IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) CREATING VALUE IN THE WINE SECTOR Code 19224212
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional
Language
Català
Department Biochemistry and Biotechnology
Coordinator
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
E-mail jmcanals@urv.cat
Lecturers
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
Web
Relevant information L'objectiu de l'assignatura és mostrar a l'estudiant com crear valor econòmic a partir d'un producte vitivinícola de qualitat.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A11 Design a marketing plan in the field of wine production
Type B Code Competences Transversal
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A11 Conèixer l'estructura mundial del sector vitivinícola.
Disposar dels coneixements necessaris per definir una estratègia de posicionament d'un producte vitivinícola i com organitzar-se en el marc d'una estructura empresarial.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
1. La indústria del vi
1.1. Competim en un mercat mundial
1.2. Segmentació. La Piràmide de Preus
1.3. Qüestionant els paradigmes de la Indústria
2. Els Models Estratègics
2.1. Els Models competitius
2.2. El Perfil Econòmic
2.3. La visió estratègica
3. Del producte a la marca
3.1. La marca com element diferencial
3.2. De l'estratègia de "push" a la de "pull"
3.3. Construint marques rellevants
4.Organització i Lideratge
4.1. Principis d'organització
4.2. Gestió i Lideratge
5.El Estates & Wines Business case

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A11
21 20 41
Practical cases/ case studies in the classroom
A11
6 6 12
Assignments
A11
1 10 11
Personal attention
1 0 1
 
Mixed tests
A11
2 7 9
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Practical cases/ case studies in the classroom Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global
Assignments L'estudiant realitzarà un treball seguint les indicacions donades pel professor.
Personal attention Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Personalized attention
Description
L'estudiant que vulgui ser atès pl professor, haurà d'enviar un correu electrònic al professor

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies in the classroom
A11
Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global. 15%
Assignments
A11
Treball bibliogràfic o de camp sobre una temàtica proposada pel professor. 15%
Mixed tests
A11
Es realitzarà una prova sobre els continguts de la sessió magistral. 70%
Others  
 
Other comments and second call

Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria serà un examen que contarà el 70%; es guardarà la nota dels supòsits pràctics i els treballs.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Sources of information

Basic

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.