IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) OENOLOGICAL ENGINEERING Code 19224126
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Third
Language
Català
Department Chemical Engineering
Coordinator
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
E-mail francisco.lopez@urv.cat
joan.rabada@urv.cat
Lecturers
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
RABADÀ BAIGES, JOAN
Web
Relevant information Coneixement dels processos i equips que intervenen a l'elaboració i l'embotellat del vi.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Apply basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology to oenology.
 A4 Participate in programming and designing new wine-production facilities or modifying existing ones
 A8 Manage a wine company using sustainability criteria
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
 A4 Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i productes derivats.
 A8 Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el procés d'elaboració de vins i productes derivats.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: CONCEPTES GENERALS. Composició del raïm. Densitat del raïm. Classificació del most. Rendiments de l’operació d’extracció: Raïm/most/vi. Paràmetres químics i físics del most. Paràmetres químics i físics del vi.
TEMA 2: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (I). 2.1. Sistemes de transport del raïm
2.2. Tremuges de descàrerga de raïm
2.3. Transport del raïm
2.4. Sistemes de trepitjat.
2.5. Sistemes de derrapat.
2.6. Transport de la verema: sencera, trepitjada, derrapada.
TEMA 3: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (II). 3.1. Estudi de l’operació de premsar.
3.2. Tipus de premses.
TEMA 4: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (III). Sistemes de neteja i filtració de mostos. 4.1. Definició: eliminació de sòlids en suspensió.
4.2. Sistemes i equips.
TEMA 5: ENVASOS EN ENOLOGIA: FERMENTADORS I VINIFICADORS. 5.1. Disseny, dimensions i tipus de material de construcció.
5.2. Fermentadors i vinificadors: càlculs i disseny.
TEMA 6: BESCANVI DE CALOR. El control de la temperatura en la fermentació alcohòlica. 6.1. Balanç energètic de la fermentació alcohòlica.
6.2. Factors que intervenen en l'augment de la temperatura.
6.3. Determinació de les temperatures de fermentació.
6.4. Mètodes i sistemes de refrigeració.
6.5. Estudi dels equips de fermentació controlada.
6.6. Càlcul d'equips de refrigeració.
TEMA 7: FILTRACIO DE VINS 7.1.Introducció.
7.2. Filtres.
7.3. Tipus de filtracions.
7.4. Equips de filtració: disseny i càlculs.
TEMA 8: INSTAL•LACIONS PEL TRACTAMENT DEL VI I TÈCNIQUES D’EMBOTELLAT: OPERACIONS AUXILIARS 8.1. Estabilitat del vi respecte a l’àcid tartàric.
8.2.Utilització del nitrogen com sistema de bioprotecció dels vins.
8.3. Tècniques de dosificació del sulfurós.
8.4. Tècniques de clarificació.
8.5.Tècniques d’agitació i barreges.
8.6. Equips per l’embotellat del vi.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A1
A9
A14
15 13 28
Problem solving, exercises
A1
A9
A14
15 35 50
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A14
25 35 60
Forums of debate
A14
3 3 6
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A1
A4
A8
4 4 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Problem solving, exercises in the classroom Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Forums of debate Activitat on es debaten temes d'actualitat relacionats amb l'àmbit acadèmic i/o professional.
Personal attention Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Personalized attention
Description
Cita prèvia al correu electrònic dels professors: joan.rabada@urv.cat , francisco.lopez@urv.cat

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises
A1
A9
A14
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A14
Mixed tests
A1
A4
A8
Examens de control: Es faran dos exàmens per l’avaluació continuada. 1er. 50% nota, 2n control 50% nota. Necessari treure 4 mínim per fer mitjana 100%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

La segona convocatòria consitirà en un examen de la matèria impartida durant el curs.


Sources of information

Basic

Capítol de llibre: Engineering Applied to the Wine Fermentation Industry, autors López, F.; Urtubia-Urbina, A.; Pérez-Correa, J.R., pp. 158-180 del llibre Applications of Microbial Engineering (CRC Press LLC, Anglaterra, 2013, ISBN: 978-1-466-5857-75).

El professor proporcionarà la bibliografia adient a cada tema del contingut de l'assignatura.

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
STATISTICS/19224005
MATHEMATICS/19224006
PHYSICS/19224007
CHEMISTRY II/19224009
CHEMISTRY I/19224008
BASIC OPERATIONS/19224101
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.