IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) VITICULTURAL PATHOLOGIES Code 19224127
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Compulsory Third
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
E-mail mariaassumpta.mateos@urv.cat
Lecturers
MATEOS FERNÁNDEZ, MARIA ASSUMPTA
Web
Relevant information Principals plagues i malalties que afecten a la vinya i procediments de prevenció i control

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Use quality criteria and knowledge of edaphology, climatology and viniculture to monitor raw material production in accordance with the regulations
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament de les plantes.
Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada producció vitícola.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Bloc 1. Aspectes introductoris Tema I.1- Introducció: Protecció de cultius. Factors abiòtics i biòtics. Paràsits i patògens. Plagues i malalties. Grups d'organismes causants de plagues i malalties a la vinya.

Tema I.2.- Models de producció vitícola: Viticultura convencional, Viticultura de protecció Integrada, Viticultura Ecològica i Viticultura Biodinàmica. Normativa

Tema I.3.- Els tractaments fitosanitaris en viticultura. Dosificació dels fitosanitaris. Legislació.
Bloc 2. Les plagues de la vinya Tema II. Els principals insectes que afecten la producció vitícola.

Tema III. Els principals àcars d’interès vitícola.

Tema IV. Danys originats per invertebrats i vertebrats a la vinya.
Bloc 3. Les malalties de la vinya Tema V.- Fongs aeris

Tema VI.1- Fongs de les arrels

Tema VI.2- Fongs de la fusta

Tema VII.- Nematodes d’interès vitícola.

Tema VIII.1.- Principals virus, bacteris i fitoplasmes d’interès vitícola.

Tema VIII.2.- Bacteris i podridures del raïm

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A3
15 15 30
Seminars
A3
12 12 24
Assignments
A3
4 6 10
Personal attention
2 0 2
 
Oral tests
A3
2 2 4
Mixed tests
A3
2 2 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El professor farà una breu introducció a l'assignatura
Lecture Sessions teòriques a l'aula
Seminars Treballs en profunditat de temes relacionats amb els continguts donats a les sessions magistrals
Assignments Realització de documents diversos sobre diferents organismes que causen plagues i malalties a la vinya i la seva gestió amb diferents estratègies vitícoles
Personal attention Per resoldre dubtes sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'assignatura

Personalized attention
Description
L'alumne pot concertar l'atenció personalitzada amb el professor mitjançant correu electrònic, o durant l'assistència a les sessions teòriques

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A3
Realització i discussió de tasques sobre estratègies de protecció i sobre diferents organismes que causen plagues i malalties a la vinya. 7.5
Oral tests
A3
Realització i discussió de tasques sobre estratègies de protecció i sobre diferents organismes que causen plagues i malalties a la vinya. 7.5
Mixed tests
A3
Realització de dos proves parcials escrites 85
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria, si s'escau, constarà de les mateixes parts examinades prèviament (part 1 i part 2), sempre que l'alumne no hagi tret una nota superior al

4.5

en alguna de les dues parts, i/o que la mitjana aritmètica entre les dues parts no sigui superior a

5

Sources of information

Basic VVAA, Plagues i accidents metereològics, UPV, 2005
VVAA, Decálogo del viticultor, Ed. Agrotécnicas, 2013
Joly, N., El vino del cielo a la tierra, Fertilidad de la tierra, 2008
VVAA, Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, DAAIAR, 2018
C. de Liñan Carral & C. de Liñan Vicente, , Vademecum de productos fitosanitarios y nutricionales, , Ediciones Agrotécnicas, 2019

Complementary , http//www.ruralcat.net, ,
, http://www.magrama.gob.es, ,
P.Balsari – A. Scienza , , Formas de cultivo de la vid y modalidades de distribució de los productos fitosanitàrios, Mundi-Prensa, 2004

Recommendations

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
VITICULTURE II/19224119

Subjects that it is recommended to have taken before
VITICULTURAL EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY/19224105
VITICULTURE I/19224112
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.