DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) EXPORTACIÓ DE VINS Codi 19224227
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Juny, Jul., Set.
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MARQUET , CHRISTOPHE JEAN LOUIS
Adreça electrònica christophe.marquet@urv.cat
Professors/es
MARQUET , CHRISTOPHE JEAN LOUIS
Web
Informació rellevant Este curso tiene como objetivo explicar los conceptos básicos de la exportación de vinos y cavas y ayudar a diseñar una estrategia de internacionalización. Para ello se analiza cómo segmentar el mercado, realizar una correcta prospección de los actores claves en la distribución, así como el posicionamiento en precio en función de los costes operativos en cada caso.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i saber interpretar els resultats
 A11 Dissenyar un pla de màrqueting en l'àmbit vitivinícola.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Disposar dels coneixements necessaris per portar a terme la comercialització de vins a nivell internacional.
 A11 Conèixer la normativa de comerç internacional
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Conceptos básicos de exportación de vinos y cavas.

Estrategia de desarrollo de negocio a nivel de internacional.

Canales de retail idóneos y estrategias de marketing para hacer crecer un negocio internacional en dichos canales.

Recursos de trade marketing internacional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A9
A11
10 15 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A9
A11
3 20 23
Sessió Magistral
A9
A11
8 15 23
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A9
A11
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Supòsits pràctics/ estudi de casos En un context virtual o semipresencial:
Plantejament d'una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l'estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global fent servir les utilitats de l'aula virtual (Moodle): publicació de documents, debats, xats, lliurament de tasques ...
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als estudiants.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A9
A11
S'avaluarà a l'estudiant per mitjà d'informes dels casos i una prova de conceptes. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA/19224108
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent