DATOS IDENTIFICATIVOS 2019_20
Asignatura (*) INGENIERÍA ENOLÓGICA Código 19224126
Titulación
Grado en Enología (2014)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Obligatoria Tercer
Lengua de impartición
Català
Departamento Ingeniería Química
Coordinador/a
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
Correo-e francisco.lopez@urv.cat
joan.rabada@urv.cat
Profesores/as
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
RABADÀ BAIGES, JOAN
Web
Información relevante Coneixement dels processos i equips que intervenen a l'elaboració i l'embotellat del vi.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A1 Aplicar conocimientos básicos de matemáticas, física, química y biología a la enología
 A4 Participar en la programación y diseño de nuevas instalaciones vitivinícolas o modificaciones de las existentes
 A8 Gestionar una empresa vitivinícola bajo criterios de sostenibilidad económica
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
 A4 Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i productes derivats.
 A8 Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el procés d'elaboració de vins i productes derivats.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1: CONCEPTES GENERALS. Composició del raïm. Densitat del raïm. Classificació del most. Rendiments de l’operació d’extracció: Raïm/most/vi. Paràmetres químics i físics del most. Paràmetres químics i físics del vi.
TEMA 2: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (I). 2.1. Sistemes de transport del raïm
2.2. Tremuges de descàrerga de raïm
2.3. Transport del raïm
2.4. Sistemes de trepitjat.
2.5. Sistemes de derrapat.
2.6. Transport de la verema: sencera, trepitjada, derrapada.
TEMA 3: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (II). 3.1. Estudi de l’operació de premsar.
3.2. Tipus de premses.
TEMA 4: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (III). Sistemes de neteja i filtració de mostos. 4.1. Definició: eliminació de sòlids en suspensió.
4.2. Sistemes i equips.
TEMA 5: ENVASOS EN ENOLOGIA: FERMENTADORS I VINIFICADORS. 5.1. Disseny, dimensions i tipus de material de construcció.
5.2. Fermentadors i vinificadors: càlculs i disseny.
TEMA 6: BESCANVI DE CALOR. El control de la temperatura en la fermentació alcohòlica. 6.1. Balanç energètic de la fermentació alcohòlica.
6.2. Factors que intervenen en l'augment de la temperatura.
6.3. Determinació de les temperatures de fermentació.
6.4. Mètodes i sistemes de refrigeració.
6.5. Estudi dels equips de fermentació controlada.
6.6. Càlcul d'equips de refrigeració.
TEMA 7: FILTRACIO DE VINS 7.1.Introducció.
7.2. Filtres.
7.3. Tipus de filtracions.
7.4. Equips de filtració: disseny i càlculs.
TEMA 8: INSTAL•LACIONS PEL TRACTAMENT DEL VI I TÈCNIQUES D’EMBOTELLAT: OPERACIONS AUXILIARS 8.1. Estabilitat del vi respecte a l’àcid tartàric.
8.2.Utilització del nitrogen com sistema de bioprotecció dels vins.
8.3. Tècniques de dosificació del sulfurós.
8.4. Tècniques de clarificació.
8.5.Tècniques d’agitació i barreges.
8.6. Equips per l’embotellat del vi.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A1
A9
A14
15 13 28
Resolución de problemas/ejercicios
A1
A9
A14
15 35 50
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1
A14
25 35 60
Foros de discusión
A14
3 3 6
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas mixtas
A1
A4
A8
4 4 8
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Foros de discusión Activitat on es debaten temes d'actualitat relacionats amb l'àmbit acadèmic i/o professional.
Atención personalizada Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atención personalizada
descripción
Cita prèvia al correu electrònic dels professors: joan.rabada@urv.cat , francisco.lopez@urv.cat

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A1
A9
A14
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1
A14
Pruebas mixtas
A1
A4
A8
Examens de control: Es faran dos exàmens per l’avaluació continuada. 1er. 50 % nota, 2n control 50 % nota. Necessari treure 4 mínim per fer mitjana 100%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

La segona convocatòria consistirà en un examen de la matèria impartida durant el curs.


Fuentes de información

Básica

Capítol de llibre: Engineering Applied to the Wine Fermentation Industry, autors López, F.; Urtubia-Urbina, A.; Pérez-Correa, J.R., pp. 158-180 del llibre Applications of Microbial Engineering (CRC Press LLC, Anglaterra, 2013, ISBN: 978-1-466-5857-75).

El professor proporcionarà la bibliografia adient a cada tema del contingut de l'assignatura.

Complementaria

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
ESTADÍSTICA/19224005
MATEMÁTICAS/19224006
FÍSICA/19224007
QUÍMICA II/19224009
QUÍMICA I/19224008
OPERACIONES BÁSICAS/19224101
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.