IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject (*) TOOLS FOR ENTREPRENEURSHIP Code 19224232
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Optional 2Q
Language
Català
Prerequisites
Department Business Management
Coordinator
CÀMARA TURULL, XAVIER
E-mail xavier.camara@urv.cat
Lecturers
CÀMARA TURULL, XAVIER
Web
Relevant information Aquesta assignatura pretén sensibilitzar els estudiants envers a l'emprenedoria. Es donaran a conèixer les habilitats i eines bàsiques per a poder dur a terme un projecte emprenedor propi.

Competences
Type A Code Competences Specific
Type B Code Competences Transversal
 CT6 Identify their learning process and their academic and professional careers
Type C Code Competences Nuclear

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
Type B Code Learning outcomes
 CT6 Identify their own learning process. (Learning)
Design academic and professional tracks. (Tracks)
Type C Code Learning outcomes

Contents
Topic Sub-topic
Module 0: Introduction and early entrepreneurial experiences -Course presentation
-First inputs on entrepreneurship and innovation
-Real experiences of entrepreneurial projects
Module 1: Teamwork and people management -Key theoretical aspects
-Workshop: Team building
Module 2: Creativity and innovation -Creativity: contextualization, the generation and validation of ideas, definition of the project to be developed
-Innovation: Idea vs. innovation, prototyping.
Module 3: Story telling -From the idea to the first million euros
-Story telling our project
Module 4: More entrepreneurial experiences –The presentation of experiences
-Debate with entrepreneurs
Module 5: Communication tools -The first sales pitch
-Techniques for improving the pitch
-Workshop: Project pitch elevator
Module 6: Sales and marketing strategies -Value proposition
-Commercial strategy
-CRM culture
Module 7: Financial fundamentals -Financial statements and financial cycles
-Financing and the valuation of entrepreneurial projects
Module 8: Legal aspects -Legal forms of a business
-Taxation and legal obligations
-Patents and trademarks
-Data protection

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Seminars
34 30 64
Presentations / oral communications
3 5 8
Personal attention
1 0 1
 
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities S'introduirà la dinàmica, funcionament i avaluació de l'assignatura i es contextualitzarà l'emprenedoria i el ecosistema emprenedor del territori.
Seminars A cada sessió s'impartiran diferents mòduls amb un format taller, molt participatiu on els estudiants treballaran en equip tot desenvolupant la seva pròpia proposta de projecte emprenedor.
Presentations / oral communications A l'última sessió els diferents equips exposaran el resultat final del projecte emprenedor desenvolupat durant el curs
Personal attention Els estudiants podran adreçar-se al coordinador de l'assignatura per tal de rebre atenció personalitzada

Personalized attention
Description
El professor mantindrà contacte setmanal amb tots els grups per orientar la trajectòria dels treballs i atendre els dubtes que sorgeixin.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A l'última sessió els equips exposaran el resultat final del projecte emprenedor desenvolupat en les diferents sessions del curs. La nota final sorgirà de combinar els següents aspectes:
Valoració individual de cada estudiant (es tindran en compte les faltes d'assistència no justificades adequadament)
Valoració per part de la resta de membres del grup de treball
Valoració per part d'un tribunal format per 3 professors de l'assignatura
100%
Others  
 
Other comments and second call

Cas que algun estudiant no hagi superat l'assignatura en primera convocatòria, haurà de presentar per escrit la seva proposta de projecte emprenedor on exposi clarament les diferents parts treballades durant el curs.


Sources of information

Basic Eric Ries, El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua, , 2012
Fernando Trias de Bes, El libro negro del emprendedor, ,
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores, , 2011
Steve Blank y Bob Dorf, El manual del emprendedor, ,

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.