IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY Code 19224125
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Third 2Q
Language
Català
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
E-mail laura.acena@urv.cat
olga.busto@urv.cat
judith.gran@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
BUSTO BUSTO, OLGA
GRAN SERRANO, JUDITH
Web
Relevant information L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumne conegui els sistemes de gestió de la qualitat i seguretat alimentària en la indústria vitivinícola

Competences
Type A Code Competences Specific
 A4 Participate in programming and designing new wine-production facilities or modifying existing ones
 A7 Manage and lead all of the activities regarding quality control in a wine company
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C3 Be able to manage information and knowledge

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A4 Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les pràctiques enològiques.
Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
 A7 Conèixer els sistemes de gestió de qualitat, seguretat alimentària, gestió mediambiental
Conèixer els requisits de la gestió de qualitat en el laboratori enològic per garantir la fiabilitat dels resultats analítics
Conèixer la legislació i normativa aplicable a la qualitat del producte i el procés enològic
Ser capaç d'identificar els diferents estaments i organitzacions així com els seus camps d'actuació relacionats amb la qualitat de la indústria vitivinícola
Reconèixer les diferències existents entre els sistemes de gestió de seguretat alimentària i qualitat
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C2 Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail, forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system of values.
Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and using information.
Reflect on, review and evaluate the information management process.

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció La indústria vitivinícola en el segle XXI. Normativa i legislació alimentària i normativa i legislació específica del vi. Introducció a la qualitat alimentària.
Tema 2. La Qualitat i les entitats relacionades Definició. Antecedents històrics. Característiques de la qualitat. Qualitat i conformitat. Paràmetres de la qualitat. La gestió de la qualitat. Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Millora de la qualitat.
Tema 3. La traçabilitat Implementació de la traçabilitat en l'empresa. Sistemes de traçabilitat i identificació. Legislació aplicable.
Tema 4. El sistema APPCC, eina clau per assegurar la innocuÏtat dels aliments Introducció al sistema APPCC: el sistema d'APPCC. Origen i objectius. Normativa i legislació aplicable. Glossari de termes i conceptes bàsics.
Accions necessàries per a la implantació del sistema APPCC. Documentació i registres del sistema APPCC. Verificació del sistema APPCC.
Tema 5. Gestió de la qualitat Introducció: fonaments de la Gestió de la Qualitat. L'estandardització de la qualitat: sistemes de gestió de la qualitat. Terminologia de la qualitat. Normes de qualitat. Guies d'ajuda per a la implantació de les normes / sistemes de qualitat. El procés de certificació: documentar, implantar i auditar.

Normes UNE-EN-ISO 9000 de gestió de la qualitat i la seva evolució.
Norma ISO 9001:2015

Tema 6. Protocols específics de qualitat per al sector agroalimentari BRC (British Retail Council), IFS (International Food Standard), ISO 22.000.
Tema 7. Laboratoris d'assaig i calibració Definició de termes. Implantació de sistemes de qualitat en laboratoris d'assaig i calibratge (Norma EN ISO 17025). La sistemàtica analítica en l'acreditació. El control intern de la qualitat: gràfics de control. Bones Pràctiques de Laboratori. Acreditació dels laboratoris.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A4
C3
0.5 0 0.5
Lecture
A4
A7
C2
C3
10 15 25
Problem solving, exercises
A4
A7
C2
C3
10 4 14
Practical cases/ case studies in the classroom
A4
A7
C2
C3
10 2 12
Assignments
A4
A7
C2
C3
0.5 20 20.5
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A7
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'explicarà en què consisteix l'assignatura i la seva importància en el món professional
Lecture S'explicaran els principals models de sistemes de gestió de la qualitat i la seguretat alimentària
Problem solving, exercises Es plantejaran exercisis curts per treballar a classe sobre problemes reals relacionats amb aquest àmbit
Practical cases/ case studies in the classroom Es plantejaran supòsits reals (PBL) d'implementació de normes de qualitat i seguretat en empreses enològiques
Assignments Es plantejaran treballs per a desenvolupar individualment o en grup
Personal attention S'atendran les consultes relacionades amb el desenvolupament formal i de continguts de l'assignatura

Personalized attention
Description
S'atendran les consultes dels alumnes de forma presencial després de les hores de classe i virtualment mitjançant el correu-e institucional a través de Moodle

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies in the classroom
A4
A7
C2
C3
Estudi de casos reals d'implementació de normes en una indústria del sector enològic. Lluirament d'un manual integrat de la qualitat, seguretat alimentària i control mediambiental 10
Assignments
A4
A7
C2
C3
Lliurament dels treballs encomenats al llarg del curs correctes en fons i forma 40
Mixed tests
A7
Avaluació dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals 50
Others  
 
Other comments and second call

La nota final de l'assignatura es calcularà considerant les notes dels supòsits pràctics, els treballs i les proves mixtes tenint en compte la ponderació de cadascuna d'elles. Per poder fer mitjana, però, s'ha d'obtenir una nota mínima de 4'5/10 en les proves mixtes.
L'assistència a classe es valora i forma part de l'avaluació dels supòsits pràctics.
A més a més, l'assistència a classe de forma continuada és requisit indispensable per poder realitzar les proves mixtes de l'avaluació continuada.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves, a excepció del consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

Sources of information

Basic Compañó Beltrán, R., Rios Castro, A., Garantía de la Calidad en los Laboratorios Analíticos, Síntesis, Madrid
, htpp://www.agrodigital.com, ,
, http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/alimentos_calidad/calidad.htm, ,
, http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm, ,
, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp, ,
, http://www.fao.org, ,
, http://www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp, ,
Frutos Fernández, M¯ José, Aseguramiento de la calidad en la industria agroalimentaria, Uniiversidad Miguel Hernández, Elche
Salazar Mato, José Francisco, Trazabilidad y seguridad alimentaria en frutas y hortalizas, , Almería
Francisco Polledo, Juan José, Gestión de la seguridad alimentaria análisis de su aplicación efectiva, Mundi-Prensa, Madrid
, Etiquetado de los alimentos- normas bàsiques _ Codex alimentarius, ,
, El APPCC elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria UPV, ,
Edwars Deming, Calidad, productividad y competitividad , Ed Diaz de Santos,
, ISO 17025, ,

Complementary , FOOD RESOURCE. ANALISIS SENSORIAL (http://food.oregonstate.edu/faq/sensory/card.html), ,
, LEGISLACION ALIMENTARIA (http://www.ainia.es/bases/gema/normasGenerales.nsf), ,
, Revista Consumer (http://revista.consumer.es), ,
, ISO. Normas de Análisis sensorial (http://www.iso.ch/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList?ICS1=67&ICS2=240&ICS3=), ,
, Rapid Alert System for Food and Feed. RASFF. EC.(http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm), ,
, Análisis sensorial. Guía general para el personal de los laboratorios de evaluación sensorial. Parte 1: Responsabilidades del personal. (ISO 13300-1:2006), , AENOR
, Còdigo alimentario español, ,
, CGA-ENAC-LE, ,
, http://www.iso.ch/9000e/iso14000.pdf , ,

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.