DATOS IDENTIFICATIVOS 2018_19
Asignatura (*) MICOLOGIA VITÍCOLA Código 19224216
Titulación
Grado en Enología (2014)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
3 Optativa 2Q
Lengua de impartición
Català
Departamento Ciencias Médicas Básicas
Coordinador/a
GENÉ DÍAZ, JOSEPA
Correo-e josepa.gene@urv.cat
albertomiguel.stchigel@urv.cat
isabelantonieta.iturrieta@urv.ca
Profesores/as
GENÉ DÍAZ, JOSEPA
STCHIGEL GLIKMAN, ALBERTO MIGUEL
ITURRIETA GONZÁLEZ, ISABEL ANTONIETA
Web
Información relevante Aquesta assignatura pretén donar a l’alumne els coneixements teòrics-pràctics necessaris pel reconeixement i identificació dels fongs relacionats amb la vinya, bàsicament fongs patògens però també aquells que són beneficiosos pel cultiu de la vinya. Un cop l’alumne hagi cursat l’assignatura es tindran coneixements de cóm i perquè els fongs poden produir malalties a les plantes, perquè són importants els fong, bàsicament miceliars, en el sector vitícola, i el que és més important, els alumnes hauran adquirits els criteris necessaris pel reconeixement de qualsevol fong de importància vitivinícola.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Aplicar de forma integrada conocimientos básicos a nivel molecular, celular y metabólico en microorganismos así como en plantas
Tipo B Código Competencias Transversales
 B5 Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida
Tipo C Código Competencias Nucleares

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com durant el procés de maduració del raïm.
Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.
Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la planificació d’una nova plantació
Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura
Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat per fongs pel consum humà.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B5 Se interesa por la importancia de la actividad que se lleva a cabo en el grupo.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje

Contenidos
tema Subtema
1. Conceptes bàsics en micologia. Característiques generals dels fongs, biologia i classificació.
2. Els fongs com organisme fitopatogen. Patologies fúngiques a les diferents parts de la planta. Estratègies per la infecció. Cicle d’una malaltia fúngica.
3. Coneixaments per a l'estudi in vitro dels fongs. Tècniques més comuns per a l’aïllament i la determinació de fongs fitopatogens i colonitzadors de diferents substrats.
4. Oomicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patògens de la vinya: Plasmopara viticola (Mildiu), Phytophthora spp. (Podridura del coll i de l’arrel).
5. Zigomicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patògens de la vinya: Rhizopus spp. (Podridura dels fruits).
6. Ascomicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patògens de la vinya: Uncinula necator (Oïdi), Botryotinia fuckeliana (Podridura gris), Guignardia bidwellii (Podridura negre), Elsinoë ampelina (Antracnosi), Pseudopezicula tracheiphila (“Rotbrenner”), Eutypa lata (Eutipiosi), Cryptosporella viticola (Excoriosi), Botryosphaeria spp. (Braç mort negre i Podridura de fruits), Glomerella cingulata (Antracnosi o Podridura de fruits), Rosellinia necatrix i Roesleria subterranea (Podridura de l’arrel), Mycosphaerella angulata (Taques angulars de les fulles).
7. Basidimicets. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patologies a la vinya: Physopella ampelopsodis (Rovell), Stereum hirsutum i Phellinus igniarius (Esca), Armillaria mellea (Podridura de l’arrel).
8. Fongs asexuals. Característiques generals, cicle biològic, grups taxonòmics d’importància. Patologies produides per hifomicets: Verticillium dahliae (Pansiment foliar), Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium o Penicillium (Podridura dels fruits), Phymatotrichopsis omnivora (Podridura radicular). Patologies produides per celomicets: Coniella diplodiella (Podridura blanca), Greeneria uvicola (Podridura amarga), Septoria ampelina (Melanosi).
9. Micorrices. Caracterìstiques generals i la seva aplicació en viticultura.
10. Fongs a la bodega. Aspectes perjudicial i beneficiosos.
Contingut de les classes pràctiques 1- Tècniques d’estudi dels fongs microscòpics.
2- Criteris per a la classificació dels zigomicets, ascomicets i deuteromicets.
3- Desenvolupament dels Postulats de Kock amb algun patogen per a la vinya.
4- Estudi quantitatiu /qualitatiu dels fongs presents al sòl de vinya o a les parets d’una bodega.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A2
B5
20 2 22
Prácticas en laboratorios
A2
B5
12 1 13
Seminarios
A2
B5
2 30 32
Atención personalizada
2 0 2
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura
Sesión magistral Desenvolupament dels diferents temes amb suport electrònic. El valora la presencialitat a les mateixes.
Prácticas en laboratorios Les sessions pràctiques són obligatòries per a poder aprovar l'assignatura. Les faltes d'assistència repercutiran directament en el percentatge d'avaluació destinat a aquesta metodologia. Es desenvolupen durant 4 dies (tres hores diàries).
Seminarios Realització d'un treball individual relacionat amb el programa de l'assignatura.
Atención personalizada Sempre amb acord previ

Atención personalizada
descripción
A conseqüència de la no assignació d'espai destinat a rebre alumnes als professors procedents d'altres facultats, l'atenció serà amb acord previ via correu electrònic, i abans o després de les classes magistrals o pràctiques.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A2
B5
Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura. Es fonamental assistir a les classes magistrals per desprès entendre el contingut de les sessions pràctiques. Per l'avaluació final es tindrà en compta assistència continuada i el seguiment de les classes. 10 %
Prácticas en laboratorios
A2
B5
Assistència i aprofitament de les classes pràctiques que són obligatòries per a tothom.
La no realització de les pràctiques implica no poder aprovar l'assignatura.
IMPORTANT: el percentatge destinat a l'avaluació d'aquesta part variarà en funció del nombre de faltes d'assistència.
40 %
Seminarios
A2
B5
Presentació d'un treball.

L'interès i la temàtica del treball s'han de comunicar al professor responsable de l'assignatura duran les 4 primeres setmanes una vegada començat el quadrimestre. Passat aquest temps, qui no hagi manifestat interès, s'entendrà que no vol fer el treball. (VEURE ALTRES COMENTARIS )
25 %
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
Realització d'una prova única de síntesi (per escrit) al final del quadrimestre, segons calendari oficial, que constarà de preguntes relacionades amb el contingut de les classes teòriques i una de practiques. 25 %
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

IMPORTANT RECORDAR: L'assistència a pràctiques és un requisit indispensable per a aprovar l'assignatura.

CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL:

- Penjat al Moodle trobaran disponibles:

· Un llistat de temes a escollir. Els temes no es poden repetir entre companys.

· Els criteris pel desenvolupament dels mateixos.

- Els treballs es poden presentar de forma oral o escrita previ acord amb el responsable de l'assignatura:

· El treball oral es farà en base a un Powerpoint de màxim 1/2 h d'exposició a classe per a la resta de companys. Es imprescindible presentar un resum del mateix un dia abans de la data convinguda d'exposició.

· El treball escrit tindrà una extensió màxima de 10 fulls. La data de presentació del mateix serà, com a màxim, l'últim dia de classes teòriques segons calendari oficial.

LA SEGONA CONVOCATÒRIA CONSISTIRÀ EN UNA PROVA ÚNICA AMB PREGUNTES TANT DEL TEMARI DE TEORIA COM EL DE PRÀCTIQUES. PERÒ, RECORDIN SOLAMENT ES PODRAN PRESENTAR AQUELLS QUE HAGIN FET LES PRÀCTIQUES.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.


Fuentes de información

Básica AGRIOS GN, Plant pathology, 2005, 5 ed, Elsevier. Academic Press, Amsterdam
WATKINSON S, BODDY L, MONEY NP, The Fungi, 2016, 3 ed, Academic Press., aMSTERDAM
VARMA A, HOCK B., Mycorrhiza. Structure, function, molecular biology and biotechnology, 1999, Springer-Verlag, Berlin
Dra. J Gené/Dr. AM Stchigel, Presentacions classe, 2018,
PEARSON, R. C., GOHEEN, A. C., , Plagas y enfermedades de la vid (APS), 1998, Mundi-Prensa, Madrid

Complementaria

BARNETT HL, HUNTER BB., Illustrated genera of imperfect fungi., 1998. MANSILLA VAZQUEZ JP, PINTOS VARELA C & ABELLEIRA ARGIBAY A., Patología de la vid., 1991., Servicio de publicaciones de la Excma. Diputación

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA/19224003
MICROBIOLOGÍA GENERAL/19224004
VITICULTURA I/19224112
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.