DATOS IDENTIFICATIVOS 2020_21
Asignatura (*) ELABORACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS Código 19224123
Titulación
Grado en Enología (2014)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
3 Obligatoria Tercer 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Bioquímica y Biotecnología
Coordinador/a
GRAMONA MARTÍ, JAUME
Correo-e jaume.gramona@urv.cat
Profesores/as
GRAMONA MARTÍ, JAUME
Web
Información relevante En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. Aquesta assignatura aprofundeix en els factors diferencials en el tast de vins escumosos i les darreres innovacions que s'han desenvolupat per a la millora de la qualitat d'aquests vins.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A6 Controlar la transformación de la uva en vino en función del tipo de producto buscado, de los imperativos reglamentarios tanto nacionales como internacionales y de la higiene; dominando las prácticas enológicas y los tratamientos de los vinos
 A12 Elaborar las diferentes tipologías de vinos espumosos y otras bebidas fermentadas
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A6 Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
Disposar dels coneixements de les condicions ideals per a la realització d'una degustació minimitzant els biaixos.
Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
 A12 Disposar de coneixements necessaris per a l'elaboració de vins escumosos
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
1. Introducció als vins escumosos
2. Els diferents tipus d'elaboració d'escumosos
3. Elaboració de vins base per a escumosos
4. El mètode tradicional: tiratge, fermentació, criança i degorjament
5. Fonaments de la qualitat en els vins escumosos

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A6
A12
22 22 44
Prácticas de campo / salidas
A6
A12
4 4 8
Prácticas en laboratorios
A6
A12
8 8 16
Atención personalizada
1 1 2
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A6
A12
2 4 6
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Metodologia de l'assignatura
Sesión magistral Classes teòriques
Prácticas de campo / salidas Sortida visita caves a Sant Sadurní d'Anoia
Prácticas en laboratorios Pràctiques al celler Mas dels Frares, una setmana
Atención personalizada

Atención personalizada
descripción
Concertar reunions per resolució dubtes. cava@gramona.com i jaume@gramona.com

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A6
A12
Laboratori, Mas dels frares , dues sortides a visites, i informe de practiques amb el tiratge com a base del mateix 24%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A6
A12
Examen final i examen pràctic (cas pràctic) 52%
Otros  

Assistència

24%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Es valorarà l'assistencia als tastos que es fan periòdicament durant la tercera hora de classe.

La segona convocatòria serà un examen final amb preguntes curtes i algún problema.

El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fuentes de información

Básica

Cavazzani, Nereo, Fabricación de vinos espumosos, Ed. Acribia, 1989

De Rosa, Tullio, Tecnologia de los vinos espumosos, Ed. Mundi-Prensa, 1990

Giralt, Emili, Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca històrica, col•lecció Honoris Causa. Ed. Universitat de València, 2002

Saracco, Carlo, Produzione dei vini spumanti e frizanti, Ed.Edagricole, 1987

Viader, Ramón, Manual de control de calidad, ,

Revistes:

-ACE. Revista d'Enologia. Associacio Catalana Enòlegs.

-La revue des Oenologues et des techniques vitivinicoles

-Le Blanc et le Rouge

-Le Vigneron Champenoise

-La revue française d’œnologie

-La vid Catalana (1911)

-Apunts de Bartomeu i Josep LLuis Gramona

-Apunts de Jaume Martí

-Le rêve fragile

 

Libres:

- Champagne : Une historie inatendue (les editions de l’atelier).

-Les Grans Vins sans sulfites de Arnaud Immelé.

-Les parfums du Vin. Richard Pfister.

-Le sol, la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon.

-Champagne, Le vin secret sous la direction de Richard Marchal. Ed. Épure.

-Condicionantes nitrogenados en la elaboración de cava. Csic-Urv. Fac Enología-

-Noirs et Blancs en Champagnes. Michèle Jolyot. Atelier Michèle Jolyot 2007.

-Les méthodes biologiques apliquées a la vinification et à l'oenologie, conservation -traitements emboutellaige champagnisation artisanale "le courrier du livre". Max Léglise

-Bibliografia de Gerard liger belair

Complementaria

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.