A; Cenzano, J.M. y Cenzano, A.M. Tecnología y legislación del vino y bebidas derivadas, Ed. Mundi Prensa, Madrid, 1994

Molina, Rafael. Clarificación de mostos y vinos. A. Madrid Vicente, ediciones, Madrid, 1994

Moreno-Arribas & M.C. Polo. Wine Chemistry and Biochemistry”. Ed. M.V. Moreno-Arribas & M.C. Polo. Springer, New York, 2008

Navarre, C. L'Œnologie. Collection Agriculture d'ajourd'hui. Ed. Lavoisier, Paris, 1988.

Peynaud, E. Enologia pràctica. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1989.

Ribéreau-Gayon, J., Peynaud, E., Sudraud,P. y Ribérau-Gayon, P. Sciences et Techniques du vin, 4 toms, Ed. Dunod, Paris (1975-76).

Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D. Doneche, B., Lonvaud, A., Glories, Y. Bertrand, A., Maujean, A. Traité d'Œnologie. 2 Toms, Ed. Dunod, París, 1998.

Suarez. y Iñigo Microbiologia enològica. Mundi-Prensa. Madrid. 1990.

Troost, G. Tecnologia del vino. Ed. Omega. Barcelona. 1992.

Zamora, F. Elaboración y crianza del vino tinto. Mundi-Prensa. AMV Ed. Madrid, 2003

Complementary

Recommendations

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
GENERAL OENOLOGY II/19224115

Subjects that it is recommended to have taken before
OENOLOGICAL CHEMISTRY/19224103
GENERAL OENOLOGY I/19224106
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.