DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS Codi 19224123
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer Juny, Jul., Set.
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
GRAMONA MARTÍ, JAUME
Adreça electrònica jaume.gramona@urv.cat
Professors/es
GRAMONA MARTÍ, JAUME
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura aprofundeix en els factors diferencials en el tast de vins escumosos i les darreres innovacions que s'han desenvolupat per a la millora de la qualitat d'aquests vins.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
 A12 Elaborar les diferents tipologies de vins escumosos i altres begudes fermentades
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Disposar dels coneixements de les condicions ideals per a la realització d'una degustació minimitzant els biaixos.
Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
 A12 Disposar de coneixements necessaris per a l'elaboració de vins escumosos
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció als vins escumosos
2. Els diferents tipus d'elaboració d'escumosos
3. Elaboració de vins base per a escumosos
4. El mètode tradicional: tiratge, fermentació, criança i degorjament
5. Fonaments de la qualitat en els vins escumosos

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A6
A12
22 22 44
Pràctiques de camp/sortides
A6
A12
4 4 8
Pràctiques a laboratoris
A6
A12
8 8 16
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A6
A12
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Metodologia de l'assignatura
Sessió Magistral Classes teòriques
Pràctiques de camp/sortides Sortida visita caves a Sant Sadurní d'Anoia
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al celler Mas dels Frares, una setmana
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Concertar reunions per resolució dubtes. cava@gramona.com i jaume@gramona.com

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A6
A12
Laboratori, Mas dels frares , dues sortides a visites, i informe de practiques amb el tiratge com a base del mateix 24%
Proves objectives de preguntes curtes
A6
A12
Examen final i examen pràctic (cas pràctic) 52%
Altres  

Assistència

24%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es valorarà l'assistencia als tastos que es fan periòdicament durant la tercera hora de classe.

La segona convocatòria serà un examen final amb preguntes curtes i algún problema.

El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fonts d'informació

Bàsica

Cavazzani, Nereo, Fabricación de vinos espumosos, Ed. Acribia, 1989

De Rosa, Tullio, Tecnologia de los vinos espumosos, Ed. Mundi-Prensa, 1990

Giralt, Emili, Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca històrica, col•lecció Honoris Causa. Ed. Universitat de València, 2002

Saracco, Carlo, Produzione dei vini spumanti e frizanti, Ed.Edagricole, 1987

Viader, Ramón, Manual de control de calidad, ,

Revistes:

-ACE. Revista d'Enologia. Associacio Catalana Enòlegs.

-La revue des Oenologues et des techniques vitivinicoles

-Le Blanc et le Rouge

-Le Vigneron Champenoise

-La revue française d’œnologie

-La vid Catalana (1911)

-Apunts de Bartomeu i Josep LLuis Gramona

-Apunts de Jaume Martí

-Le rêve fragile

 

Libres:

- Champagne : Une historie inatendue (les editions de l’atelier).

-Les Grans Vins sans sulfites de Arnaud Immelé.

-Les parfums du Vin. Richard Pfister.

-Le sol, la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon.

-Champagne, Le vin secret sous la direction de Richard Marchal. Ed. Épure.

-Condicionantes nitrogenados en la elaboración de cava. Csic-Urv. Fac Enología-

-Noirs et Blancs en Champagnes. Michèle Jolyot. Atelier Michèle Jolyot 2007.

-Les méthodes biologiques apliquées a la vinification et à l'oenologie, conservation -traitements emboutellaige champagnisation artisanale "le courrier du livre". Max Léglise

-Bibliografia de Gerard liger belair

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent